BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieleń Stanisław (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Deficyt realizmu w polskiej polityce zagranicznej
The realism deficit in Polish foreign policy
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2008, t. 38, nr 3/4, s. 9-29, bibliogr. 70 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Polityka międzynarodowa, Polityka zagraniczna, Stosunki międzynarodowe
International politics, Foreign policy, International relations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pozycja państw w stosunkach międzynarodowych jest wypadkową rozmaitych wyznaczników - obiektywnych i subiektywnych, materialnych i kulturowych. W przypadku Polski czynnikiem determinującym położenie międzynarodowe państwa jest siła gospodarki. Racją stanu wszystkich ekip rządzących jest zatem utrzymanie stabilnego tempa wzrostu gospodarczego, z jednoczesnym otwieraniem się na procesy integracyjne, dzięki którym Polska może osiągnąć więcej, niż gdyby stawiała na samowystarczalność. Pod względem obiektywnym Polska jest liczącym się państwem "średniej rangi", mającym liczne atuty materialne (ekonomiczne, demograficzne, wojskowe), jak i kulturowe. (fragment tekstu)

Polish foreign policy has come under criticism. The rivalry between the two largest political parties in Poland, and between the government and the president is evidence of a lack of coordination in terms both of institutions and substance. It is also undermining the foreign policy consensus developed by the Polish political elite over the nearly 20 year period of the Third Republic. During the period in which the Law and Justice (PiS) party was in power, Polish foreign policy was characterized by strong ideological influences and dogmatism, together with the ab- sence of a logical and coherent strategy. As a result of "self-satellitization", Poland became a front-line state in the strategy of the USA towards the East, and especially Russia. An erroneous and simplistic perception of international reality, politicians lacking the necessary expertise, the dominance of phobias and prejudices especially in relation to Poland's two largest neighbours - Germany and Russia - all contributed to Poland's problems in the foreign policy arena. Poland's governing elites find it difficult to understand the basic principles of political realism. They have an anachronistic understanding of the national interest - viewing it in historical and ideological terms rather than pragmatically. Their idealistic and moralistic approach to international affairs is contrary to the principles of economic calculation, rationality, and prudence. The Georgian conflict has highlighted the need for a reevaluation of Polish foreign policy, a more objective approach to the behaviour of Russia, and less emotional cheerleading for America's vision of the international order. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Sierpowski (red.), Polska na tle procesów rozwojowych Europy w XX wieku, Poznań 2002
 2. Polska w świecie: wyzwania, dokonania, zagrożenia, Warszawa 2003
 3. S. Bieleń (red.), Polska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2007.
 4. J. Kiwerska, Nowe elementy w stosunkach amerykańsko-niemieckich i ich wpływ na politykę Polski, w: J. Czaputowicz (red.), Polityka zagraniczna Polski. Unia Europejska, Stany Zjednoczone, sąsiedzi, Warszawa 2008
 5. S. Meller, Język polityki i racja stanu, "Polski Przegląd Dyplomatyczny" 2006, nr 2
 6. K. Zuba, Polski eurosceptycyzm i eurorealizm, Opole 2006
 7. R. Cooper, Pękanie granic. Porządek i chaos w XXI wieku, Poznań 2005
 8. M. Dieliagin, Polski problem, "Przegląd" z 29 lipca 2007
 9. J. Fischer, Knapp am Totalschaden vorbei, "Süddeutsche Zeitung" z 26 czerwca 2007
 10. N. Sarkozy, Silna Unia, bezpieczny świat, "Gazeta Wyborcza" z 30 sierpnia 2007
 11. P. Grudziński, Państwo inteligentne. Polska w poszukiwaniu międzynarodowej roli, Toruń 2008
 12. K. Koseła, Tożsamość Polaków a Unia Europejska, Warszawa 2002
 13. K. Łastawski, Polskość w Europie. Polska tożsamość narodowa w jednoczącej się Europie, Warszawa 2004
 14. K. Brakoniecki, Polska w Europie. Wynurzenia pragmatycznego Europolaka, w: W. Pawluczuk (red.), Polska i jej sąsiedzi, Łomża 2006
 15. A. Krzemiński, Kostium na europejski bal, "Polityka" z 11 stycznia 1997
 16. W. Sadurski, Eurokaftan bezpieczeństwa, "Gazeta Wyborcza" z 17 marca 2006
 17. S. Bieleń, Paradoksy polskiej polityki zagranicznej, "Studia Europejskie" 2004, nr 2
 18. M. Wągrowska, Polska za amerykańską tarczą? Ewentualność dyslokacji systemu MD a interes narodowy, Centrum Stosunków Międzynarodowych, "Raporty i Analizy" 2006, nr 2
 19. K. Piątkowski, Tarcza antyrakietowa - opcje strategicznego wyboru, w: J. Czaputowicz (red.), Polityka zagraniczna Polski. Unia Europejska, Stany Zjednoczone, sąsiedzi, Warszawa 2008
 20. C. Mooers (ed.), The New Imperialists. Ideologies of Empire, Oxford 2006.
 21. P. Skwieciński, Kompleks Rosji, "Rzeczpospolita Plus Minus" z 13-14 września 2008
 22. J.J. Wiatr, Percepcja i mispercepcja w stosunkach międzynarodowych, "Sprawy Międzynarodowe" 1983, nr 4
 23. J. Kukułka, Postrzeganie międzynarodowe, "Stosunki Międzynarodowe" 1992, t. 16.
 24. A. Denham, British Think-Tanks and the Climate of Opinion, London 1998
 25. J. Braml, Think Tanks versus "Denkfabriken"? U.S. and German Policy Research Institutes' Coping with and Influencing Their Environments, Baden-Baden 2004
 26. G. Bogutcaia, Działalność ośrodków eksperckich na przykładzie Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Międzynarodowego Instytutu Badań Strategicznych w Londynie. Wzorce dla Polski, w: M.S. Wolański (red.), Uwarunkowania i kierunki polskiej polityki zagranicznej w pierwszej dekadzie XXI wieku, Wrocław 2004
 27. J.G. McGann, Think Tanks and Policy Advice in the United States: Academics, Advisors and Advocates, New York 2007.
 28. B. Łagowski, Krótka pamięć, "Przegląd" z 20 kwietnia 2008
 29. A. Podolski, Między Samarą a Brukselą. Polska polityka europejska i wschodnia w 2007 roku, Monitoring polskiej polityki zagranicznej, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2007.
 30. B. Koszel, Ambicje mocarstwowe Niemiec w XXI wieku: realia i perspektywy, w: J. Czaputowicz (red.), Polityka zagraniczna Polski. Unia Europejska, Stany Zjednoczone, sąsiedzi, Warszawa 2008
 31. J. Rokita, Normalna polityka w warunkach trwałego kryzysu, "Dziennik" z 12 września 2008
 32. R. Kuźniar, Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2008
 33. A.D. Rotfeld, Polska w niepewnym świecie, Warszawa 2006
 34. Pamięć i polityka zagraniczna, Warszawa 2006.
 35. J. Nowak-Jeziorański, Wizerunek Polski w świecie i inne teksty w: A. Kukliński, K. Pawłowska (red.), Kreowanie obrazu Polski w świecie, Nowy Sącz 1999.
 36. M. Kozłowski, Nowej Polski rozmowa z historią, "Przegląd" z 28 stycznia 2007
 37. K. Longhurst, M. Zaborowski, The New Atlanticist. Poland's Foreign and Security Policy Priorities, London 2007
 38. Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2005
 39. L. Kolarska-Bobińska (red.), Obraz Polski i Polaków w Europie, Warszawa 2003.
 40. A. Jasińska-Kania (red.), Trudne sąsiedztwa. Z socjologii konfliktów narodowościowych, Warszawa 2001.
 41. J. Kłoczowski (red.), Realizm polityczny. Przypadek polski. Wybór tekstów, Kraków 2008.
 42. A. Bromke, Poland's Politics: Idealism vs. Realism, Cambridge, Mass. 1967.
 43. M. Griffiths, Realism, Idealism & International Politics. A Reinterpretation, London and New York 1992.
 44. J.J. Wiatr, Refleksje o polskim interesie narodowym, Warszawa 2004
 45. M.R. Freire, Triangulating Power: Russia, Europe and the United States Security Policies and Interests Projection in a Globalizing World, w: Y.A. Stivachtis (red.), International Order in a Globalizing World, Aldershot 2007
 46. W. Gadomski, Nie kłamać w Polsce i za granicą, "Gazeta Wyborcza" z 3-4 lutego 2007
 47. Fakty są święte, poglądy - wolne, "Rzeczpospolita" z 7-8 lipca 2007
 48. P. Buras, Stosunki polsko-niemieckie: w poszukiwaniu nowego paradygmatu, "Stosunki Międzynarodowe-Intemational Relations" 2007, nr 1-2
 49. C. Ochmann, Polish-Russian Relations, Koszalin Institute of Comparative European Studies, "KICES Working Papers" 2007, nr 8.
 50. B. Clinton, Clinton wspomina Jelcyna, "Gazeta Wyborcza" z 8 maja 2007
 51. W. Walendziak, Nasza gospodarka będzie konkurencyjna, jeśli Polska uzyska dostęp do taniej ropy, "Dziennik" z 20 sierpnia 2007
 52. A. Woźniak, Grupa Lotos stawia na ropę z tankowców, "Dziennik" z 30 kwietnia -1 maja 2007
 53. P. Kotler, S. Jatusripitak, S. Maesincee, Marketing narodów. Strategiczne podejście do budowania bogactwa narodowego, Kraków 1999
 54. A. Cohen, Trzeba powstrzymać rosyj skiego niedźwiedzia, "Dziennik" z 8 sierpnia 2007
 55. A. Kaczyński, Rosja musi wyznać prawdę, "Rzeczpospolita" z 6 marca 2006
 56. W tej metodzie jest szaleństwo. Rozmowa z filozofem prof. Bronisławem Łagowskim, "Polityka" z 10 lutego 2007
 57. B.W. Jentleson, Preventive Statecraft: A Realist Strategy for the Post-Cold War Era, w: Ch.A. Crocker, F.O. Hampson, P. Aall, Turbulent Peace. The Challneges of Managing International Conflict, Washington, D.C. 2003
 58. R.W. Mansbach, K.L. Rafferty, Introduction to Global Politics, London and New York 2008
 59. W. Mitchell, Ameryka słabnie, Rosja w ofensywie, "Gazeta Wyborcza" z 30-31 sierpnia 2008
 60. J.A. Majcherek, Kogo kusi rosyjski przykład, "Gazeta Wyborcza" z 22 sierpnia 2008
 61. Ławrow: uznajcie nowe realia, "Gazeta Wyborcza" z 11 września 2008
 62. N.K. Gvosdev, The Sources of Russian Conduct, "The National Interest" 2004, nr 75
 63. Rosja z nami wygrała. Rozmowa z Salomé Zurabiszwili, "Europa. Tygodnik Idei", nr 34, z 23 sierpnia 2008
 64. Gruzja przegrała wojnę. Rozmowa z Glebem Pawłowskim, politologiem, "Europa. Tygodnik Idei", nr 34 z 23 sierpnia 2008
 65. S. Bieleń, O pojmowaniu równowagi w stosunkach międzynarodowych, w: Polska-Niemcy. Nadzieja i zaufanie. Księga Jubileuszowa na 80-lecie Urodzin Profesora Mieczysława Tomali, Warszawa 2002
 66. J. Black, Great Powers and the Quest for Hegemony. The World Order Since 1500, London and New York 2008
 67. E. Todd, Amerykanie zawsze wykorzystywali sojuszników, "Dziennik" z 17 września 2008
 68. A. Rzegocki, Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce, Kraków 2008.
 69. A. Eberhardt, Gra pozorów. Stosunki rosyjsko-białoruskie 1991-2008, Warszawa 2008.
 70. D. Rosati, Polityka zagraniczna Polski, w: Współczesne stosunki międzynarodowe, praca zbiorowa, Warszawa 2008
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu