BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybytniowski Jarosław W., Krawczyk Anna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Bezpieczeństwo finansowe - wczoraj i dziś
Financial Security - Yesterday and Today
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2010, nr 12, s. 77-90, rys., wykr., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo finansowe, Nadzór nad rynkiem finansowym, Kryzys finansowy
Financial security, Financial market supervision, Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Świat zmaga się z potężnym kryzysem gospodarczym. Załamanie w sferze realnej ekonomii zaczęło się od kłopotów sektora finansowego. Były one efektem braku skutecznego nadzoru, braku organizacji zdolnej ogarnąć i zdiagnozować możliwe zagrożenia i podnoszącej alarm w razie wystąpienia niebezpiecznych zjawisk w sektorze finansowym. Zabrakło mechanizmów ostrzegających przed niewiarygodnością ocen wydawanych przez agencje ratingowe, tworzeniem przez specjalistów od inżynierii finansowej gigantycznych piramid w oparciu o papiery, których wartość od początku powinna była budzić zastrzeżenia. Doświadczenia związane z kryzysem finansowym ujawniły znaczne braki w nadzorze nad rynkiem finansowym zarówno w poszczególnych sprawach, jak i w podejściu do systemu finansowego, jako całości. Rozwiązania stosowane w zakresie nadzoru nie były w stanie zapobiec sytuacjom kryzysowym, zapewnić prawidłowego zarządzania nimi oraz rozwiązać problemów z nich wynikających. Dlatego koniecznością stała się dyskusja nad utworzeniem jednego, wzmocnionego, zintegrowanego nadzoru, który będzie kontrolował funkcjonowanie całego systemu finansowego w Unii Europejskiej (UE). (abstrakt oryginalny)

The world is faced with huge economic crisis. The collapse in the real economy began from the troubles with the financial sector. They were the result of lack of effective supervision, lack of organization able to embrace and diagnose the possible risks and raising the alarm in the event of dangerous phenomena in the financial sector. There was no warning before the mechanisms of unreliability of ratings issued by rating agencies, specialists in creating the financial engineering giant pyramid based on securities whose value should have been from the beginning find objectionable. Experience of the financial crisis has revealed major shortcomings in the supervision of financial markets, both in individual cases, as well as the approach to the financial system as a whole. Solutions used in the surveillance were not able to prevent a crisis, to ensure proper management and to resolve problems arising there from. Therefore, the need has become a discussion on setting up a single, enhanced, integrated supervision, which will monitor the functioning of the entire financial system in the European Union (EU). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Boot A.W.A., European lessons on consolidation in banking, "Journal of Banking and Finance", 1999, Vol. 23.
  2. Krawczyk A., Uwarunkowania prawne i strukturalne nadzoru w polskim systemie bankowym w latach 2000-2008, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli 2009, praca magisterska niepublikowana.
  3. Małecki W., Globalny kryzys finansowy a Polska gospodarka, Vizja Press & IT, Warszawa 2009.
  4. Niezgoda A., Nadzór bankowy, [w:] Zarys finansów publicznych, Wolters Kluwer Polska 2008.
  5. Ocena sytuacji gospodarczej unii europejskiej i polski w okresie globalnego kryzysu ekonomicznego (rok 2008 oraz I półrocze 2009), Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2009.
  6. Ofiarski Z., Prawo bankowe, Wolters Kluwer Polska Oficyna 2008.
  7. Olszak M., Nadzór bankowy w Polsce, [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe, Wolters Kluwer 2008.
  8. Przybytniowski J.W., Rozwój ubezpieczeń gospodarczych w procesie integracji europejskiej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2009.
  9. Przybytniowski J.W., Institutions governing and supervising the financial market, [w:] St. Borkowski, J. Selejdak, Toyotarity. Realization production/services processes, Dnipropetrovsk 2009.
  10. Tarnawska E., Kondycja finansowa i uwarunkowania działania polskich przedsiębiorstw w dobie kryzysu, WSIZ (Katedra Ekonomii), Rzeszów 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu