BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janikowski Ryszard (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu)
Tytuł
Nieprzewidywalność w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Unpredictability in Management
Źródło
Modern Management Review, 2014, vol. 19 (XIX), nr 21 (4), s. 99-121, rys., tab., bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Strategia zarządzania, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie w kryzysie, Sytuacje kryzysowe
Enterprise management, Management strategy, Risk management, Crisis management, Crisis situations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Z bardzo wielu powodów zarówno otoczenie przedsiębiorstwa, jak i jego wnętrze, coraz MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (4/2014), pp. 99-121 October-December częściej są poddawane nieprzewidywalnym zjawiskom. Dlatego kategoria nieprzewidywalności stała się obiektem badań, które mają wskazywać na strategie umożliwiające przezwyciężać zróżnicowane efekty nieprzewidywalnych stanów. Nieprzewidywalność należy rozpatrywać jako kategorię niewiedzy, nieobliczalności, rzadkości zjawisk, a także niespodziewanej śmierci. Jednocześnie w odniesieniu do czasu - jako występującą "natychmiast", czyli impulsową, a także przewidywalną nieprzewidywalność dalszej przyszłości. W opracowaniu przedstawiono różne kategorie nieprzewidywalności wynikające z dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, a także instrumenty wspomagające menedżera w jej ograniczaniu. W odniesieniu do kategorii nieprzewidywalności przedstawiona została koncepcja kompleksowej zintegrowanej strategii zarządzania. Strategia ta odnosi się do przyszłości, która z istoty swojej nie jest do przewidzenia, i musi wypełniać warunki elastyczności działania organizacji, upowszechniania wiedzy ukrytej poszczególnych elementów organizacji, czyli jej żywych i twórczych pracowników, permanentnego uczenia się i powiększania kapitału intelektualnego zarówno wszystkich pracowników organizacji, jak i jej jako swoistej całości, a także sieciowania, czyli twórczego, kreatywnego współdziałania wielu organizacji. Przedsiębiorcy nie powinni i nie mogą być bezradni i nieprzygotowani na nieoczekiwane zdarzenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Istnieją już odpowiednie instrumenty i narzędzia, które umożliwiają zapobieganie szkodliwym zjawiskom oraz wydarzeniom lub ich łagodzenie, jeśli już zaistniały. Zestaw takich instrumentów został przedstawiony i omówiony w pracy. (abstrakt oryginalny)

With so many reasons both business environment and its interior are subjected to increasingly unpredictable phenomena. The unpredictability of the same category became the object of research to indicate different strategies to overcome the effects of unpredictable states. Unpredictability be regarded as a category of ignorance, unpredictability, rare phenomena and unexpected death. At the same time with respect to time as occurring "immediately", that is, pulse and predictable unpredictability future. In development there are the different categories of unpredictability due to rapidly changing and instruments to assist the manager in reducing the unpredictability. With regard to the category of unpredictability it was presented a comprehensive concept of an integrated management strategy. This strategy relating to the future, which in its essence is not to predict must fulfill the conditions of the flexibility of the organization, dissemination of tacit knowledge of individual elements of the organization, that is its living and creative employees, permanent learning and increasing the intellectual capital of all employees in the organization and its as a kind of a whole, as well as cross-linking, which is creative, creative cooperation of many organizations. Businesses should not and cannot be helpless and unprepared for the unexpected events in the management of the company. There are no longer adequate instruments and tools that allow you to avoid harmful phenomena and events, as well as mitigation, if you have already occurred. A set of such instruments was presented and discussed in paper. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bishop P., Hines A., Collins T., Current state of scenario development: an overview of techniques, "Foresight" 9/1 (2007), s. 5-25.
 2. Bloom N., The Impact of Uncertainty Shocks, "Econometrica" 77/3 (2009), 623-685.
 3. Bloom N., The Impact of Uncertainty Shocks, Working Paper 2007/13385, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
 4. Borysiewicz M., Markowski A., Kryteria akceptowalności ryzyka poważnych awarii przemysłowych, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2002.
 5. Bratnicki M., Kształtowanie przedsiębiorczego rozwoju organizacji w warunkach nieprzewidywalności zmian, [w:] Zarządzanie w warunkach nieprzewidywalności zmian, red. J. Rokita, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2009.
 6. Clayton B.C., Understanding the Unpredictable: Beyond Traditional Research on Mergers and Acquisitions, "E:CO Issue" 12/3 (2010), s. 1-19.
 7. Deloitte, The decade ahead: Preparing for an unpredictable future in the global chemical industry. Report of Deloitte Touche Tohmatsu Chemiacal Group and Deloitte Research, United Sates 2009.
 8. Dombrowski M., Złożoność - emergencja - poznanie ekologiczne, "AVANT" III/2 (2012), s. 320-333.
 9. Dunbar R., Pchły, plotki a ewolucja języka, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2009.
 10. Elastyczność organizacji, red. R. Krupski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 11. FERMA, A Risk Management Standard, Federation of European Risk Management Associations, Brussels 2002.
 12. GIOŚ, Raport o występowaniu zdarzeń o znamionach poważnej awarii w roku 2010, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Warszawa 2011.
 13. Gołębiewski J., Poradnik menedżera programów kryzysowych, Wyd. Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Kraków 2003.
 14. Grudzewski W.M., Hejduk I., Przedsiębiorstwo przyszłości: nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 2003.
 15. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
 16. Hansson S.O., Coping with the Unpredictable Effects of Future Technologies, "Philos. Technol." 2011/24, s. 137-149.
 17. Heijden K. van der, Scenarios. The Art of Strategic Conversation, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester 2005.
 18. Janikowski R., Czarny łabędź a kapitał ludzki organizacji, [w:] Nauki o zarządzaniu wobec nieprzewidywalności i złożoności zmian, red. J. Rokita, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2011.
 19. Janikowski R., Instrumenty wspomagające menedżera w ograniczaniu nieprzewidywalności, [w:] Nauki o zarządzaniu wobec nieprzewidywalności i złożoności zmian. Cześć 2, red. J. Rokita, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2012.
 20. Janikowski R., Nieprzewidywalne zmiany a kapitał społeczny i kapitał ludzki, [w:] Zarządzanie w warunkach nieprzewidywalności zmian, red. J. Rokita, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2009.
 21. Janikowski R., Nieprzewidywalne zmiany a strategia działania organizacji, [w:] Problemy zarządzania organizacjami w warunkach nieprzewidywalności zmian, red. J. Rokita, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2010.
 22. Janikowski R., Nieprzewidywalność jako kategoria biznesowa, [w:] Zarządzanie strategiczne. Modele biznesu. Nowe obszary badań, red. J. Rokita, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2013.
 23. Janikowski R., Sustensywne uwarunkowania zarządzania, [w:] Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu, red. J. Rokita, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2008.
 24. Knotek II E.S., Khan S., How Do Households Respond to Uncertainty Shocks?, "Economic Review, Second Quarter" 2011, s. 63-92.
 25. Kononiuk A., Metoda scenariuszowa w antycypowaniu przyszłości, "Organizacja i Kierowanie" 151/2 (2012), s. 33-48.
 26. Korcz M., Wcisło E., Długosz J., Obiektowa analiza ryzyka zdrowotnego, [w:] Środowisko a zdrowie. Zarządzanie, polityka, komunikowanie, red. R. Janikowski, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2004.
 27. Kozielecki J., Człowiek wielowymiarowy, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 1998.
 28. Kozielecki J., Transgresja i kultura, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2002.
 29. Kulka E., Rzychoń D., Podstawy oceny ryzyka zdrowotnego wynikającego z zanieczyszczenia środowiska, [w:] Środowisko a zdrowie. Zarządzanie, polityka, komunikowanie, red. R. Janikowski, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2004.
 30. Leksykon Public Relations, red. J. Olędzki, D. Tworzydło, Newsline, Warszawa 2009.
 31. Lindgren M., Banhold H., Scenario planning, the link between future and strategy, Palgrave Macmillan, New York 2003.
 32. Linstone H.A., Koncepcja wielorakiej perspektywy, "Projektowanie i systemy" 1984/VI.
 33. LOTOS, Informator o zasadach postępowania na terenie Grupy LOTOS S.A., Grupa LOTOS, Gdańsk 2010.
 34. Marciszewski W., Nieobliczalna ekonomia, "Computerworld", listopad 2001.
 35. Paszkiewicz L., Metoda scenariuszy - czy można ją zaimplementować do sektora wołowiny?, Capful Polska sp. z o.o. 2012.
 36. Perechuda K., Sprzeczności ontologii gospodarowania w płaskim świecie, [w:] Zarządzanie w warunkach nieprzewidywalności zmian, red. J. Rokita, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2009.
 37. Popper K., Nędza historycyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 38. Popper K., Wszechświat otwarty. Argument na rzecz indeterminizmu, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996.
 39. Poznański J., Filozoficzne aspekty teorii chaosu. "Semina Scientiarum" 2003/3, s. 9-20.
 40. Rokita J., Dynamika zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 41. Sienkiewicz-Małyjurek K., Krynojewski M., Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Difin SA, Warszawa 2010.
 42. Taleb N.N., The Black Swan. The Impact of the Highly Improbable, Random House and Penguin, New York 2010.
 43. Taylor J.B., Zrozumieć kryzys finansowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 44. Thannhuber M. J., The intelligent enterprise: theoretical concepts and practical implications, Physica-Verlag, Heiddelberg - New York 2005.
 45. The Multiple Perspective Concept: With Applications to Technology Assessment and Other Decision Areas, red. H.A. Linstone, Future Research Institute, Portland State University, Portland, Oregon 1981.
 46. Wnuk-Lipiński E., Świat międzyepoki. Globalizacja, demokracja, państwo narodowe, Znak, Kraków 2005.
 47. Zięba S., Strategia ograniczenia ryzyka ekologicznego, "Człowiek i Przyroda" 1997/6, s. 23-40.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.49
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu