BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zimon Grzegorz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Zimon Dominik (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Influence of Quality Management Systems on the Financial Capital Management Strategies in Trading Companies
Wpływ systemów zarządzania jakością na strategie zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwach
Źródło
Modern Management Review, 2014, vol. 19 (XIX), nr 21 (4), s. 265-274, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
System zarządzania jakością, Zarządzanie kapitałem obrotowym, Strategia zarządzania, Kapitał obrotowy
Quality management systems, Management of working capital, Management strategy, Working capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa handlowe chcąc zwiększać swoją konkurencyjność zmuszone są do poszukiwania nowych koncepcji usprawniających realizowanie założonej strategii. Celem publikacji jest ukazania roli jaką może odgrywać system zarządzania jakością według normy ISO 9001 w opracowaniu strategii zarządzania kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwach handlowych. Kapitał obrotowy to jeden z najważniejszych elementów zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Jest to obszar finansów który obejmuje zarządzanie aktywami bieżącymi i pasywami bieżącymi. Wybór odpowiedniej strategii zarządzania nim prowadzi do wysokiej płynności i niskiej zyskowności lub na odwrót. Zarządzający firmami aby sprostać oczekiwaniom właścicieli wprowadzają systemy zarządzania które pozwolą na utrzymanie bezpiecznej płynności finansowej. Jednym z takich rozwiązań bez których wdrażanie pewnych strategii zarządzania kapitałem obrotowym jest wręcz niemożliwe jest wypracowanie odpowiednich standardów zarządzania jakością. W publikacji scharakteryzowano wymagania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 oraz omówiono jego wpływ na wybór poszczególnych strategii zarządzania kapitałem obrotowym. Szczegółowo przedstawiono wpływ systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 na poszczególne elementy wpływające na poziom kapitału obrotowego netto czyli należności krótkoterminowe, zapasy oraz zobowiązania bieżące. Analiza ta została przeprowadzona z uwzględnieniem podziału strategii zarządzania kapitałem obrotowym na agresywną, umiarkowaną i konserwatywną. Na podstawie rozważań stwierdzono, że: systemy zarządzania jakością usprawniają relacje z dostawcami i odbiorcami i minimalizują liczbę błędów i niezgodności w procesie zaopatrzenia i dystrybucji, strategia agresywna zarządzania kapitałem obrotowym bez wprowadzenia odpowiednich systemów zarządzania jakością prowadzi do upadku przedsiębiorstw. Jej zastosowanie to w pewnym sensie bufor chroniący przedsiębiorstwo przed upadkiem, na etapie implementacji systemu, zaleca się mieć już opracowane strategie zarządzania kapitałem obrotowym i proces wdrażania dostosować do ich wymogów. (abstrakt oryginalny)

Trading companies which want to increase their competitiveness are forced to look for new ideas to improve the implementation of the adopted strategy. The aim of the publication is to show the role of the quality management system according to ISO 9001 to develop the strategy of working capital management in trading companies. Working capital is one of the most important elements of financial management in a company. This is an area of finance which includes management of current assets and current liabilities. The choice of the appropriate management strategy leads to high liquidity and low profitability, or vice versa. Companies managers, to meet the expectations of the owners, introduce management systems that allow for safe maintenance of liquidity. One such solution, without which the implementation of certain working capital management strategy is almost impossible is to develop appropriate standards for quality management. In the paper the requirements of the quality management system according to ISO 9001 were characterized and discussed its impact on the choice of individual strategies of working capital management. Based on the considerations it was stated that: quality management systems improve relationships with suppliers and customers and minimize the number of errors and inconsistencies in the supply and distribution strategy, aggressive management of working capital without the introduction of appropriate quality management systems leads to the collapse of companies. Its application is in some sense a buffer that protects the company from bankruptcy, at the stage of implementation of the system it is recommended to have developed strategies for working capital management and the implementation process should be adjusted to their requirements. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brigham E.F., Houston J.F., Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 2005, p. 241.
 2. Bugdol M., Jedynak P., Współczesne systemy zarządzania. Jakość, bezpieczeństwo, ryzyko, Helion, Gliwice 2012.
 3. Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, (ed.) Szczęsny. W, Wydawnictwo CH. Beck, Warszawa 2007.
 4. Kowalak R., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw, ODDK , Gdańsk 2003.
 5. Kusak A., Płynność finansowa. Analiza i sterowanie, WWZ, Warszawa 2006.
 6. Łunarski J. , Zarządzania jakością. Standardy i zasady, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008.
 7. Nowak. E , Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005.
 8. Pluta W., Michalski G., Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Jak zachować płynność., C.H. Beck, Warszawa 2005.
 9. Urbaniak M., Kierunki doskonalenia systemów zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 10. Zimon D. , Ocena efektów wdrożenia wymagań normy ISO 9001 w małych i średnich organizacjach handlowych, Problemy Zarządzania, no. 2, (37), 2012.
 11. Zimon D., Zarządzanie jakością w logistyce, CeDeWu, Warszawa 2013.
 12. Zymonik Z., Hamrol A., Grudowski P., Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, PWE, Warszawa 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.62
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu