BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Liberko Igor (University of Prešov, Slovakia), Bednárová Lucia (University of Economics in Bratislava, Slovakia), Dúbravská Marianna (University of Prešov, Slovakia), Pacana Andrzej (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Marketing Audit and Possibilities of Forecasting
Audyt marketingowy oraz możliwość prognozowania
Źródło
Modern Management Review, 2014, vol. 19 (XIX), nr 21 (4), s. 123-130, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Audyt, Kontrola marketingowa, Metody prognozowania, Strategia marketingowa, Badania marketingowe
Audit, Marketing control, Forecasting methods, Marketing strategy, Marketing research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono wybrane jakościowe i ilościowe metody prognozowania do wykorzystania dla rozwoju strategii marketingowych opartych na wynikach audytu marketingowego Marketing i jego zastosowanie są niezbędne dla aktywności każdego przedsiębiorstwa. Zadaniem audytu działalności marketingowej jest wskazanie i ocena, czy dane działania marketingowe przyczyniają się do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa na wymaganym poziomie i konkurencyjności. Te jednak są ściśle związane z prognozowaniem marketingowym, który charakteryzuje się różnym rodzajem prognozowania gospodarczego (ilościowym i jakościowym). W artykule przedstawiono krótki opis niektórych zastosowanych metod. Metody ilościowe oparte są na danych uzyskanych z rejestrów odpowiednich działań, które następnie są matematycznie przetworzonych. Należą do nich w szczególności: metoda średniej kroczące, metoda wygładzania wykładniczego, regresji, metody analizy regresji, oraz metody sezonowej korekty. W przeciwieństwie do metod ilościowych, metody jakościowe oparte są na szacunków ekspertów i specjalistów w danej dziedzinie. Głównym powodem zastosowania takich metod jest to, że są one niezawodne i opisują jakość danych badanych problemu. Z drugiej strony, metody te umożliwiają kompleksowe rozwiązanie tego problemu. Jedną z podstawowych metod z tej grupy jest metoda Delphi, ale są również zapytania, metoda scenariuszy oraz metoda koniunkcyjna. Artykuł jednocześnie ukazuje zalety i wady oraz możliwość ich wykorzystania. Powszechnie wiadomo, że dokładność prognozowania zależy od różnych czynników, a do najważniejszych cech w pierwszej grupie (metody ilościowe) należy jakość dokumentów z działalności firmy, a w drugiej grupie (metody jakościowe) doświadczenie i profesjonalizm ekspertów. Ewentualne przewidywalne błędy mogą być wyeliminowane tylko do pewnego stopnia. (abstrakt oryginalny)

The paper addresses selected qualitative and quantitative forecasting methods available for use in practical marketing for development of marketing strategies based on outcomes of marketing audit. Marketing and its application is an essential activity in any business. The task of marketing business audit is to point out and evaluate whether its marketing activities allow its future prosperity on the required level and competitiveness. This, however, is closely related to marketing forecasting. The contribution is characterized by the types of marketing forecasting (quantitative and qualitative) and a brief description of some used methods. Quantitative methods are based on the data obtained from the records of the relevant activities, which are then mathematically processed. These include particularly the method of moving averages, exponential smoothing method, the method of regression analysis, the method of classical decomposition and seasonal adjustment. Contrary to quantitative methods, qualitative methods are based on expert estimates and specialists in the field. The main reason for the use of these methods is that there are reliable and describe quality data of the investigated problem, on the other hand, these methods allow comprehensive solution to the problem. One of the fundamental methods of this group is Delphi method, query, the scenario method and the conjunctive method. The article is simultaneously remitted to the advantages and disadvantages, which indicate the possibility of their use. It is generally known that the accuracy of the forecasting depends on various factors, with the most important features in the first group (quantitative method) is the quality of the documents about the past activity and in the second group (qualitative methods) is the experience and professionalism of the experts. Eventual forecasting errors can be eliminated to some extent. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alsbury, A.: Marketing: to nejlepší z praxe, Computer press: Praha. 2002, ISBN 80- 7226-617-9
 2. Bednárová, L.: Ekonomická efektívnosť environmentálneho účtovníctva, Grafotlač Prešov, s.r.o. 2008 ISBN 978 80-8068-733-5
 3. Čimo, J., Mariaš, M.: Riadenie marketingových aktivít, Sprint Bratislava 1996
 4. Csikósová, A., Weiss, E.: Prieskum trhu a marketing, ES/AMS F BERG, Košice 2008
 5. Jedlička M.: Marketingové stratégie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave: Trnava. 2006, ISBN 80-89034-71-3
 6. Kalkar R., Massen A.: Marketing, Grada: Mnichov. 2002, ISBN 80-247-047
 7. Kassay, Š.: Marketingová stratégia korporácie, Strateg: Nové Zámky. 1999, ISBN 80-967919-7-4
 8. Kita J. a kol.: Marketing, Edícia Ekonómia: Bratislava. 2005, ISBN 80-8078-049-8
 9. Kotler, P.: Modrení marketing, 4.vydanie Praha, Grada Publishing, 2007 ISBN 978-80-247-1545-2
 10. Kotler, P., Keller, K.: A Framework for Marketing Management , 3.rd Edition , New JersPrentice Hall, 2007
 11. Lesáková, D. a kol..: Marketingové analýzy a prognózy, Bratislava 2002,ISBN 80-89033-23-7
 12. Lesáková, D. a kol.: Strategický marketingový manažment, Sprint, Bratislava,2002, ISBN 8088848-90-3
 13. Liberko, I.: Základy marketingu, Vienala, Košice, 1998, ISBN 80--7099-377-4
 14. Liberko,I., Turisová ,R.: Modelovanie marketingových činností, Edícia študijnej literatúry, Košice 2006
 15. Mikolaj,J., Klučka,J. Vančo, B.: Plánovanie a prognostika, Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU v Žiline, Multprint,s.r.o. Košice, 2005 ISBN 80-969148-3-9
 16. Smith P.: Moderní marketing. Computer Press, Praha. 2000, ISBN 80-7226-252-1
 17. Tomek, J. a kol.: Marketingová stratégia podniku, Management Press, Praha 1992
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.50
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu