BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olak Antoni (Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim)
Tytuł
Zjawisko bezrobocia a zagrożenie społeczne
Unemployment and Social Threat
Źródło
Modern Management Review, 2014, vol. 19 (XIX), nr 21 (4), s. 141-155, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Skutki bezrobocia, Społeczne skutki bezrobocia, Ubóstwo, Polityka społeczna
Unemployment, Effects of unemployment, Social results of unemployment, Poverty, Social policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka bezrobocia na trwałe stała się przedmiotem badań ekonomistów w wyniku wielkiego kryzysu z lat trzydziestych ubiegłego wieku, kiedy to w krótkim czasie stopa bezrobocia w większości krajów uprzemysłowionych wzrosła do poziomu przekraczającego 20%. Spowodowało to, że po obu stronach oceanu zaczęły powstawać modele teoretyczne bezrobocia, których celem było znalezienie odpowiedzi na przyczyny jego występowania oraz sposoby skutecznej z nim walki. Zjawisko zubożenia, które dotknęło dużą część populacji w Polsce, nie jest fikcją. Wywołało ono poczucie bezradności, wiktymizacji i niezadowolenia z sytuacji materialnej. Miało ono oczywiście ogromny wpływ na rodzinę i jej funkcjonowanie. Socjologowie podkreślają, że brak pracy wpływa na całe społeczeństwo. Bezrobotni są zauważalni w społeczeństwie, natomiast prawie każdy członek społeczności ma do czynienia z bezrobotnymi lub z konsekwencjami negatywnego zjawiska, jakim jest bezrobocie. Narasta powszechny lęk przed utratą pracy, a rynek pracy jest jednym z fundamentów porządku społecznego i jest analizowany przez pryzmat socjologiczny i ekonomiczny. Główną przyczyną bezrobocia jest bieda, która w wielu wypadkach jest spowodowana bezrobociem. W latach biedy i ubóstwa widać ścisły związek. W wypadku wzrostu stopy bezrobocia zwiększa się również poziom ubóstwa. Te kluczowe zagadnienia przedstawione są w niniejszym artykule. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie negatywnych, z punktu widzenia społeczno-gospodarczego, zjawisk wynikających ze zjawiska bezrobocia, zwłaszcza wśród osób młodych, absolwentów szkół (uczelni), którzy po ich ukończeniu nie mają perspektywy na podjęcie zatrudnienia. (abstrakt oryginalny)

The problem of persistent unemployment has become the subject of attention of economists as a result of the Great Depression of the 30s of last century, when in a short time, the unemployment rate in most industrialized countries rose to a level exceeding 20%. This fact caused that both sides of the ocean were established theoretical models which aim was to find out the cause of the unemployment and effective ways to fight with him. The phenomenon of impoverishment, which affected a large part of the population in Poland not fiction, it sparked a sense of helplessness, victimization and dissatisfaction with their material situation. This is of course a huge impact on the family and its functioning. Sociologists point out that the lack of jobs affects the whole society. The unemployed are noticeably in the society, while almost every member of the community has to deal with the unemployed or the consequences of the negative phenomenon of unemployment. Public fear of losing a job is growing, whereas the labour market is one of the foundations of the social order and is analyzed through the sociological and economical prism. The primary cause of unemployment is poverty, which in many cases is caused by unemployment. Between poverty and the poverty we see a close relationship. If the unemployment rate increases, also increases the level of poverty. This key issues presented in this article. The purpose of this article is to point out at the negative phenomena, from the socioeconomic viewpoint, resulting from the phenomenon of unemployment, especially among young people, school (university) leavers, who, after graduation, do not have prospects to take up any employment. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywność ekonomiczna ludności. Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2011, GUS, Warszawa 2013.
 2. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2007.
 3. Cudak S., Strukturalne przeobrażenia rodziny polskiej, "Pedagogika Rodziny" 2/3 (2012).
 4. Czechowska-Bieluga M., Kanios A., Sarzyńska E., Profile kompetencji społecznych osób pracujących i bezrobotnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
 5. Ekonomia, W. red. Caban, PWE, Warszawa 2001.
 6. Gajdarewicz T., Grotkowska G., Wincenciak L., Determinanty czasu trwania bezrobocia absolwentów w Polsce, "Gospodarka Narodowa" 2012/11-12.
 7. Góral Z., Bezrobocie i polityka zatrudnienia, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013.
 8. Kabaj M., Badanie bezrobocia długotrwałego, PWN, Warszawa 2001.
 9. Kabaj M., Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce, Scholar, Warszawa 2004.
 10. Kitowski J., Remarks on the social costs of unemployment in Poland, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" 1994/XXVIII, H.
 11. Kubiak E., Nakonieczna-Kisiel H., Makroekonomiczne podstawy polityki gospodarczej, Wydawnictwo Samorządowe FRDL, Warszawa 1999.
 12. Kuta-Pałach M., Malicki K., Pokrzywa M., Wilk S., Wykluczenie społeczne i ubóstwo na Podkarpaciu, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2011.
 13. Krawczyk I., Ekonomiczno-społeczne koszty bezrobocia, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2003/3.
 14. Księżopolski M., Modele polityki społecznej a ograniczenie problemów ubóstwa i wykluczenia społecznego, [w:] Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, red. R. Szarfenberg, C. Żołędowski, M. Theiss, Dom Wydawniczy, Warszawa 2010.
 15. Kwiatkowski E., Bezrobocie podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2002.
 16. Leśniak-Moczuk K., Społeczne skutki bezrobocia w rejonie Mielca w latach 1990-1994, Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów 1997.
 17. Mosiek P., Socjologiczne aspekty bezrobocia, "Polityka Społeczna" 2002/1.
 18. Noga M., Stawicka M.K., Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji, PL Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2009.
 19. Olak A., Szabo S., Współczesne zagrożenia społeczne. Bezpieczeństwo środowisku lokalnym - zarys problematyki, Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój", Ostrowiec Świętokrzyski 2012.
 20. Pieliński B., Granice jako źródła biedy? Dyskusje wokół polityki liberalizacji handlu, [w:] Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, red. R. Szarfenberg, C. Żołędowski, M. Theiss, Dom Wydawniczy, Warszawa 2010.
 21. Radziukiewicz M., Zasięg ubóstwa w Polsce, PWE, Warszawa, 2006.
 22. Raport GUS o ubóstwie, http://nowyobywatel.pl/2011/07/28/jest-raport-gus-o-ubostwie/ (dostęp: 20.01.2014).
 23. Rynek pracy w skali lokalnej, red. R. Szula, A. Tucholska, Scholar, Warszawa 2004.
 24. Sowa B., Bezrobocie, [w:] W. Kalita, M. Kurek, L. Piczak, B. Sowa, Ekonomia. Wybrane zagadnienia mikro i makroekonomii, Dyplom WSPiA przepustką do biznesu, 14 (134), Wyd. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Rzeszów-Przemyśl 2014.
 25. Sztanderska U., Bezrobocie w Polsce - cechy charakterystyczne, [w:] Syndrom bezrobocia, red. R. Borowicz, K. Łacińska-Tyszka, PAN, Warszawa 1993.
 26. Śmilgin M., Indywidualne i społeczne skutki bezrobocia na tle globalizacji, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2008/8.
 27. Tarkowska E., Zrozumieć biednego o dawnej i obecnej biedzie w Polsce, Typografika, Warszawa 2000.
 28. Ubóstwo w Polsce - 2011, oprac. zespół pod kierunkiem A. Bieńkuńskiej, http://www.egospodarka.pl/81479,Ubostwo-w-Polsce-2011,1,39,1.html, (dostęp: 26.08.2014).
 29. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU 2013, poz. 674 ze zm.).
 30. Ustawa z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (DzU 2009 nr 127, poz. 1052).
 31. Winiarczyk A., Migracje zarobkowe jedną z przyczyn niepełności rodziny, "Pedagogika Rodziny" 1/2 (2011).
 32. Wojtyna A., Czy Polsce grozi efekt histerezy?, "Gospodarka Narodowa" 1994 nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.52
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu