BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stor Marzena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kapitał menedżerski jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Managerial Capital as a Source of Company's Competitive Advantage
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 349, s. 409-422, bibliogr. 33 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Organizacja, Menedżer, Wartość dodana, Przewaga konkurencyjna
Human capital, Organisation, Manager, Value added, Competitive advantage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wykazanie zasadności wyodrębnienia kapitału menedżerskiego z ogółu kapitału ludzkiego organizacji. Zaprezentowano ogólne ustalenia teoretyczne dotyczące koncepcyjnego spostrzegania kapitału ludzkiego, w tym uznania zasobów ludzkich za strategiczny kapitał inwestycyjny. Omówiono dwa główne podejścia do definiowania kapitału ludzkiego organizacji oraz zaproponowano własne rozwiązania w tym zakresie. Sprecyzowano podział na kapitał ogólny i kapitał specyficzny. Podjęto dyskusję nad kadrą kierowniczą jako podmiotem oddziałującym i podmiotem oddziaływania w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Stanowi to punkt wyjścia do wyodrębnienia kapitału menedżerskiego organizacji jako źródła jej przewagi konkurencyjnej. Przedmiotem uwagi są ogólne i specyficzne kwalifikacje kierownicze oraz zdolności menedżerów do ich spożytkowania. W zakończeniu sformułowano wnioski dotyczące celowości wyodrębniania kapitału menedżerskiego z puli kapitału ludzkiego organizacji.(abstrakt oryginalny)

The main goal of the paper is to validate the conception of setting managerial capital apart from the total human capital of a company. The article is of a theoretical character. As an introduction some general theoretical research findings are presented, including conceptual perception of organization's human capital and considering human resources as strategic investment capital. Next, two main approaches to defining human capital of an organization are briefly discussed and the author's solution in this scope is proposed as well. Moreover, the author specifies a division of human capital into general (generic) and specific. Next, in the main core of interest is managerial staff considered both as a subject performing some actions and as a subject of actions performed by others within strategic human resources management. This makes the starting point for setting managerial capital apart from the total human capital which is at the company's disposal and which may become a source of this company's competitive advantage. The attention is paid here to general and specific managerial qualifications and to the managerial capability of making good use of these qualifications. The final summary and conclusions make the last part of the article. They refer to the purposefulness of making managerial capital a separate component of organizational human capital.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antczak Z., Kapitał intelektualny i kapitał ludzki w ewoluującej przestrzeni organizacyjnej w optyce badawczej knowledge management, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013.
 2. Bandiera O., Prat A., Sadun R., Managerial Capital at the Top: Evidence from the Time Use of CEOs, Working Paper LSE, London 2013.
 3. Barney J., Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management" 1991, vol. 17.
 4. Baron A., Armstrong M., Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
 5. Becker G., Human Capital, The University of Chicago Press, Chicago 1964.
 6. Becker G., Human Capital, University of Chicago Press, Chicago 1983.
 7. Boxall P., Gilbert J., The management of managers: The review and conceptual framework, "International Journal of Management Reviews" 2007, vol. 9, no. 2.
 8. Buchelt B., Kadra menedżerska a realizacja funkcji personalnej w jednostkach sektora usług medycznych, [w:] Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, red. T. Listwan, S.A. Witkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. Wrocław 2007.
 9. Campbell B.A., Coff R., Kryscynski D., Rethinking sustained competitive advantage from human capital, "Academy of Management Review" 2012, vol. 32, no. 3.
 10. Castanias R R.., Helfat C.E., Managerial Resources and Rents, "Journal of Management" 1991, vol. 17, no. 1.
 11. Custódio C., Ferreira M.A., Matos P., Generalists versus Specialists: Lifetime Work Experience and CEO pay, "Journal of Financial Economics" 2013, vol. 108, no. 2.
 12. Haromszeki Ł., Możliwości i ograniczenia badania kompetencji przywódczych w Polsce, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów" 2013, vol. 29, nr 3.
 13. Harvey M.G., Novicevic M.M., The challenges associated with the capitalization of managerial skills and competencies, "The International Journal of Human Resource Management" 2005, vol. 16, no. 8.
 14. Jamka B., Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 15. Juchnowicz M., Istota i struktura kapitału ludzkiego, [w:] M. Juchnowicz (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
 16. Kawka T., Wynagrodzenia kadry menedżerskiej w firmach międzynarodowych w Polsce, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2007, nr 2.
 17. Król H., Kapitał ludzki organizacji, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 18. Ling Y.H., Jaw B.S., The influence of international human capital on global initiatives and financial performance, "International Journal of Human Resource Management" 2006, vol. 17, no. 3.
 19. Listwan T., Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wydawnictwo "Kadry", Wrocław 1998.
 20. Ławryntowicz M., Ujęcie zasobowe ZZL a przewaga konkurencyjna I wyniki działalności firmy, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2004, nr 1.
 21. Łukasiewicz G., Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 22. McMahan G.C., Bell M.P., Virick M., Strategic Human Resource Management: Employee Involvement, Diversity, and International Issues, "Human Resource Management Review" 1998, vol. 8, no. 3.
 23. Murphy K.J., Zabojnik J., Managerial Capital and the Market for CEOs, Working Paper no. 1110, Queen's University, Department of Economics, Kingston (Canada) 2006.
 24. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 25. Przytuła S., Międzynarodowa kadra menedżerska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011.
 26. Stor M., Kwalifikacje i kompetencje kadry menedżerskiej korporacji międzynarodowej w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, red. T. Listwan, S.A. Witkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.
 27. Strużyna J., Kapitał ludzki i przedsiębiorczość - aspekty teoretyczne, [w:] M. Juchnowicz (red.), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Poltext, Warszawa 2004.
 28. Ulrich D., Brockbank W., The HR Value Proposition, Harvard Business School Press, Boston (Massachusetts) 2005.
 29. Ustawa kodeks cywilny, DzU 1964, nr 16, poz. 93, z późn. zm.
 30. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, DzU 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.
 31. Wright P.M., McMahan G.C., McWilliams A., Human resources as sustained competitive advantage: a resource-based perspective, Center for Effective Organizations, Marshall School of Business, University of Southern California, Los Angeles 1993.
 32. Wyrok SN z 26 stycznia 2012 r, IV CSK 274/10, Lex nr 738126.
 33. Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce, red. T. Listwan, M. Stor, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.34
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu