BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sęczyk Ryszard (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie)
Tytuł
Efekty gospodarcze i społeczne specjalnych stref ekonomicznych na przykładzie strefy katowickiej, tarnobrzeskiej i suwalskiej
Social and Economic Effects of Special Economic Zones Shown by Examples of Katowicka, Tarnobrzeska and Suwalska Zones
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2011, nr 14, s. 49-59, tab., wykr., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Specjalne strefy ekonomiczne, Efektywność, Rozwój regionalny, Polityka regionalna, Transfer technologii
Special economic zones, Effectiveness, Regional development, Regional policy, Technology transfer (TT)
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Katowice, Tarnobrzeg, Suwałki
Katowice
Abstrakt
Specjalne strefy ekonomiczne zostały utworzone w Polska jako wsparcie dla gospodarki regionów zagrożonych w wyniku transformacji ustrojowej. Zamiarem ustawodawcy było zapewnienie zachęt finansowych w tych obszarach, w celu zachęcenia potencjalnych inwestorów do inwestowania w przedsiębiorstwa w tych regionach. Głównym celem było stworzenie nowych miejsc pracy, przywrócenie gospodarczej w regionie i transfer nowych technologii i innowacji. Analizowane trzy strefy znajdują się geograficznie w różnych gospodarczych i społecznych regionach Polski, obszary doświadczyły również różnych gospodarczych i społecznych skutków. Ten artykuł jest wprowadzeniem do głębszej analizy i odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie specjalne strefy ekonomiczne wypełniły plany i nadzieje na wspieranie rozwoju gospodarczego regionów oraz poprawy warunków życia społeczności lokalnych. (abstrakt oryginalny)

Social and economic effects of special economic zones shown by examples of katowicka, tarnobrzeska and suwalska zones. Special economic zones were created in Poland as a support for the economies of the regions endangered due to political transformation. The intention of the legislator was to provide financial incentives in those areas in order to encourage potential investors to invest in enterprises in those regions. The main aim was the creation of new jobs, economic restoration of the region and transfer of new technologies and innovations. The analysed three zones are located geographically in different economic and social regions of Poland, the areas also experienced different economic and social effects. This article is an introduction to provide deeper analysis and answer to the question, to what extent special economic zones fulfilled the plans and hopes for supporting economic development of the regions and improvement of living conditions of the local communities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Churski P., Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej, [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Regionalny wymiar integracji europejskiej, pod. red. S. Ciok, D. Ilnicki, Uniwersytet Wrocławski 2004.
  2. Cukrowski J., Jakubiak M, Znaczenie inwestycji zagranicznych i poprawa klimatu inwestycyjnego w Polsce, Warszawa: Wyd CASE 2004.
  3. Domański B, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczania, uwarunkowania i skutki, Kraków 2001.
  4. Fierla I., Kuciński K, Współczesna ewolucja czynników lokalizacyjnych przemysłu w Polsce, [w:] Monografie i opracowania 408. Zmiana uwarunkowań lokalizacji przemysłu w Polsce. SGH, Warszawa 1996.
  5. Sęczyk R, Geneza i funkcje specjalnych stref ekonomicznych w systemie gospodarczym III Rzeczpospolitej. Zeszyty Naukowe 2004 nr 1. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli. Stalowa Wola 2004.
  6. Smolarek A, To nie jest recepta na szybszy rozwój, Rzeczpospolita nr 83, dz. Gospodarka z dnia 9.04.97.
  7. Ustawa z dnia 20 października 1994 o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U 1994, nr 123, poz.600 z póź. zm.).
  8. Ustawa z dnia 20 marca 2002 roku o finansowym wspieraniu inwestycji Dz.U. 2002, nr 41, poz. 363 z póź. zm.)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu