BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gierczycka Jadwiga (Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach)
Tytuł
Rola polityki regionalnej Unii Europejskiej w rozwoju Górnego Śląska
The Role of the European Union Regional Policy in the Development of Upper Silesia
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, nr 1 (50), s. 173-185, tab., bibliogr. 15 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Polityka regionalna UE, Rozwój regionalny, Polityka spójności, Regionalny Program Operacyjny
EU regional policy, Regional development, Cohesion policy, Regional Operational Programme (ROP)
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Górny Śląsk
Upper Silesia
Abstrakt
Jednym z głównych celów Unii Europejskiej jest zmniejszenie różnic w rozwoju społeczno- gospodarczym między regionami i dążenie do likwidacji opóźnień w rozwoju regionów słabiej rozwiniętych. Realizacji tego celu służą polityki wspólnotowe, które mają doprowadzić do osiągnięcie spójności ekonomicznej i społecznej. Jedną z najważniejszych polityk związanych z potrzebami regionalnymi jest polityka strukturalna, dlatego pojęcie polityki regionalnej i strukturalnej stosuje się jako tożsame. Podstawowym instrumentem tej polityki jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Swym zasięgiem obejmuje wiele obszarów życia społeczno- gospodarczego. Są to między innymi: inwestycje służące powstawaniu nowych miejsc pracy, inwestycje w infrastrukturę, działania ukierunkowane na wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności realizowane będą Regionalne Programy Operacyjne (RPO) zarządzane przez Samorządy poszczególnych województw. Na realizację 16 RPO przeznaczone zostanie prawie 16 miliardów euro. Podstawowym celem RPO jest podnoszenie konkurencyjności regionów, promowanie zrównoważonego rozwoju, poprzez tworzenie warunków dla wzrostu inwestycji na poziomie lokalnym i regionalnym. Działania określone w RPO są koordynowane z podejmowanymi w ramach pozostałych Programów Operacyjnych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 jest głównym instrumentem polityki regionalnej naszego województwa. Koordynuje liczne działania samorządów lokalnych oraz innych jednostek (publicznych, prywatnych) w ramach funduszy strukturalnych. "Realizuje on zapisy zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020, przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego dnia 4 lipca 2005 roku." Śląsk jest najbardziej zurbanizowanym regionem Polski, obejmuje 71 miasta, z czego aż 19 to powiaty grodzkie. Miasta Górnego Śląska w sposób szczególny zmagają się ze skutkami procesu przemian społecznych i transformacji gospodarczej. Sektory przemysłu schyłkowego; górniczy i hutniczy, z których słynął kiedyś Śląsk tracą na znaczeniu. Zaobserwowano rozwój gospodarki opartej na nowoczesnym przemyśle i usługach. Nastąpiła degradacja zurbanizowanych obszarów o typowo przemysłowym charakterze. Pojawił się problem przekształcenia terenów poprzemysłowych oraz rewitalizacji. Niezadowalający stan infrastruktury, przedsiębiorstw, zaplecza edukacyjnego, instytucji kulturalnych, społecznych oraz bazy rekreacyjnej mobilizuje do starania się o dotacje unijne. Ponad 1,7 mld euro może otrzymać województwo śląskie w latach 2007- 2013 co z pewnością wpłynie korzystnie na rozwój Górnego Śląska. Polityka regionalna UE wykorzystując odpowiednie instrumenty przyczynia się do rozwoju Górnego Śląska. (abstrakt oryginalny)

One of the major goals of the European Union is the reduction of differences in the socio- economic development among the regions, as well as aiming at the liquidation of delays in the development of the less developed regions. European community Policies, which are supposed to lead to reaching economic and social cohesion, serve this goal. One of the most important policies connected with regional needs is structural policy, and that is why the notions of regional and structural policies are used interchangeably as meaning the same. And a basic tool of this policy is European Regional Development Fund. ERDF covers many areas of socio-economic life, such as for example: investments focused on creating new jobs, infrastructural investments, activities supporting small and medium size enterprises sector. In the years 2007-2013, within the National Cohesion Strategy the Regional Operational Programmes will be carried out, and they will be managed by self-governments of particular voivodships (regions). 16 milliard Euros will be assigned for the implementation of 16 such programmes. The main aim of ROPs is increasing the competitiveness of regions, promoting sustainable development by the creation of conditions for investments growth on a local and regional level. Activities that are specified in a ROP are coordinated with activities undertaken within other Operational Programmes. Regional Operational Programme for Śląskie Voivodship (Silesia) for the years 2007-2013 is the key instrument of regional policy in our voivodship. It coordinates numerous activities of territorial self-government units and other entities (public and private ones) under the Structural Funds. "It is an implementation of the Development Strategy for Śląskie Voivodship for the years 2000-2020 adopted by the Local Assembly {Sejmik) of Śląskie Voivodship on 4 July 2005." Silesia is the most urbanized region in Poland, it covers 71 cities, including 19 poviats with independent municipal rights. It is particularly difficult for the cities of Upper Silesia to cope with the outcomes of social changes and economic transformation. The industry sectors on decline: mining and metallurgy, which Silesia region used to be famous for, are loosing their significance. The development of high-tech industry and services has been observed. The areas of a typical industrial character were degraded .There occurred a problem of transforming post-industrial regions and their revitalization. Unsatisfactory condition of infrastructure, enterprises, educational sector, cultural and social institutions, as well as recreational centres - all this motivates to apply for the EU subsidies. It is estimates that Silesian voivodship may receive over 1,7 milliard Euros for the years 2007- 2013, which will certainly exert a positive impact on the development of Upper Silesia. Thanks to the application of adequate tools, the EU Regional Policy contributes to the development of Upper Silesia. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bujnowski M., Reforma polityki spójności UE zaproponowana w trzecim raporcie kohezyjnym, Wspólnoty Europejskie 3(149), 3/2004 r.
 2. Dialog Europejski tom 1 nr 3, wrzesień/październik 1995 r.
 3. Europeistyka w zarysie, red. nauk. A.Z. Nowak, D. Milczarek, PWE, Warszawa 2006 r.
 4. Gospodarka śląska, http://www.gospodarka.slaska.pl, ,[data wejścia 30.09.08 r.]
 5. Helbig. F, Magryś. W, Instrumenty Polityki Strukturalnej w Polsce w latach 2007 -2013, Zeszyty Samorządowe 8/2007, SZGiP, Katowice 2007 r.
 6. Kowalski A.M: Polityka regionalna w Unii Europejskiej w Irlandii i Wielkiej Brytanii w latach 1989-2006, SGH, Warszawa 2008.
 7. Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013 [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www.npr.gov.pl [Data wejścia:10.04.2007 r.].
 8. Nowe partnerstwo dla spójności; konwergencja, konkurencyjność, współpraca. Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej. Komisja Europejska, Luksemburg 2004.
 9. Radzymińska T., Lizbona do poprawki w "Nowe życie gospodarcze" 4/2005.
 10. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, Katowice, 18 grudnia 2006 r.
 11. Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich nr 1083/2006.
 12. Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością red. L. Pawłowicz, CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2006 r.
 13. Unia Europejska - organizacja i funkcjonowanie, red. naukowa M.Cini, PWE, Warszawa 2007 r.
 14. Zeszyty Samorządowe nr 8, lipiec 2007r., SZGiP, Katowice 2007 r.
 15. Dokument elektroniczny: http://ec.europa.eu/regional_policy.pl,[data wejścia 24.10.2008 r.]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu