BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wrycol Anna (SFW Energia Sp. z o.o. Gliwice)
Tytuł
The Impact of Green Certificates on Profitability of Polish Wind Farms
Wpływ zielonych certyfikatów na efektywność polskich farm wiatrowych
Źródło
Modern Management Review, 2014, vol. 19 (XIX), nr 21 (4), s. 257-264, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii, Elektrownie wiatrowe, Wiatraki, Certyfikaty
Renewable energy sources, Windfarms, Windmills, Certificate
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W celu umożliwienia nieustannego rozwoju farm wiatrowych, a także wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitej produkcji energii elektrycznej konieczne jest podjęcie działań pomocniczych. Inwestowanie w budowę farm wiatrowych pochłania znaczne nakłady. Dlatego też, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznaje tzw. "zielone certyfikaty". Certyfikaty te mogą stać się przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii, co z kolei staje się dodatkowym przychodem dla farmy wiatrowej. Paradoksalnie, można zauważyć, iż nieustannie rozwijająca się działalność odnawialnych źródeł energii prowadzi do spadku cen zielonych certyfikatów. Artykuł stanowi analizę, w jaki sposób spadek cen zielonych certyfikatów wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a także podejmuje kwestię implementacji nowego projektu ustawy dotyczącej OZE i systemu wsparcia w postaci zielonych certyfikatów. Poprzez ograniczenie przychodu farm wiatrowych w postaci redukcji cen zielonych certyfikatów obiekty te osiągają znaczny spadek generowanych zysków. Pomimo faktu, iż farmy wiatrowe ponoszą znacznie niższe koszty związane z personelem czy nabywanymi materiałami, gdyż materiałem wykorzystywanym jest energia wiatrowa, spadek przychodów może znacząco utrudniać wywiązywanie się ze swoich zobowiązań. W związku z tym faktem, zamortyzowanie farmy wiatrowej oraz pokrycie kosztów odsetkowych może stać się problemem. Istotne jest jednak podkreślenie, iż pomimo znaczącego wpływu na wynik przedsiębiorstwa, farmy wiatrowe są wciąż opłacalne. Jednakże spadek wolumenu wsparcia produkcji energii z odnawialnych źródeł powoduje wycofanie się inwestorów z angażowania się w polskie farmy wiatrowe. W zaistniałej sytuacji potrzeba weryfikacji systemu wsparcia w postaci zielonych certyfikatów w nowym projekcie ustawy staje się kluczowa. (abstrakt oryginalny)

In order to enable constant development of wind farms, as well as an increasing share of renewable energy sources in total energy production, certain auxiliary steps have to be taken. Investing in wind farms absorbs great outlays. Therefore, the President of Energy Regulatory Office issues so called "green certificates." These certificates can be disposed on the Polish Power Exchange, which may become the additional income for energy companies. Nonetheless, the arising and developing field of energy from renewable sources paradoxically leads to a decrease in price of green certificates. The article analyses the way how a decrease in price of green certificates influences the company's performance, as well as tackles the issue of implementing the new project concerning renewable sources of energy and the matter of support in the shape of certificates. It is perceptible that, when the income from green certificates is decreasing, the cost of depreciation of this object as well as the interests and loans to be paid are too high to acquit of the liabilities. However, it is significant to draw attention to the fact that wind farms are still profitable. The indicated decline in the volume of support for wind farms causes that many foreign investors started to withdraw from engaging in Polish wind farms. However, in the occurred circumstances the project of a new bill concerning the system of support in shape of green certificates is becoming crucial. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ćwil M.: Systemy wsparcia certyfikatami odnawialnych źródeł energii w Polsce, Elektroenergetyka 2011, No. 4.
 2. Gawlikowska-Fyk A.: Nowy pakiet klimatyczno - energetyczny do 2030 r., The Polish Institute for International Affairs 2014.
 3. http://gepsa.pl/
 4. http://gramwzielone.pl/
 5. http://www.tge.pl/pl
 6. http://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/odnawialne-zrodla- ener/4762,Odnawialne-Zrodla-Energii.html
 7. Kolvits K.: Wind Energy in Poland - Potential, Prospects and Pitfalls, Modern Energy, No. 1, 2008.
 8. Ministerstwo Gospodarki: Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009.
 9. Muras Z.: Rainbow vertigo-or a description of Polish support schemes for renewable and cogeneration sources, Clean Energy, No. 5, 2011.
 10. OECD, OECD Economic Surveys: Poland 2012, OECD 2012.
 11. Prawo Energetyczne, Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi nowelizacjami, Kancelaria Sejmu RP.
 12. Rączka J.: Nowe Regulacje OZE - mapa rzeczywistych interesów, Centrum Strategii Energetycznych 2013.
 13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2008 r.).
 14. Wnuk R.: Energia Odnawialna - perspektywy rozwoju gmin, Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej, 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.61
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu