BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołyska Justyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wsparcie zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa środkami z funduszy strukturalnych w latach 2004-2008
The Support of Sustainable Development of Agriculture and Rural Areas from EU Structural Funds in 2004-2008 Period
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, nr 1 (50), s. 161-170, rys., bibliogr. 12 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Rozwój wsi, Rozwój rolnictwa, Fundusze strukturalne
Sustainable development, Rural development, Rural development, Structural funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zrównoważony rozwój stanowi obecnie nieodłączny element polityki ekologicznej i społeczno-ekonomicznej a także różnych strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. Celem artykułu było przedstawienie sposobów wspierania zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce oraz wielkości środków finansowych przeznaczonych w latach 2004-2008 na realizację tej koncepcji w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W artykule omówiono rozkład środków finansowych na poszczególne programy, priorytety i działania a także poziom wykorzystania środków w poszczególnych województwach Polski. (abstrakt oryginalny)

Sustainable development is currently the inherent element of ecological, social and economic politics. It's also a part of various strategies of social and economic development. The aim of paper was to show the methods of how to support the sustainable development of agriculture and rural areas in Poland and to present the largeness of financial funds assigned in 2004-2008 on accomplishing this concept with the aid of EU structural funds. The distribution of financial funds on particular programs, priorities and operations as well as the level of funds' absorption by individual provinces in Poland were also presented in the article. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M.: Koncepcja trwałego i zrównoważonego rozwoju wobec wsi i rolnictwa, [w:] M. Adamowicz (red.) Zrównoważony i trwały rozwój wsi i rolnictwa, Prace Naukowe Nr 38, SGGW, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, Warszawa 2006.
 2. Bułkowska M., Chmurzyńska K.: Wyniki realizacji PROW i SPO "Rolnictwo" w latach 2004-2006, Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, IERiGŻ PIB, Warszawa 2007.
 3. Kłodziński M., Dzun W. (red.): Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich, Wydawnictwo IRWiR PAN, Warszawa 2005.
 4. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006, MRiRW, http://www.minrol.gov.pl.
 5. Skinder Z., Łojewski S.: Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich - wstępne wyniki badań na przykładzie regionu kujawsko- pomorskiego, Pamiętnik Puławski, t. II, z. 120.
 6. Sprawozdanie okresowe z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006", MRiRW, Warszawa 2008.
 7. System Informacji Zarządczej ARiMR, Departament Analiz i Sprawozdawczości ARiMR, http://www.arimr.gov.pl/index.php?id=67&id1=0&id2=2.
 8. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., Dz. U. Nr 62, poz. 627.
 9. Wilkin J.: Dlaczego potrzebujemy długookresowej strategii zintegrowanego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce?, Wieś i Rolnictwo, Nr 2 (123), Warszawa 2004.
 10. Woś A.: Rozwój zrównoważony, [w:] Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998.
 11. Woźniak M., Grzybek M.: Zrównoważony rozwój - wyzwanie stojące przed wsią XXI wieku, [w:] B. Kutkowska (red.) Wyzwania stojące przed rolnictwem i wsią u progu XXI wieku, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 980, Wrocław 2003.
 12. Zawisza S. (red.): Zarządzanie zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu