BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krukowski Artur (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Rola funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w rozwoju klastrów w Polsce Wschodniej
The Role of the European Union's Structural Funds in Clusters' Development in the Eastern Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, nr 1 (50), s. 293-305, tab., bibliogr. 17 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Fundusze strukturalne, Klastry, Koncepcja klastrów, Wspieranie rozwoju regionalnego
Structural funds, Business cluster, Cluster conception, Regional development support
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska Wschodnia
Eastern Poland
Abstrakt
Koncepcja klastrów staje się coraz bardziej popularna jako narzędzie pozwalające na zrozumienie funkcjonowania i podjęcie działań poprawiających konkurencyjność gospodarek lokalnych i regionalnych. Według Komisji Europejskiej klastry są głównym czynnikiem poprawy innowacyjności i dobrobytu poprzez wspieranie procesu budowy unikalnych zasobów i umiejętności umacniających rolę regionów w globalnej gospodarce. Komisja Europejska dostrzegając potencjał klastrów dla rozwoju regionów podejmuje szereg inicjatyw wspierających proces ich tworzenia i rozwoju. Wiele inicjatyw w krajach członkowskich jest wspierana przy wykorzystaniu funduszy strukturalnych. W perspektywie finansowej na lata 2007-2013 przewiduje się realizacje i współfinansowanie działań typowych dla polityki opartej o koncepcję klastrów np. tworzenie powiązań sieciowych pomiędzy przedsiębiorstwami, wspieranie interakcji pomiędzy przedsiębiorstwami a sferą badawczo-rozwojową czy promowanie budowy inkubatorów przedsiębiorczości. Regiony Polski Wschodniej również mają możliwość korzystania z funduszy strukturalnych w tym zakresie. Głównym celem artykułu jest przedstawienie Operacyjnego Programu Rozwoju Polski Wschodniej w kontekście działań i źródeł finansowania wspierających proces tworzenia i rozwoju klastrów. W opracowaniu została przedstawiona koncepcja klastrów, uzasadniająca jej atrakcyjność oraz najważniejsze inicjatywy dotyczące ich rozwoju podejmowane dotychczas przez Komisję Europejską. W dalszej części ma miejsce charakterystyka działań z zakresu polityki rozwoju opartej o koncepcje klastra przewidzianych dla rozwoju pięciu województw Polski Wschodniej wraz z charakterystyką źródeł finansowania. (abstrakt oryginalny)

Cluster concept have become increasingly popular as a tool for localities and regions to use in understanding their economies and taking actions to become more competitive. According to European Commission strategic documents clusters are a key driver of innovation and prosperity, helping regions to built unique profiles of specialized capabilities that enable them to strengthen their role as a active and attractive partners in the global economy. European Commission recognizing the clusters' potential for regional development undertakes initiatives to support clusters creation and development. Many initiatives in membership countries is supported by using structural funds. In the financial perspective for the period 2007-13 European Commission provides funds for realization and co-financial activities typical for cluster-based policy e.g. creation of network linkages between entities, supporting of interaction between business and research and development sphere and promotion of entrepreneur incubators creation. The regions of Eastern Poland also benefit from structural funds. The main aim of the article is to present the Operational Programme of Eastern Poland Development in the context of activities and funds supporting the process of clusters creation and development. At the beginning the paper consists an overview of main cluster initiatives undertaking by European Commission. Next the main activities from the range of cluster-based policy forecasting for Eastern Regions of Poland with appropriated funds are characterized. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boosting Innovation. The Cluster Approach, OECD 1999
 2. Facing the challange. The Lizbon strategy for growth and employment. Report from High Level Group chaired by Wim Kok, www.europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/index_en
 3. Innobarometer cluster's role in facilitating innovation in Europe Analytical Report 2006, www.proinno-europe.eu/admin/uploaded_documents
 4. Innovation Clusters in Europe. A Statistical Analysis and Overview of Current Policy Support, DG Enterprise and Industry report, European Commission, ...
 5. Innovative strategies and actions. Results from 15 Years of Regional Experimentation
 6. Ketels Ch., Solvell O., Clusters in the EU-10 new member countries, EUROPE INNOVA, www.europe-innova.org
 7. Olejniczak K.Unia Europejska i Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego wobec gron [w:] Szultka s. (red.): Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski, IBnGR, Gdańsk 2004
 8. PAXIS Manual for Innovation Policy makers and practitioners, www.cordis.europa.eu/pub/paxis/docs/paxis_manual
 9. Polityka wspierania klastrów. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, IBnGR, Gdańsk 2004
 10. Porter M.E. , The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York, 1990
 11. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001
 12. Program Operacyjny Polski Wschodniej - broszura informacyjna, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, www.funduszestrukturalne.gov.pl
 13. Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej - synteza, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, www.funduszestrukturalne.gov.pl
 14. Szultka S. (red.): Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski, IBnGR, Gdańsk 2004
 15. The European Cluster Memorandum, Promoting European Innovation through Clusters: An Agenda for Policy Action, www.proinno-europe.eu/NWEV/uploaded_documents www.ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/innovation^guide_innovation_en.pdf
 16. www.cluster observatory.eu
 17. www.funduszestrukturalne.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu