BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tylec Grzegorz
Tytuł
Przesłanki istnienia współautorstwa utworu oraz sposób ich identyfikacji - uwagi na tle orzecznictwa
Co-creation in Copyright and the Method of Its Identification - Analysis of Courts' Decision
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2010, nr 13, s. 16-25, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Prawo autorskie, Orzecznictwo sądu
Copyright law, Judicial decision
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zwrócono uwagę na niektóre problemy dotyczące interpretacji przepisów prawa autorskiego dotyczących współautorstwa utworu. Autor przedstawia odpowiednie regulacje prawne i odmienne opinie interpretacyjne. W artykule wskazano także przykłady judykatów podejmujących zagadnienie współautorstwa. Analiza przeprowadzona przez autora stanowi dowód, że kwestia współautorstwa utworu jest wielce problematyczna i warta pogłębionych badań. (abstrakt oryginalny)

The article focuses on some legal problems concerning the interpretation of provisions on creation in the copy right law. The author presents relevant legal regulations and different opinions in the area of interpretation of this issue. The analysis of legal regulations is based on courts' rulings which lend meaning to the term "co-creation". The article discusses a number of chosen courts' rulings which form the method of determining prerequisite elements of co-operation. The analysis carried out by author provides evidence that this issue is very problematic and worth further research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
 2. Orzeczenie SN z 18 listopada 1960 r., OSN 1961, nr 4, poz. 124.
 3. Orzeczenie SN z 10 lutego 1970 r., II CR 666/69, OSPiKA 1972, nr 2, poz. 30.
 4. Orzeczenie SN z 19 lipca 1972 r., II CR 575/71, OSN 1973, nr 4, poz. 67.
 5. Orzeczenie SN z 27 września 1973 r., III CRN 420/72, niepubl.
 6. Orzeczenie SN z dnia 8 września 1976 r., IV CR 329/76, OSN 1977, z. 9, poz. 165.
 7. Orzeczenie SN z 21 grudnia 1979 r., OSN 1980, nr 9, poz. 171.
 8. Wyrok SA w Warszawie z dnia 30 października 1991 r., I Acr 436/91, Grzeszak, Prawo autorskie, CD-ROM.
 9. Wyrok SN z dnia 5 lipca 2002 r., III CKN 1096/00, OSNC 2003, nr 11, poz. 150.
 10. Wyrok SN z dnia 7 listopada 2003 r., V CK 391/02 , OSNC 2004, nr 12, poz. 203.
 11. Barta J., Dzieła wspólne w polskim prawie autorskim, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" 1992, z. 58.
 12. Barta J., Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E., Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 1995.
 13. Barta J., Markiewicz R., Oprogramowanie open source w świetle prawa. Miedzy własnością a wolnością, Zakamycze 2005.
 14. Bidziński Z., Serda J., Przedmiot i podmiot prawa autorskiego w świetle orzecznictwa sądowego, "Nowe Prawo" 1975, nr 6.
 15. Błeszyński J., Prawo autorskie, Warszawa 1985.
 16. Colombet C., Propriete litteraire et artistique et droits voisins, Paris 1988.
 17. Markiewicz R., Dzieło literackie i jego twórca w polskim prawie autorskim, [w:] Rozprawy Habilitacyjne UJ, t. 81, Kraków 1984.
 18. Michalski B., Dziennikarstwo a prawo, Kraków 1980.
 19. Poźniak-Niedzielska M. (red.), Szczotka J., Mozgawa M., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Branta 2007.
 20. Sarbiński R.M., Utwór fotograficzny i jego twórca w prawie autorskim, Zakamycze 2004.
 21. System prawa prywatnego. Prawo autorskie, red. Z. Radwański, t. XIII, Warszawa 2003.
 22. Szaciński M., Podmioty prawa autorskiego, "Nowe Prawo" 1975, nr 6.
 23. Wojnicka E., Charakter prawny połączenia utworów, "Nowe Prawo" 1989, nr 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu