BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sołoma Andrzej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Banki w roli multiplikatorów rozwoju najuboższych regionów Unii Europejskiej - niektóre konstatacje z badań w regionie warmińsko-mazurskim
Banks as a Multipliers of Development the Poorest Regions of UE - Some Evidences from Research in the Warmińsko-Mazurskie Region
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, nr 1 (50), s. 227-238, tab., bibliogr. 16 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Banki, Instrumenty wspierające rozwój regionalny, Usługi bankowe, Wspieranie rozwoju regionalnego, Rozwój regionalny
Banks, Instruments supporting regional development, Banking services, Regional development support, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
W artykule podjęto próbę analizy roli banków jako multiplikatorów rozwoju regionów na przykładzie woj. warmińsko-mazurskiego. Przeprowadzona analiza zgromadzonych danych pozwoliła na sformułowanie m.in. następujących wniosków.
 1. Bankowość spółdzielcza oraz część banków komercyjnych wpiera rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, głównie za pomocą kredytów preferencyjnych z dopłatami do oprocentowania ARiMR zaliczanymi do form tzw. pomocy krajowej. Tego rodzaju kredytów w latach 1994-2006 w skali kraju udzielono na ponad 90 mld zł.
 2. Banki promują, prefinansują i współfinansują wszystkie przedsięwzięcia ujęte w unijnych projektach pomocy finansowej dla regionu. Jednocześnie dzięki temu generują dodatkowe zyski dla swoich akcjonariuszy.
 3. Banki specjalizujące się w obsłudze rolnictwa szczególnie na poziomie lokalnym świadczą klientom niezbędne usługi doradcze w zakresie pozyskania środków finansowych. Jednakże niezbędne jest dalsze promowanie wśród podmiotów funkcjonujących w obszarach wiejskich szerszej współpracy z instytucjami finansowymi w tym zakresie.
 4. Empiryczne badania własne autora wskazują, że większość właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw regionu warmińsko-mazurskiego jest skłonna do obsługi swych firm wybierać te banki, które swe dochody wypracowane w regionie reinwestują je na jego terenie.
(abstrakt oryginalny)

The article presents some of the findings from research concerning banks as multipliers of regions development. The most important conclusions of the research are as follow:
 1. Corporative banks and part of commercial banks are supporting agriculture and rural development by granting preferential loans. ARiMR (Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture)subsidies to interest on loans. Total amount of preferential loans exceeded over 90 milliard pln during 1994-2006.
 2. Banks are engaged in promoting, prefinancing and co-financing all UE programs of financial support to regions. Such operations give additional profit for banks.
 3. Consulting services concerning acquisition of founds are provided by banks which are close working with local agriculture business. Cooperation between financial institutions and agriculture entitles should to be increased in this subject.
 4. Most of the micro and small business owners are willing to open account with bank reinvesting profits in the region, as the results of research in Warmia-Mazury voivodeship had shown.
 5. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bark D.L.: Thinking About America: the Uniteted States in the 199s, Hoover Institution Press, Stanford University, Stanford 1998.
 2. Chojnicki Z.: Problematyka metodologiczna studiów regionalnych, w: Studia Regionalne i Lokalne 4/2004.
 3. Gąsior- Niemiec A.: Pole, habitus i imago regionis: propozycja alternatywnego podejścia do analizy regionu, w: Studia Regionalne i Lokalne 4/2004
 4. Gorzelak G.: Bieda i zamożność regionów. Założenia, hipotezy, przykłady, w: Studia Regionalne i Lokalne 11/2003.
 5. Grosse T. G.: Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych, w: Studia Regionalne i Lokalne 1/2007.
 6. Hunek T.: Regionalizm, regionalna polityka - klucz do rozwoju rolnictwa, gospodarki obszarów wiejskich w Polsce, w: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie 2002, z.81.
 7. Isard W. i in.: Metody analizy regionalnej .Wprowadzenie do nauk o regionach. PWN, Warszawa 1965.
 8. Lewicki A., Matwiej P., Kempczyńska D.: Banki filarem pomocy krajowej, w: Raport specjalny. Banki w systemie pomocy krajowej dla sektora rolnego i leśnego w okresie 2007-2013. Wyd. Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Warszawa 2007.
 9. Montmann H.G.: Die Bank als Rauber oder wie nehmen wir den Kunden aus. Wyd. Th. Knaur, Munchen 2004.
 10. Pantak J.: Na wschód od Wisły, w: Krajobrazy i Spojrzenia 2/ 2007.
 11. Sawicka J.: Programowanie rozwoju regionalnego w Polsce w dostosowaniu do standardów Unii Europejskiej, w : Zeszyty Naukowe SGGW 203, nr 48.
 12. Sprawozdania z działalności ARiMR w 2007r. ARiMR , Warszawa 2008.
 13. Siudek T.: Dopłaty AriMR do oprocentowania rolniczych kredytów preferencyjnych udzielanych przez sektor bankowości spółdzielczej w Polsce, w: J.Węcławski (red.) Bankowość, Wyd.UMCS, Lublin 2006.
 14. Sudak I., Samcik M.: Banki wydadzą miliard zł na placówki. Czy to się kiedykolwiek zwróci? w: Gazeta Wyborcza 187/2008.
 15. Tomanek F.: Handel towarowy i pieniężny. Jego organizacja i Technika. Reprint w serii "Biznes", wyd. A. Bonarski, Warszawa 1990.
 16. Wiśniewski J.: UE a globalizacja - aspekty społeczne, w : Biuletyn Analiz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej 2008 nr 18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu