BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jastrzębska Ewa
Tytuł
Wybrane społeczne aspekty globalizacji
Selected Social Problems of Globalisation
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 2, s. 83-105, rys., tab., bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe
Wykluczenie społeczne, Migracja, Globalizacja, Ubóstwo
Social exclusion, Migration, Globalization, Poverty
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Postępująca globalizacja niesie ze sobą wiele niekorzystnych skutków społecznych, które, choć nasilają się w krajach rozwiniętych, dotykają przede wszystkim kraje rozwijające się (wzrost skali głodu i ubóstwa, różnice w poziomie dobrobytu, pojawienie się nieznanych dotąd form wykluczenia społecznego, degradacja środowiska przyrodniczego), skazując je na zaklęty krąg ubóstwa. Poza nielicznymi wyjątkami beneficjentami globalizacji są kraje rozwinięte (powstanie społeczeństwa informacyjnego i rozwój społeczeństwa obywatelskiego). Utrwalana przez globalizację polaryzacja świata przyczynia się do masowej migracji ludności, wywołującej kolejne negatywne zjawiska (zaburzenie więzi rodzinnych, struktury społecznej i rynku pracy, przeludnieniu lub wyludnienie, drenaż mózgów). Problemy globalne występują równolegle i często jedne są ściśle uwarunkowane drugimi. Rozłam świata obejmuje coraz więcej wymiarów. Coraz bardziej zmarginalizowane i spauperyzowane Południe o rosnącej liczbie ludności stanowi zagrożenie nie tylko dla bogacącej się i starzejącej się Północy, lecz także dla rozwoju zrównoważonego i przyszłości świata. (fragment tekstu)

Globalisation, and most of all, development of information and communication technologies, contributed to the growth of civil society, with increasing social awareness, knowledge of the world and activity in social movements. At the same time the public opinion perceives negative consequences of globalization which is responsible for worsening of socio-economic reality: famine and poverty, polarisation of the world, productivism and consumptionism, degradation of natural environment. These problems are especially important as the role and meaning of the state diminishes, there are no efficient global institutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. I Raport Klubu Rzymskiego pt. Granice wzrostu; II Raport Klubu Rzymskiego pt. Ludzkość w punkcie zwrotnym.
 2. VII Raport Klubu Rzymskiego pt. Uczyć się bez granic.
 3. Czaputowicz J., Globalizacja, w: Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Wyd. WAM, Kraków 2004,s. 1323.
 4. Deklaracja milenijna Narodów Zjednoczonych, www.unic.un.org.pl/dokumenty/deklaracja_milenijna.doc (12.07.2009).
 5. Dylus A., Globalizacja. Refleksje etyczne, Ossolineum, Wrocław 2005, s. 38.
 6. Eradica teext remepoverty and hunger, http://ddp-ext.worldbank.org/ext/GMIS/gdmis.do?siteId=2&goalId=5&menuId=LNAV01GOAL1 (11.07.2009).
 7. Food outlook. Global market analysis. Wheat. June 2009, www.fao.org/docrep/011/ai482e/ai482e03.htm (15.07.2009).
 8. Flejterski S., Wahl P., Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa 2003, s. 22.
 9. Grochalski S., Współczesne problemy globalne - próba ujęcia, w: Problemy globalne współczesnego świata, red. S. Grochalski, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003, s. 26-27.
 10. Gubernat E., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania migracji na europejskim rynku pracy,w: Problemy gospodarki światowej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu" nr 1191, red. M. Noga, M. Stawicka, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu,Wrocław 2008, s. 121.
 11. Główne trendy rozwoju rodziny na świecie. Migracje, www.unic.un.org.pl/rok_rodziny/mi_trendy.php#4 (11.07.2009).
 12. Human development indices. A statistical update 2008, UNDP, New York 2008, http://hdr.undp.org/en/media/HDI_2008_EN_Complete.pdf (11.07.2009).
 13. Human development report 2007/2008. Fighting climate change: human solidarity in a divided world, UNDP, New York 2007, s. 355, http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_EN_Complete.pdf(11.07.2009).
 14. Human development report 2001. Making new technologies work for human development, UNDP,Oxford 2001, s. 2-4, 66-68, 71-76, http://hdr.undp.org/en/media/completenew1.pdf (11.07.2009).
 15. International commodity prices, www.fao.org/es/esc/prices/Prices Servlet.jsp?lang=en (11.07.2009).
 16. Iraq, www.refintl.org/where-we-work/middle-east/iraq (15.07.2009).
 17. Janoś-Kresło M., Usługi społeczne a zrównoważony rozwój regionów, "Monografie i Opracowania SGH" nr 554, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2008, s. 92-93.
 18. Korporowicz V., O interdyscyplinarnych badaniach nad ekonomicznymi uwarunkowaniami zdrowia społecznego, w: Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku,red. P. Jeżowski, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2007, s. 119-132.
 19. Korporowicz V., Ekologiczne uwarunkowania zdrowia,Of. Wyd. SGH, Warszawa 2000, passim.
 20. Meadows D., Meadows D., Randers J., Behrens W., Granice wzrostu, PWE, Warszawa 1973, s. 200.
 21. More people than ever are victims of hunger, www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/Press%20release%20june-en.pdf (9.07.2009).
 22. Milenijne cele rozwoju, www.unic.un.org.pl/cele.php (11.07.2009).
 23. Millennium summit, www.unic.un.org.pl/milenium2000/ (15.07.2009).
 24. Milenijne cele rozwoju, www.unic.un.org.pl/cele.php (11.07.2009).
 25. Müller A., Struktura gospodarki światowej we wstępnej fazie globalizacji, w: Globalna gospodarka -lokalne społeczeństwa. Świat na progu XXI wieku, red. J. Osiński, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2001, s. 24.
 26. New UNdata shows progress in human development, http://hdr.undp.org/en/statistics/data/hdi2008/ (11.07.2009).
 27. Nowicka W., Finał procesu "5 lat po Kairze", www.federa.org.pl/publikacje/biuletyn/biul5/kair.htm(14.07.2009).
 28. Osmańczyk E., Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych, WP, Warszawa 1986, s. 177.
 29. Płoszajski P., Szumniak J., Pohrybieniuk P., Firma jako odpowiedzialny obywatel. Koncepcja podstawy globalnej piramidy ekonomicznej w praktyce, w: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw,"Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 5, red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 58-61.
 30. Programme of action of the United Nations International Conference on Population & Development, www.iisd.ca/Cairo/program/p00000.html (12.07.2009).
 31. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III), przyjęta i proklamowana w dniu 10 grudnia 1948 r., www.ms.gov.pl/prawa_czl_onz/prawa_czlow_12.doc(9.07.2009).
 32. Robbins R., Globalne problemy a kultura kapitalizmu, Wyd. "Pro Publico", Poznań 2008, s. 223.
 33. Raport o stanie świata. U progu nowego tysiąclecia, red. L. Brown, C. Flavin, H. French, KiW, Warszawa 2000, s. 24-29.
 34. Sachs J., Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006, s. 35-36.
 35. Sachs J., Nasze wspólne bogactwo. Ekonomia dla przeludnionej planety, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2009, s. 225-230.
 36. Sen A., 10 tez o globalizacji, "Rzeczpospolita" nr 168, 2001.
 37. Smith J., Nasiona kłamstwa, czyli o łgarstwach przemysłu i rządów na temat żywności modyfikowanej genetycznie, Fundacja Pro Scientiae, Poznań 2007.
 38. Statistics of the human development report, http://hdr.undp.org/en/statistics/ (11.07.2009).
 39. The 2009 world fact book, Central Intelligence Agency, Fakty i liczby. Przesiedleńcy wewnętrzni, www.unhcr-budapest.org/poland/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=72 (13.07.2009).
 40. Trzcielińska-Polus A., Kwestia wyżywienia ludzkości jako problem globalny, w: Problemy globalne współczesnego świata, red. S. Grochalski, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003, s. 95.
 41. The 2009 world factbook, Central Intelligence Agency, www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html (9.07.2009).
 42. The challenge of hunger 2008. Global hunger index, IFPRI, Washington, October 2008, s. 5, 8, www.ifpri.org/pubs/cp/ghi08.pdf (11.07.2009).
 43. The millennium development goals report 2009, UN, New York 2009, s. 6-12, http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2009/MDG_Report_2009_En.pdf (11.07.2009).
 44. The state of food and agriculture 2005. Agricultural trade and poverty can trade work for the poor?, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome 2005, s. 80-81.
 45. The state of the world'schildren 2009. Maternal and new born health, United Nations Children's Fund, New York 2008, s. 17, 18, 23, www.unicef.org/sowc09/docs/SOWC09-FullReport-EN.pdf (15.07.2009).
 46. Who are the hungry?, www.wfp.org/hunger/who-are (12.07.2009).
 47. Zagóra-Jonszta U., Likwidacja głodu na świecie jako wyzwanie XXI wieku, w: Polityka gospodarcza państwa, red. D. Kopycińska, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 32.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu