BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Syper-Jędrzejak Marzena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zarządzanie różnorodnością jako istotna kompetencja współczesnego menedżera
Diversity Management as an Essential Competence of the Contemporary Manager
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 349, s. 432-441, tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne
Słowa kluczowe
Zarządzanie różnorodnością, Menedżer, Kompetencje
Diversity management, Manager, Competences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienie zarządzania różnorodnością jako istotną kompetencję współczesnego menedżera. Celem pracy jest identyfikacja umiejętności menedżera, związanych z rozumieniem aspektów różnorodności pracowniczej oraz wykorzystywaniem ich w pracy w ramach zarządzania różnorodnością. Cel osiągnięto za pomocą studiów literaturowych, obserwacji praktyki gospodarczej i przemian społecznych oraz przeglądu dostępnych badań. Wnioski z tych analiz wskazują, że zmiany społeczne i gospodarcze na rynku pracy zmuszają menedżera do uwzględnienia różnorodności pracowników. Umiejętność rozumienia tych różnic, uwzględniania specyficznych problemów każdej grupy oraz integrowania pracowników wokół celów organizacji stają się coraz istotniejszymi kompetencjami menedżera. Zarządzanie różnorodnością przyczynia się do zwiększenia komfortu pracy osób należących do grup mniejszościowych oraz kształtuje pozytywny wizerunek firmy wśród potencjalnych partnerów, pracowników i opinii publicznej.(abstrakt oryginalny)

The article presents the issue of diversity management as an essential competence of a manager. The purpose of this paper is to present these skills of a manager which are related to understanding the aspects of the diversity of human resources and their exploitation at work, on the background of the diversity management. The objective was achieved by literature studies, observation of economic practice and social changes and review of available studies. The conclusions of the analyzes indicate that the social and economic changes in the labor market force the manager to take into account the diversity of employees. The ability to understand these differences, taking into account the problems of each group, and integrating employees around the goals of the organization, are becoming increasingly important skills necessary for effective management teams. Managing diversity increases the comfort of persons belonging to minority groups and shape a positive image of the company among potential partners, employees and the public(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Jamka B., Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie - zasób czy kapitał?, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 2. Kandola R., Fullerton J., Diversity in Action. Managing the Mosaic, Institute of Personnel and Development, London 1998.
 3. Lewicka D., Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa 2010.
 4. Orlińska-Gondor A.., Zarządzanie ludźmi oparte na pojęciu kompetencji, [w:] L. Zbiegień-Maciąg (red), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Wolters Kluwer, Kraków 2006.
 5. Pocztowski A., Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 6. Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, PARP 2011, http://poradnik.ambas.pl/pliki/Przedsiebiorczosc_kobiet_w_Polsce.pdf (20.02.1014).
 7. Siciński M., Kwalifikacje czy kompetencje, "Edukacja i Dialog" 2003, nr 151, http://www.eid.edu.pl/archiwum/2003,101/listopad,193/kwalifikacje_czy_kompetencje,1518.html (31.01.2014).
 8. Walkowiak R.,, Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych, UMW, Olsztyn 2004.
 9. Waszczak S., Postawy wobec różnorodności - uwarunkowania, próba typologii, implikacje, [w:] M. Juchnowicz (red), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Wolters Kluwer, Kraków 2009.
 10. Wierzyński W., Menedżerowie nowej ery, 2010, http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?/ (04.02.2014).
 11. Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy - raport z I edycji Barometru Różnorodności, Diversity Index 2013, http://www.diversityindex.pl/pdf (06.03.2014).
 12. Zarządzanie różnorodnością, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, http://www.witrynawiejska.org.pl/ warsztaty_Zarzadzanie%20roznorodnoscia.pdf (28.02.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.36
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu