BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Butryn Iwona (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Przekraczanie granic zewnętrznych państw Układu z Schengen
Crossing of External Borders within of States Belonging to Schengen Zone
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2011, nr 14, s. 36-42, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Granice państwa, Granice UE, Ruch graniczny, Regulacje prawne
State boundaries, EU borders, Border movement, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule została przedstawiona tematyka związana z przekraczaniem granic w Strefie Schengen, ze szczególnym uwzględnieniem granic zewnętrznych. Taką granicą zewnętrzną jest m.in. wschodnia granica Rzeczpospolitej Polski. Autorka zwróciła uwagę na przepisy, które regulują materię dotyczącą przemieszczania się w Strefie Schengen. (abstrakt oryginalny)

This article is devoted to the topic related to crossing of state borders in Schengen Zone, with particular emphasis on external borders. Eastern border of Poland belongs to such an external border. The author of the article paid attention to the rules regulating issues of movement within Schengen Zone. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Konwencja Wykonawcza z dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu z Schengen z 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz. Urz. WE, L 239 z 22 września 2000 r.).
 2. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1683/95 z 29 maja 1995 r. w sprawie jednolitego formatu wiz (Dz. Urz. L 164 z 14 lipca 1995 r.).
 3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Dz. Urz. L 81 z 21 marca 2001 r.).
 4. Rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2006 r., ustanawiające przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach państw członkowskich i zmieniające postanowienia Konwencji z Schengen (Dz. Urz. UE L 405 z 30 grudnia 2006 r.).
 5. Kodeks graniczny Schengen (Dz. Urz. UE, L 105 z 13 kwietnia 2006 r.).
 6. Drozdowicz Z., Europa w nowych granicach czy Europa bez granic?, Poznań 2004.
 7. Klafkowski A., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1964.
 8. Kuś A. (red.), Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem traktatu z Lizbony, Lublin 2010.
 9. Kuś A., Sieniow T., Układ z Schengen. Szanse i zagrożenia dla współpracy transgranicznej, Lublin 2007.
 10. Maksimczuk A., Sidorowicz L., Ochrona granic i obsługa ruchu granicznego, Warszawa 2007.
 11. Moraczewska A., Transformacja funkcji granic Polski, Lublin 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu