BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Góralski Paweł (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Lazarek Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Czynniki kształtujące konkurencyjność regionów
Factors Influencing Competitiveness of Regions
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, nr 1 (50), s. 307-315, bibliogr. 18 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Konkurencyjność regionów, Atrakcyjność regionu, Czynniki konkurencyjności gospodarki, Teoria konkurencji
Regions competitiveness, Regions attractiveness, Factors of economic competitiveness, Competition theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój procesów zachodzących w regionie charakteryzuje się dużą zmiennością. Oznacza to, iż wyróżnienie podstawowych czynników, jak również tych określających ich wpływ na konkurencję jest bardzo skomplikowany. Trudności pojawiają się zarówno na poziomie pomiaru natężenia i kierunku oddziaływania każdego z czynników. Konkurencyjności regionu oprócz kwoty i kapitału, zatrudnienia i zasobów naturalnych struktur jest realizowana przez inne istotne czynniki. W trakcie oceny procesów terytorialnych, niektóre z nich zostają utracone, a niektóre z nich nabyte. W przypadku ewaluacji zasobów siły roboczej, wysoki procent bezrobocia i migracji można być przeszkodą. Natomiast migracja powoduje zmiany w czynnikach i ekonomicznych tj. brak miejsc pracy, jak również wykwalifikowanych pracowników. Zmiana czynnika są zawsze związane z kapitałem w rozwoju regionu pod wpływem globalnych procesów. (abstrakt oryginalny)

The whole event of development processes taking place in the region are characterized by great changeability, so singling out the basic factors , as well as defining their influence on competition is very complicated. Difficulties appear at the level of measurement of intensity and direction of interaction each of the factors. The region's competitiveness besides the amount and capital, employment and natural stock structures are effected by other important factors too. During evaluation processes of territorial systems, some of them are lost , some of them are gained. The labor force and capital stock undergo revaluing . In the case of the first factor, the high percentage of unemployment and migration can be to blame. The migration causes It causes that social and economical lack of jobs as well as qualified workers. The change of the factor connected with capital stock in region development was influenced by global processes. Below are listed existing factors in regions which determine competition potential:
- Varied economical structure - including branches and companies able to compete in international production and exchange processes.
- Investing - national and international, in private and public sector.
- Technical infrastructure - competent transport , telecom, water supplying, electricity system.
- Social infrastructure - education system, national health service, social service, etc.
- Developing research activity - educational centers, higher education.
- Natural environment sources.
- Business institutions - local development agencies , farming, deliveries. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M.: Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, w: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu t II z.1, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa- Poznań- Zamość 2000
 2. Bojar E., Konkurencyjność w pozyskiwaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w wybranych krajach Europy Środkowowschodniej, Przegląd Organizacji 2001, nr 5.
 3. Europen competitivness report 2000: working document of the services of the European Commision, European Commision, Luxemburg, 2000.
 4. Encyklopedia PWN w trzech tomach, PWN, Warszawa 2006, T.II.
 5. Gorzelak G., Przemiany polskiej przestrzenni, [w.] Podstawy naukowo-badawcze polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 1997.
 6. Gorzelak G, Jałowiecki B, Dynamika i wskaźniki lokalnych sukcesów Polski, Regionalne i Lokalne Studiów, nr 15, Warszawa 1999.
 7. Hausner J., Kudłacz T., Szlachta J., Identyfikacja nowych problemów rozwoju regionalnego Polski, Biuletyn KPZK PAN, z.185, Warszawa 1998.
 8. Kamerschen D.R., McKenzie R. B., Nardinelli C., Ekonomia, Gdańsk 1991.
 9. Kupiec L., Lokalizacja w gospodarce przestrzennej T.III, [w:] Gospodarka przestrzenna, Białystok 1999.
 10. Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji, red. Markowski T., Marszał T., KPZK PAN, z.182, Warszawa 1998.
 11. Markowski T., Stymulowanie i regulowanie konkurencyjności w świetle procesów globalizacji gospodarki, Samorząd Terytorialny, 2001, nr 3.
 12. Pietrzak I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa 2002.
 13. Piotrowska - Trybuł M., Konkurencyjność regionów w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Międzynarodowa analiza porównawcza Białoruś, Litwa, Łotwa i Polska, WUMK, Toruń 2004.
 14. Podstawy naukowo-badawcze polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 1997.
 15. Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Regionalnego w Polsce. Instytucje i instrumenty wzrostu konkurencyjności regionów, Warszawa 1996.
 16. Winiarski B., Konkurencyjność regionów a cele polityki i kierunki strategii rozwoju regionalnego, Wrocław 1997.
 17. Współczesne problemy rozwoju regionalnego, red. Marszał T., KPZK PAN, z.180, Warszawa 1998.
 18. Wysocka E., Strategia i polityka rozwoju gmin i województw. Podstawy metodyczne, ZCO, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu