BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ogrodnik-Kalita Agnieszka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Znaczenie określenia "pijaństwo" na gruncie przepisów o ubezwłasnowolnieniu
"Drunkenness" as the Reason of Incapacitating to Act in Law
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2010, nr 12, s. 56-63, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Alkoholizm, Prawo cywilne, Prawo rodzinne, Regulacje prawne, Orzecznictwo sądu
Alcoholism, Civil law, Family law, Legal regulations, Judicial decision
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule Autorka podejmuje zagadnienie znaczenia pojęcia "pijaństwo", użytego przez ustawodawcę w art. 13 i 16 Kodeksu cywilnego, jako przykład zaburzeń psychicznych, będących podstawą ubezwłasnowolnienia. Ze względu na istniejące do dzisiaj pewne przemieszanie pojęć dotyczących zjawisk związanych z używaniem alkoholu, które występuje nie tylko w języku potocznym, ale również prawnym i prawniczym, konieczne jest ich doprecyzowanie. Rozróżnienie uzależnienia od alkoholu i pijaństwa pozwala ponadto na stwierdzenie, który z wzorców spożywania alkoholu ustawodawca rozumie pod określeniem "pijaństwo", a tym samym który może być podstawą ubezwłasnowolnienia. (abstrakt oryginalny)

This article focuses on the meaning of "drunkness", which is used in article 13 and 16 of Civil Code. "Drunkness"is one of the reason of incapacitating to act in law. It is not a peculiar reason but just an example fot psychical disorder. It is important because drunkness means just a bad habit, which can be changed. Only addiction to alcohol can involve psychical disorder, thus can be the reason of incapecitating to act in law. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
 2. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 3. Ustawa z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 4. Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 35, poz. 230 z późn. zm.).
 5. Ustawa z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. nr 111, poz. 535).
 6. Ustawa z 09 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 121, poz. 831).
 7. Postanowienie SN z 18 maja 1972 r., II CR 138/72, OSNC 1972, nr 12, poz. 221.
 8. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 20 września 1994 r., I Acr 143/94.
 9. Bugajny W., Ubezwłasnowolnienie z powodu pijaństwa, "Problemy Alkoholizmu" 1994, nr 11.
 10. Dragan M., Doświadczenia traumatyczne a uzależnienie od alkoholu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2008.
 11. Fiutowski J., Biologiczno-prawne zagadnienia alkoholizmu, Warszawa 1970.
 12. Kalus S., Opieka nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną, Katowice 1989.
 13. Kapler L., Poradnik lidera działań trzeźwościowych, Warszawa 2008.
 14. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego działająca przy Ministrze Sprawiedliwości. Księga Pierwsza Kodeksu Cywilnego. Projekt z uzasadnieniem, Warszawa 2009.
 15. Kulisiewicz T., Uzależnienie alkoholowe, Warszawa 1982.
 16. Lubiński K., Glosa do postanowienia z 18.05.1072 r., II CR 138/72, "Państwo i Prawo" 1973, nr 12.
 17. Lubiński K., Postępowanie o ubezwłasnowolnienie, Warszawa 1979.
 18. Paprzycki L., Psychiatryczno - neurologiczno - psychologiczne aspekty postępowania cywilnego w przedmiocie ubezwłasnowolnienia - zagadnienia prawne, Palestra 2009, nr 1-2.
 19. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2010.
 20. Radwański Z., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2009.
 21. Skowrońska-Bocian E., Małżeńskie ustroje majątkowe, Warszawa 2008.
 22. Uszkiewicz L., Zarys psychiatrii sądowej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1974.
 23. Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001.
 24. Woronowicz B.T., Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu, Warszawa 2001.
 25. Woronowicz B.T., Na zdrowie! Jak poradzić sobie z uzależnieniem od alkoholu, Media Rodzina 2008.
 26. Woronowicz B.T., Pijaństwo a zespół uzależnienia od alkoholu, [w:] Zespół uzależnienia od alkoholu, Warszawa 1992.
 27. Zielona Księga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, red. Z. Radwański, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu