BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grad Bożena (Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach)
Tytuł
Kształtowanie konkurencyjności regionu - nowego atrybutu przestrzeni gospodarczej Unii Europejskiej w świetle uwarunkowań polityki innowacyjnej perspektywy finansowej UE dla Polski na lata 2007-13
Forming the Region's Competitiveness - the New Attribute of the Economical Area of the European Union in the Perspective of the Conditions of Innovative Financial Projection Policy for Poland in the European Union for the Years 2007-13
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, nr 1 (50), s. 271-282, bibliogr. 15 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Konkurencyjność regionów, Innowacyjność regionu, Polityka innowacyjna, Rozwój regionalny, Regionalne systemy innowacyjne (RSI)
Regions competitiveness, Regional innovation, Innovation policy, Regional development, Regional Innovation System
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Polityka innowacyjna należy do najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej. Powstanie polityki innowacyjnej jest datowane na lata pięćdziesiąte dwudziestego wieku, co jest zgodne z uznaniem pozytywnego wpływu postępu technicznego na rozwój gospodarczy. Do głównych obszarów polityki innowacyjnej możemy zaliczyć tworzenie sprzyjających warunków dla innowacyjności, stymulowanie sprzężenia badań i innowacji, tworzenie kultury innowacyjne. Obejmuje ona m.in. następujące obszary: wzmacnianie powiązań w narodowym systemie innowacji, kształtowanie i rozbudowywanie zdolności do wprowadzania innowacji, zarówno w dziedzinie techniki i technologii jak też organizacji i edukacji, optymalne wykorzystanie innowacji jako podstawowego czynnika wzrostu gospodarczego oraz zwiększającego liczbę trwałych miejsc pracy, dokonywanie strukturalnych zmian technicznych, technologicznych, jakościowych w przemyśle, wykorzystanie współpracy międzynarodowej oraz procesów globalizacji w gospodarce. Jednym z najważniejszych celów polityki innowacyjnej, zarówno rozwiniętych jak i rozwijających się państw, jest rozwój krajowego i regionalnych systemów innowacji, tzn.: systemu instytucji, umiejętności i zachęt (podatkowych, kredytowych i in.), służących do:
- wprowadzania innowacji, zwiększających konkurencyjność gospodarki i polepszających jakość życia społeczeństwa;
- jednoczesnego przekształcania systemu badawczo-rozwojowego ze skierowanego do wewnątrz, na zorientowany na potrzeby kraju oraz gospodarki opartej na wiedzy;
- zwiększania wzajemnych powiązań między nauką, techniką, rynkiem, administracją państwową i terytorialną, organizacjami pozarządowymi, edukacją.
Polityka innowacyjna Polski jest w dużym stopniu spójna z polityką innowacyjną Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

Innovation policy is one of the latest branches of economical policy. Its origins are dated back to the 50s of the twentieth century what is compatible with the positive influence of technical progression on the economical development. One of the crucial aims of innovation policy either developed or developing countries, is the improvement of national and regional innovation systems including institutions, abilities and encouragements (taxation, credits, etc.). Innovation policy in Poland is coherent with innovation policy in European Union. On the European level there are priorities established such as: cohesion of national and European innovation policies, stating administrative and legal rules which are inclined innovation, stimulating development of innovation enterprises, improving the bounds in innovation system, creating society open to innovation. Innovation policy of public authorities: state and regional influences of region - the new attribute of economical area of European Union. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąkowski A.: Wspomaganie innowacyjności przedsiębiorstw przez Programy ramowe Unii Europejskiej. [w:] Praca zbiorowa pod redakcją Górzyńskiego M. i Woodwarda R.: Innowacyjność polskiej gospodarki. Zeszyty Innowacyjne CASE 2003, www.case.com.pl
 2. Bosak J: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej - ujęcie instytucjonalne.[w:] Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej. Pod red. Grabowiecki J., Wnorowski H., Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Ekonomiczny, ZMSG, 2000.
 3. Czechowicz T.: Rola państwa w finansowaniu działalności innowacyjnej. [w:] Praca zbiorowa pod redakcją Górzyńskiego M. i Woodwarda R.: Innowacyjność polskiej gospodarki. Zeszyty Innowacyjne CASE 2003, www.case.com.pl
 4. Freeman Ch.: Technology and Economic Performance: Lessons From Japan, Printer Publisher, London 1987, p. 4. za Świadek A.: Doświadczenia regionalnych strategii innowacyjnych w Krajach Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. Janasza W.: Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji. Wyd. Difin Warszawa 2004.
 5. Pod red. Kowalczewski W.: Zarządzanie przedsiębiorstwem w regionie. Wydawnictwo Akademickie "DIALOG", Warszawa 2003.
 6. The Conseil de la science et de la technologie du Quebec 1997, za Okoń Horodyńska E.: Jak budować regionalne systemy innowacji. IbnGR Warszawa, 2000
 7. . Opracowanie własne na podstawie danych źródłowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zamieszczonych na stronach internetowych pod adresem: www. funduszestrukturalne.pl według stanu na dzień 10 lipca 2007 r.
 8. Pełka P., Stasiak M.: Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej. Dyfin, W-wa 2002.
 9. Pyszkowski A., Szlachta J., Szomburg J.: Model instytucjonalny polityki rozwoju regionalnego w Polsce. IBnGR, Warszawa 2000.
 10. Świadek A.: Doświadczenia regionalnych strategii innowacyjnych w Krajach Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. Janasza W.: Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji. Wyd. Difin Warszawa 2004.
 11. Świadek A.: Regionalne systemy innowacyjne w Unii Europejskiej Praca zb. pod red. Janasza W.: Innowacje w dziedzinie przedsiębiorstw w integracji z Unia Europejską. Wydawnictwo Difin sp. z o. o., Warszawa 2002.
 12. Winiarski B.: Polityka gospodarcza. PWN, Warszawa 2002.
 13. Wojnicka E.: System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw. IBnGR, Gdańsk 2004.
 14. Ziemiecki J., Żukrowska K.: Konkurencja a transformacja w Polsce. Wybrane aspekty polityki gospodarczej. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
 15. Żukrowska K.: Umiędzynarodowienie produkcji a konkurencyjność. [w:] Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski uwarunkowania i perspektywy. Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, seria: "Raporty. Studia nad konkurencyjnością" z. 35, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu