BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tracz-Krupa Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Europejski Fundusz Społeczny jako narzędzie rozwoju zasobów ludzkich
European Social Fund as a Tool of Human Resource Development
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 349, s. 442-453, rys., bibliogr. 36 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne
Słowa kluczowe
Rozwój, Zasoby ludzkie, Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
Development, Human resources, European Social Fund (ESF)
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
UE
EU
Abstrakt
Głównym przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule jest podstawowy instrument polityki społecznej Wspólnot Europejskich - Europejski Fundusz Społeczny (EFS), a zasadniczym celem artykułu jest ukazanie EFS jako narzędzia rozwoju zasobów ludzkich. Na początku wyjaśniono tytułowe pojęcie zastosowane w referacie. Następnie przedstawiono rys historyczny i główne obszary wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego. W dalszej części dokonano przeglądu badań empirycznych nad Europejskim Funduszem Społecznym jako narzędziem rozwoju zasobów ludzkich w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. W końcowej części wskazano na ograniczenia dotychczasowych badań oraz przedstawiono możliwe kierunki dalszych eksploracji.(abstrakt oryginalny)

The subject of this article is the main instrument of the European Communities social policy - European Social Fund (ESF) and the main purpose is to show the ESF as a tool of human resource development. At the beginning the title concept used in the paper is explained. Then the historical description and the main areas of support for the European Social Fund are presented. In the further part the empirical studies are revised on the European Social Fund as a tool of human resource development in Poland and selected countries of the European Union. The last part indicates the limitations of the existing research and lists the possible directions of further exploration. Considerations of Polish and foreign literature studies were used from the field of the European Social Fund and the development of human resources as well as empirical studies in the section concerning the ESF, as a tool of human resource development, the results of which were published by the Ministry of Regional Development and the Polish Agency for Enterprise Development and in foreign periodicals.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna, Warszawa 2011.
 2. Auleytner J., Polityka społeczna - teoria a praktyka, Warszawa 1997.
 3. Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. Najważniejsze wyniki III edycji badań BKL z 2012 roku, 2013, PARP, Warszawa 2013.
 4. Cardenete M., Delgado M., Analysis of the Impact of the European Funds in Andalusia in 2007-2013 Using a General Equilibrium Model, "Modern Economy" 2013, nr 4.
 5. Efekty wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w 2013 roku, http://www.efs.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/.
 6. European Social Fund: Regulations, European Commission, Luxembourg 2011, http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId¼33&langId¼en.
 7. Górniak J., Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski, Raport podsumowujący drugą edycję badań "Bilans Kapitału Ludzkiego" realizowaną w 2011 roku, PARP, Warszawa 2012.
 8. Grewiński M., Europejski Fundusz Społeczny jako instrument integracji socjalnej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2001.
 9. Grewiński M., Przygotowania Polski do absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Instytut Europejski, Warszawa 2003.
 10. Haromszeki Ł., Dobre wzorce zarządzania projektami finansowanymi ze środków unijnych jako przykład przywództwa organizacyjnego, [w:] Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami, Przedsiębiorczość i zarządzanie, tom XIV, zeszyt 11, cz. II., red. T. Listwan, Ł. Sułkowski, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2013.
 11. Juchnowicz M., Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
 12. Kożuch B., Plawgo B., Rozwój pracowników a innowacyjność i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim, tom 1, Problemy zarządczo-ekonomiczne, red. T. Listwan, M. Stor, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 248, Wydawnictwo UE, Wrocław 2012.
 13. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006.
 14. Kubisz M., Europejski Fundusz Społeczny - szansa i wyzwania dla Polski, MPiPS, Warszawa 2001.
 15. Kwiatkowska-Ciotucha D., Zewnętrzne instrumenty wspomagania rozwoju kompetencji pracowników w kontekście konkurencyjności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013.
 16. Listwan T., Doskonalenie menedżerów organizacji, [w:] Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 17. Listwan T., Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wydawnictwo Kadry, Wrocław 1998.
 18. Miś A., Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2007.
 19. Ocena efektywności form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL, http://www.efs.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/.
 20. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
 21. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, http://www.efs.gov.pl.
 22. Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, wersja z dnia 8.01.2014, http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/PO_WER_08012014.pdf.
 23. Rozporządzenie 1784/1999/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 r., Dz.Urz. Serii L, nr 213.
 24. Rozporządzenie nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006, Dz.Urz. L 210 z 31.7.2006 r.
 25. Rybak M., Rola kształcenia i doskonalenia pracowników w rozwoju potencjału pracy, [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie, red. M. Rybak, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2000.
 26. Sobotka K., Zasady korzystania z funduszy europejskich na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, Instytut Europejski, Łódź 2001.
 27. Strategia rozwoju kapitału ludzkiego SRKL, Warszawa, kwiecień 2011, http://zds.kprm.gov.pl/strategia-rozwoju-kapitalu-ludzkiego.
 28. Suchodolski A., Czynniki wpływające na wytyczanie kierunków rozwoju pracowników w organizacji, [w:] Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim, tom 1: Problemy zarządczo-ekonomiczne, red. T. Listwan, M. Stor, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 248, Wydawnictwo UE, Wrocław 2012.
 29. Suchodolski A., Rozwój i zarządzanie karierą pracowników, [w:] Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 30. Szczucka A., Turek K., Worek B., Kształcenie przez całe życie, PARP, Warszawa 2012.
 31. Tome E., An evaluation of the European Social Fund, ISEG, UTL, Lisbon 2001.
 32. Tome E., European Social Fund in Portugal: a complex question for human resource development, "European Journal of Training and Development" 2012, vol. 36, nr 2/3.
 33. Tome E., The European Social Fund: a very specific instrument of HRD policy, "European Journal of Training and Development" 2013, vol. 37, nr 4.
 34. Tracz-Krupa K., Możliwości wnioskowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu podniesienia kwalifikacji kierowniczych w przedsiębiorstwach, [w:] Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, red. T. Listwan, S. Witkowski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 115, Wyd. UE, Wrocław 2010.
 35. Treaty Establishing the European Economic Community, European Commission, Brussels 1958, http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.
 36. Zarębski M., Rola Europejskiego Funduszu Społecznego w rozwoju zasobów ludzkich, Universitatis Nicolai Copernici, zeszyt 397, Toruń 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.37
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu