BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walczyna Anna (Politechnika Lubelska), Arent Anna (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Stresogenność pracy przedsiębiorcy w ocenie studentów - wyniki badań pilotażowych
Students' Evaluation on the Stress Made by Working as Entrepreneur : Pilot Study Results
Źródło
Modern Management Review, 2014, vol. 19 (XIX), nr 21 (4), s. 243-255, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Praca w stresie, Stres psychologiczny, Studenci, Badania pilotażowe, Przedsiębiorczość, Psychologia organizacji, Warunki pracy
Work under pressure, Psychological stress, Students, Pilot studies, Entrepreneurship, Psychology of organisation, Working condition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań pilotażowych, które dotyczyły postaw przedsiębiorczych studentów. W opracowaniu punkt ciężkości położono na postrzeganie pracy przedsiębiorcy jako czynnika mogącego kształtować zamiar podjęcia własnej działalności gospodarczej. Przyjęty przez Autorki model badawczy zakładał, że na powstanie intencji przedsiębiorczej wpływa wiele czynników. Jednym z nich jest postrzeganie przyszłej pracy. Jako czynniki, które potencjalnie mogą kształtować postawę przedsiębiorczą, przyjęto stresogenność działań podejmowanych przez przedsiębiorcę oraz zakres kontroli nad pracą. Za jeden z głównych celów badania przyjęto także ocenę stopnia stresowości działań podejmowanych przez przedsiębiorcę oraz identyfikację związku pomiędzy dokonaną oceną a kształtowaniem się postaw przedsiębiorczych, mierzonych zamiarem podjęcia w przyszłości działalności gospodarczej. Dodatkowym celem badania było również przeprowadzenie oceny wpływu postrzeganego zakresu kontroli nad pracą na prezentowane przez studentów intencje przedsiębiorcze. Uzyskane w efekcie przeprowadzonych badań pilotażowych wyniki wskazują, że dla badanej grupy studentów wszystkie ze wskazanych cech pracy przedsiębiorcy mogą mieć potencjalnie charakter stresogenny, co jednak nie ma istotnego znaczenia z punktu widzenia prezentowanych przez nich postaw przedsiębiorczych. W przeprowadzonym badaniu pilotażowym wykazano również, że dla respondentów wysoki zakres kontroli jaką przedsiębiorca może sprawować nad własną pracą stanowi czynnik zachęcający do podejmowania w przyszłości działalności gospodarczej. Jednak także w tym wypadku jedynie dla dwóch z pięciu badanych czynników zmienną różnicującą okazały się postawy przedsiębiorcze. (abstrakt oryginalny)

The article presented selected results of pilot studies, which focused on entrepreneurial attitudes of students. In this paper, the focus has been placed on the perception of entrepreneurs working as a factor that could shape the intention to take their own business. The adopted by the authors of the research model assumed that the emergence of entrepreneurial intentions are influenced by a variety of factors. One of them is the perception of future work. As factors that could potentially shape the entrepreneurial attitude adopted stress-made of the actions taken by the entrepreneur and the scope of the job audit. As one of the main objectives of the study were adopted to assess the extent stress and the identification of the relationship between the assessment, and the evolution of entrepreneurial attitudes, measured by the entrepreneurial intention. An additional aim was also to assess the impact of job audit's scope on the presented entrepreneurial intentions. The results that were obtained in the effect of the pilot indicate that a test group of students all of the features mentioned working entrepreneurs have the potential nature of the stressor, but this is not significant from the point of view presented by their entrepreneurial attitudes. The conducted study also found that respondents high range of the job audit's scope of an entrepreneur as a stimulus to take in the future business. However, also in this case, only two of the five test factors differentiating variable proved to be entrepreneurial attitudes. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Basińska B., Postprint, Warunki pracy a źródła stresu właścicieli małych przedsiębiorstw, [w:] Humanizacja wobec wyzwań transformacyjnych i cywilizacyjnych, red. D. Walczak-Duraj, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2005.
 2. Bławat F., Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2003.
 3. Cieślak R., Widerszal-Bazyl M., Psychospołeczne warunki pracy. Podręcznik do kwestionariusza, CIOP, Warszawa 2000.
 4. Czarnik S., Turek K., Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków. Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 5. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Badania nad stresem w pracy, Luksemburg 2006.
 6. Jachnis A., Psychologia organizacji. Kluczowe zagadnienia, Difin, Warszawa 2008.
 7. Kurczewska A., Przedsiębiorczość jako proces współoddziaływania sposobności i intencji przedsiębiorczych, PWN, Warszawa 2013.
 8. Laszczak M., Kierowanie małą firmą. Tajniki przedsiębiorczości, Poltext, Warszawa 2004.
 9. Marody M., Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy. Analiza metodologiczna zasad doboru wskaźników w badaniach nad postawami, PWN, Warszawa 1976.
 10. Mikroprzedsiębiorstwa: sytuacja ekonomiczna, finansowanie, właściciele, red. E. Balcerowicz, CASE-Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2002.
 11. Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 12. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Przedsiębiorcy w Polsce. Fakty, liczby, przykłady, Warszawa 2012.
 13. Rathus S.A., Psychologia współczesna, tłum. B. Wojciszke, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 14. Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 15. Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002.
 16. Schwarz E.J., Wdowiak M.A., Almer-Jarz D.A., Breitenecker R.J., The effects of attitudes and perceived environment conditions on students' entrepreneurial intent. An Austrian perspective, "Education + Training" 51/4 (2009).
 17. Zimbardo P.G., Leippe M.R., Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego, tłum. P. Kwiatkowski, Zysk i S-ka, Poznań 2004.
 18. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/f_polska_w_liczbach_2012.pdf
 19. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce za lata 2011-2012, Warszawa 2013, http://www.parp.gov.pl/ index/more/37123
 20. http://www.zus.pl/files/dpir/20081201_Ocena_obciazenia_zal2.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.60
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu