BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szydełko Magdalena (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Atrybuty i czynniki sukcesu partnerstwa przedsiębiorstw
Attributes and Success Factors of Interfirm Partnerships
Źródło
Modern Management Review, 2014, vol. 19 (XIX), nr 21 (4), s. 231-242, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Partnerstwo biznesowe, Partnerstwo przedsiębiorstw, Sukces przedsiębiorstwa, Relacje partnerskie
Business partnership, Partnership of companies, Success of the company, Partner relationships
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Budowanie przez przedsiębiorstwa partnerskich relacji staje się coraz bardziej popularnym sposobem na utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. Umiejętność budowania, rozwoju i ciągłego doskonalenia partnerskich relacji na rynku przedsiębiorstw jest obecnie jednym z kluczowych warunków ich skutecznego wzrostu zewnętrznego. Obecnie relacje te są budowane i rozwijane w wielu gałęziach przemysłu. Zarówno w literaturze, jak i w praktyce gospodarczej pojęcie partnerstwa jest różnorodnie interpretowane, co skutkuje jego płynnością terminologiczną. Celem artykułu jest wskazanie kluczowych atrybutów i czynników sukcesu partnerskich relacji między przedsiębiorstwami. Postawiony cel determinuje wybór takich metod badawczych, jak: analiza piśmiennictwa krajowego i zagranicznego oraz wnioskowanie dedukcyjne. MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (4/2014), pp. 231-242 October-December W świetle przedstawionych ujęć definicyjnych i atrybutów partnerstwa przyjęto, że partnerstwo przedsiębiorstw to dobrowolne i dynamiczne relacje tworzone dla osiągnięcia wspólnych celów, prowadzące do uzyskania dodatkowych efektów synergicznych i przewagi konkurencyjnej. Specyficznymi cechami tego typu relacji, nazwanymi również atrybutami czy osobliwościami, są przede wszystkim: wzajemne zaufanie partnerów, ich zaangażowanie we wspólne działania, wymiana informacji (otwarta i intensywna komunikacja) oraz podział ryzyka i korzyści. Można wyróżnić następujące kluczowe czynniki stymulujące rozwój relacji o charakterze partnerskim: przebieg dotychczasowej współpracy z danym partnerem, pozytywne doświadczenia wynikające ze współpracy z innymi podmiotami, wzajemny szacunek i zaufanie, dążenie partnerów do realizacji jasno określonych celów o charakterze strategicznym, wzajemne dzielenie się informacjami, wspólne rozwiązywanie problemów, zaangażowanie partnerów w budowanie i ciągłe doskonalenie relacji. (abstrakt oryginalny)

The formation of partnerships between firms is becoming an increasingly common way for firms to find and maintain competitive advantage. These relationships can be called partnering relations or partnerships, and currently they are widely applied in many industries. In theory and practice, the term partnering is used rather loosely and thus there is a need to define the elements that characterize partnering more exactly. The aim of this article is to define the attributes of partnering relations and to identify the key factors that help a relationship to succeed. These attributes and success factors are analyzed from the theoretical point of view. Research issues determine the choice of research methods, such as: detailed analysis of the literature, both domestic and foreign and deductive reasoning. Interfirm partnerships are voluntary and dynamic relations are created to achieve common goals and synergy effects, and to find and maintain competitive advantage. Partnering relations are based on mutual trust, engagement, exchange of information (open and frequent communication), sharing of benefits and risks. The success of the partnerships, first of all, is based on history of collaboration, mutual respect and trust, strategic and attainable objectives, two-way information sharing, joint problem-solving, clearly defined and mutually-agreed goals, and mutual involvement in relationship development and planning. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamik A., A partnering approach to extending the business base through cooperation with competitors (coopetition) - is it an option for SMEs?, [w:] Recent Advances in Management, Marketing and Finances, red. A. Zaharim, R.G. Rodrigues, "Business and Economics Series" No. 4, WSEAS Press, Cambridge 2013.
 2. Adamik A., Rola kadry kierowniczej w budowie partnerstwa przedsiębiorstw, [w:] Organizacja i kierowanie, nr 3 (156), Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN i Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2013.
 3. Brinkerhoff J.M., Government - Nonprofit Partnership: a Defining Framework, "Public Administration and Development" 22/1 (2002).
 4. Crowley L.G., Karim M.A., Conceptual Model of Partnering, "Journal of Management in Engineering" 11/5 (1995).
 5. Czakon W., Fernandez A.S., Minà A., Editorial - From Paradox to Practice: the Rise of Coopetition Strategies, "International Journal of Business Environment" 6/1 (2014).
 6. Czakon W., Koordynacja sieci - wieloraka forma organizacji, "Przegląd Organizacji" 2008/9.
 7. Czakon W., Rogalski M., Coopetition Typology Revisited - a Behavioural Approach, "International Journal of Business Environment" 6/1 (2014).
 8. De Lurdes Veludo M., Business Relationships in the Automotive and Component Industries in Portugal, Ph.D. Thesis, School of Business and Management University of Glasgow, Glasgow 2005, http://theses.gla.ac.uk/1544/1/2005veludophd.pdf (dostęp: 15.08.2014).
 9. Foss N.J., Nielsen B.B., Researching Multilevel Phenomena: The Case of Collaborative Advantage in Strategic Management, "Journal of Centrum Cathedra" 5/1 (2012).
 10. Hamel G., Doz Y.L., Prahalad C.K., Collaborate with Your Competitors and Win, "Harvard Business Review" 67/1 (1989).
 11. Hutt M.D., Speh T.W., Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych, PWN, Warszawa 1997.
 12. Jagoda H., Haus B., Holding - organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa 1995.
 13. Kempny D., Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001.
 14. Kock S., Bengtsson M., Slotte-Kock S., To Compete or Cooperate - A Strategic Dilemma, "Journal of Business & Industrial Marketing" 18/1 (2003).
 15. Latusek-Jurczak D., Formy współpracy międzyorganizacyjnej, [w:] Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, red. A.K. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak, Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
 16. Maheshwari B., Kumar V., Kumar U., Optimizing Success in Supply Chain Partnerships, "Journal of Enterprise Information Management" 19/3 (2006), cyt. za: E. Małyszek, Czynniki wpływające na sukces partnerstwa w łańcuchu dostaw - czy firmy rodzinne są lepszymi partnerami?, "Logistyka" 2011/5.
 17. Mattessich P.W., Murray-Close M., Monsey B.R., Collaboration: What Makes It Work. A Review of Research Literature on Factors Influencing Successful Collaboration, Amherst H. Wilder Foundation, Saint Paul, Minnesota 2001.
 18. Mezzadri A., Le partnership tra imprese e organizzazioni non profit, Universitŕ del Sacro Cuore, Milano 2008.
 19. Mohr J., Spekman R., Characteristics of Partnership Success: Partnership Attributes, Communication Behavior, and Conflict Resolution Techniques, "Strategic Management Journal" 15/2 (1994).
 20. Moore J., Curry S.R., The Death of Competition, "Fortune" 133/7 (1996).
 21. Niemczyk J., Jasiński B., Wstęp, [w:] Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, red. J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 22. Nowak D., Stępień B., Powiązania kooperacyjne - wstępna charakterystyka relacji, [w:] Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy, red. B. Stępień, PWE, Warszawa 2011.
 23. Peace S., Partnerstwo w budownictwie, Poltext, Warszawa 2010.
 24. Rigsbee E., PartnerSHIFT. How to Profit from the Partnering Trend, John Wiley and Sons, New York 2000.
 25. Stańczyk-Hugiet E., Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 26. Stern L.W., El-Ansary A.I., Coughlan A.T., Kanały marketingowe, PWN, Warszawa 2002.
 27. Sudolska A., Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju ich kompetencji strategicznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2010/116.
 28. Sudolska A., Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
 29. Sulejewicz A., Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1997.
 30. Szydełko M., Szydełko Ł., Benchmarking w podejściu procesowym w przedsiębiorstwie - wybrane zagadnienia, "Modern Management Review" XVIII/2 (2013).
 31. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.59
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu