BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żak Dariusz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Informacja publiczna w świetle prawa
Public Information in Light of Law
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2011, nr 14, s. 11-20, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Dostęp do informacji, Informacja publiczna, Regulacje prawne
Access to information, Public information, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dzisiejszy świat oparty jest na informacji. To dzięki niej możemy świadomie funkcjonować na wielu płaszczyznach życia. Dlatego też autor artykułu próbuje pokazać nam jak ważny jest dostęp do informacji, zwłaszcza do informacji publicznej w świetle prawa. Porusza on m.in. takie zagadnienia jak prawo do informacji publicznej, funkcjonariusz publiczny oraz ograniczenia w dostępie do informacji publicznej. Autor wyraża pogląd, iż każdy obywatel Polski powinien korzystać z danego mu prawa do informacji. (abstrakt oryginalny)

The present world is based on information. We can consciously function due to information on many areas of our life. That's why the author of this article tries to show us how important is access to information, especially to public information under the law. He moves among other issues such as: right to public information, public official and restrictions on access to public information. The author of article expresses the view that every citizen of Poland should enjoy it the right to information. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Ustawia z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68.).
 6. Wyrok NSA z 30 października 2002 r., II SA 1956/02.
 7. Wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2002., II SA 717/02.
 8. Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 10 sierpnia 2010 r., II SAB/Bk 29/10.
 9. Wyrok WSA w Warszawie, II SA/Wa 408/2005.
 10. Aleksandrowicz T. R., Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2004.
 11. Aleksandrowicz T. R., Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2006.
 12. Bernaczyk M., Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, Warszawa 2008.
 13. Bednarczyk M., Prawo do informacji traci polityczny charakter, "Rzeczpospolita" 2007, nr 127, dodatek Prawo co dnia.
 14. Borek J., Prawo dostępu do informacji publicznej, Kraków 2007.
 15. Butkiewicz M., Internet w instytucjach publicznych. Zagadnienia prawne, Warszawa 2006.
 16. Jabłoński M., Wygoda K., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Wrocław 2002.
 17. Jaśkowska M., Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002.
 18. Kopff A., Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia osobistego (zagadnienia konstrukcyjne), [w:] Studia Cywilistyczne, t. XX, Warszawa - Kraków 1972.
 19. Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2007.
 20. Naisbitt J., Megatrendy, Warszawa 1997.
 21. Stefanowicz J., Wnuk M., Poradnik dostępu do informacji publicznej, Transparency International Polska, Warszawa 2005.
 22. Taras W., Pojęcie informacja jako narzędzie badania administracji publicznej, "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 12.
 23. Tuleja P., Prawo dostępu do informacji - konstytucyjny i ustawowy sposób określenia jego zakresu przedmiotowego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu