BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogowski Paweł (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Nowelizacja ustawy kodeks postępowania administracyjnego w zakresie dotyczącym dokumentu elektronicznego - na tle ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
Amendments to Administrative Procedure Code in Relation to Electronic Document on the Background of Amending Act of the Computerization of the Activities of Public Service Act and Some Other Laws of 12 February 2010
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2010, nr 13, s. 49-56, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Kodeks postępowania administracyjnego, Dokument elektroniczny, Regulacje prawne
Code of Administrative Procedure (CAP), Electronic document, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule autor analizuje nowe uregulowania prawne Kodeksu Postępowania Administracyjnego w zakresie dokumentu elektronicznego, które weszły w życie 17 czerwca 2010 r. ustawą o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. Wskazano tu m.in. na rozbieżności w pojęciu samego dokumentu, a także dokumentu elektronicznego na gruncie prawa polskiego. Poza zmianami w zakresie nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego, autor przedstawił również zasady funkcjonowania platformy ePUAP. (abstrakt oryginalny)

In this article the author examines the new regulations of the Code of Administrative Procedure in the field of electronic document, which came into force on 17 June 2010 by Amending Act of the Computerization of the Activities of Public Service Act and Some Other Laws of 12 February 2010. The Author focuses on inconsistencies in the concept of the document itself, as well as an electronic document in the Polish law. Apart from changes in the amendment of the Code of Administrative Procedure, the author presents the principles of operation of the platform ePUAP. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 30, poz.168 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 533 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 6. Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.).
 7. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).
 8. Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 40, poz. 230).
 9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym.
 10. Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, Dz. U. L 145 z 31.5.2001, s. 43-48.
 11. Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniająca jej regulamin wewnętrzny 2004/563/WE, Dz. U. L 251 z 27.7.2004, s. 9-13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu