BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbanowska-Sojkin Elżbieta
Tytuł
Organizacyjne uwarunkowania sprawności kierowania przedsiębiorstwem handlowym
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Doktorskie i Habilitacyjne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1992, nr 122, 232 s., bibliogr. 194 poz.
Tytuł własny numeru
Organizacyjne uwarunkowania sprawności kierowania przedsiębiorstwem handlowym
Słowa kluczowe
Umiejętności kierownicze, Sprawność zarządzania, Systemy zarządzania przedsiębiorstwem, Struktura organizacyjna, Przedsiębiorstwo handlowe, Wzrost przedsiębiorstwa, Motywowanie pracowników
Management skills, Management efficiency, Enterprise management systems, Organisational structure, Commercial enterprises, Enterprise growth, Motivating employees
Abstrakt
Celem pracy jest określenie związków między uwarunkowaniami organizacyjnymi a sprawnością kierowania przedsiębiorstwem oraz sformułowanie reguł opisujących te związki. Świadomość złożoności interpretacyjnej w sferze pojęciowej i w odniesieniu przedmiotowym w praktyce (w działalności gospodarczej) rozważanych uwarunkowań organizacyjnych oraz sprawności kierowania przedsiębiorstwem, a także brak doświadczeń metodycznych identyfikujących omawiane związki stanowiły o potrzebie sformułowania wielu celów częściowych. Są one integralnie związane z celem głównym i warunkują jego osiągnięcie. Uwzględniając złożoną sytuację w sferze interpretacyjnej i metodologicznej sformułowano następujące cele częściowe, będące w pracy celami etapowymi: wyjaśnienie pojęć "sprawność przedsiębiorstwa" i "sprawność kierowania przedsiębiorstwem" oraz określenie związków między tymi pojęciami; identyfikacja potencjalnych uwarunkowań organizacyjnych sprawności kierowania; operacjonalizacja rozważanych uwarunkowań w zmienne odzwierciedlające ich sens empiryczny; pomiar zmiennych organizacyjnych i odzwierciedlających sprawność kierowania w przedsiębiorstwach; weryfikacja związków między cechami organizacyjnymi a sprawnością kierowania, przy wykorzystaniu stosownych metod; określenie kierunków doskonalenia systemów kierowania przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej w sferze organizacyjnej oraz warunków, które muszą być spełnione aby były one skuteczne. W pracy można wyróżnić dwie zasadnicze części, z których pierwszą stanowią rozważania o charakterze wyjaśniającym oraz koncepcyjnym, drugą tworzy empiryczna weryfikacja związków cech organizacyjnych ze sprawnością kierowania oraz wynikające wnioski. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Afanasjew W.G., Czełowiek w uprawlenii obszczestwom, Moskwa 1977.
 2. Altkorn J., Organizacja wewnętrzna przedsiębiorstwa handlowego, AE Kraków 1972.
 3. Altkorn J., Organy przedsiębiorstwa wobec reformy gospodarczej. Identyfikacja działań, "Handel Wewnętrzny" 1988, nr 4.
 4. Altkorn J., Perspektywy i granice działania samorządu pracowniczego w przedsiębiorstwach rynkowych, materiały na seminarium naukowe, IRWiK, Kazimierz Dolny 1989.
 5. Altkorn J., Przedsiębiorca - menedżer i samorząd pracowniczy w kształtowaniu procesów rynkowych. Referat na konferencję "Konsumpcja - rynek - wzrost gospodarczy", IRWiK, Warszawa 1988.
 6. Altkorn J., Samorząd pracowniczy w opiniach załóg przedsiębiorstw handlowych, "Handel Wewnętrzny" 1989, nr 3-6.
 7. Altkorn J., Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem handlowym, "Handel Wewnętrzny" 1990, nr 4.
 8. Altkorn J., Strużycki M., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych i usługowych, PWE, Warszawa 1978.
 9. Ansoff H.J., Corporate Strategy. An analitic approach to business policy for growth and expansion. New York 1965.
 10. Ansoff H.J., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 11. Bakke E.W., Pojęcie organizacji społecznej w: Nowoczesna teoria organizacji, PWN, Warszawa 1965.
 12. Barnard Ch.J., The functions of the executive, Harvard Uniwersity Press Cambridge Massachusetts, 1959.
 13. Bartnicki M., Styl decydowania w podejmowaniu decyzji kierowniczych, "Problemy Organizacji" 1980, z.4.
 14. Beca K., Pozycja placówki detalicznej w przedsiębiorstwie (spółdzielni) handlowym, "Handel Wewnętrzny" 1987, nr 3.
 15. Beksiak J., Kryteria sprawności systemu zarządzania, "Życie Gospodarcze" 1977, nr 27.
 16. Bennis W.G., Towards a Truly Scientific Management, The Concept of Organization Health, w: General Research Ann Abor 1962.
 17. Bertalanffy L., Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa 1984.
 18. Buchner-Jezierska A., Styl kierowania jako sposób realizacji organizacyjnej roli kierownika, "Organizacja i Kierownictwo" 1976, nr 1.
 19. Buczowski L., Efektywność systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa handlowego, PWE, Warszawa 1967.
 20. Buczowski L., Ekonomiczne środki zarządzania przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1969.
 21. Buczowski L., Praca kierownicza w jednostkach gospodarki uspołecznionej, PWN, Warszawa 1982.
 22. Buczowski L., Rola zysku w zarządzaniu handlem, PWE, Warszawa 1974.
 23. Budzich E., Zarządzanie handlem, Monografie i syntezy, IHWiU, Warszawa 1980.
 24. Budzich E., Głowacki R., Rachunek ekonomiczny w przedsiębiorstwie handlowym, PWE, Warszawa 1972.
 25. Buell P., Marketing: A Strategic Planning Approach, Mc Graw-Hill Book Company 1984.
 26. Chojnicki Zb., Parysek J., Ratajczak W., Badania przestrzennej struktury społeczno-ekonomicznej Polski metodami czynnikowymi, PAN, Warszawa-Poznań 1978.
 27. Czermiński A., Trzcieniecki J., Elementy teorii organizacji i zarządzania, PWN, Warszawa 1974.
 28. Czyż T., Zastosowanie analizy czynnikowej do badania ekonomicznej struktury regionalnej Polski, PAN, Prace Geograficzne 1972, nr 72.
 29. Czyż T., Zastosowanie metody analizy czynnikowej do badania ekonomicznej struktury regionalnej Polski, IG PAN, Warszawa 1971.
 30. Dietl J., Handel we współczesnej gospodarce, PWE, Warszawa 1991.
 31. Dietl J., Marketing, PWE, Warszawa 1985.
 32. Drucker P.F., Europa unter Druck, "Manager Magazin" 1990, nr 10.
 33. Drucker P.F., Skuteczne zarządzanie, PWN, Warszawa 1976.
 34. Drucker P.F., The Practic of Management, New York 1954.
 35. Dworzecki Zb., Prywatyzacja - efektywność i zadowolenie, "Przegląd Organizacji" 1990, nr 1.
 36. Dworzecki Zb., Strategiczna rola dyrektora przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 1989, nr 10 i 11.
 37. Dzida J., Zasięg i rozpiętość kierowania w teorii i praktyce, PWN, Warszawa 1969.
 38. Ekonomika handlu, pr. zbior. pod red. Zakrzewskiego Zb., PWE, Warszawa 1965.
 39. Fayol H., Administracja przemysłowa i ogólna. Warszawa 1926.
 40. Fisher R., Ury W., Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się, PWE, Warszawa 1990.
 41. Flakiewicz W., Informacyjne systemy zarządzania. Podstawy budowy i funkcjonowania, PWE, Warszawa 1990.
 42. Flakiewicz W., Systemy informowania kierownictwa, PWE, Warszawa 1978.
 43. Frąckiewicz J., Nowoczesne metody kierowania przedsiębiorstwem. PWN, Warszawa 1973.
 44. Freund J.E., Podstawy nowoczesnej statystyki, PWE, Warszawa 1968.
 45. Frohn G., Kierownik i zespół w procesie zarządzania, PAN, Warszawa 1974.
 46. Gackowski Zb., Metodyka określenia informacji dla potrzeb zarządzania, TNOiK, Katowice 1978.
 47. Grabowska A., Karwowski J., Kierunki doskonalenia systemu agencyjnego w handlu detalicznym, "Handel Wewnętrzny" 1988, nr 1.
 48. Gwiszjani Dz., Organizacja i zarządzania, KiW, Warszawa 1977, wyd. 2.
 49. Habr J., Veprek J., Analiza systemowa i synteza, PWE, Warszawa 1976.
 50. Humble J.W., Zarządzanie przez określanie celów, PWN, Warszawa 1975.
 51. Hunek J.K., Systemy wczesnego ostrzegania, "Przegląd Organizacji" 1989, nr 5.
 52. Izdebski S., Tudrej J., Kierownicy przedsiębiorstw kapitalistycznych, PWN, Warszawa 1968.
 53. Izdebski S., Tudrej J., Kierownicy przedsiębiorstw kapitalistycznych. Studium krytyczno - porównawcze z dziedziny teorii i praktyki szkolenia kadr kierowniczych, PWN, Łódź 1963.
 54. Jakóbik W., Parametryczne regulatory działalności przedsiębiorstw handlowych, "Handel Wewnętrzny" 1970, nr 6.
 55. Jaszek J., Charakter działalności a typ struktury organizacyjnej, "Doskonalenie Kadr Kierowniczych" 1982 nr 1.
 56. Jerczyńska M., EMC w systemie informacji handlu, PWE, Warszawa 1971.
 57. Kaja J., Instrumenty regulacji, "Przegląd Organizacji" 1986, nr 9.
 58. Kaja J., Jaki układ pobudzania, "Przegląd Organizacji" 1985, nr 12.
 59. Kasperkiewicz W., Realia samodzielności, "Przegląd Organizacji" 1986, nr 9.
 60. Kasprzak T., Kryteria sprawności ekonomicznej i organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Problemy Organizacji" 1980, nr 2.
 61. Katz D., Kahn R.L., The Social Psychology of Organizations, New York, London, Sydney 1966.
 62. Kemball R., Cook, Luka organizacyjna, PWE, Warszawa 1974
 63. Kieżun W., Autonomizacja jednostek organizacyjnych, z prakseologii organizacji, PWE, Warszawa 1971.
 64. Kieżun W., Ewolucja sprawnego zarządzania, PWE, Warszawa 1978.
 65. Kodeks handlowy. Wybrane przepisy o spółkach. Prawo upadłościowe, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1988.
 66. Koontz H., O'Donnell C., Zasady zarządzania, Analiza funkcji kierowniczych, PWN, Warszawa 1969.
 67. Kopycińska D., Piotrowski K., Władza gospodarcza producentów a sprawność systemu centralnego kierowania, "Ekonomista" 1985, nr 1-2.
 68. Kornai J., Anti-Equilibrium, teoria systemów gospodarczych, kierunki badań, PWN, Warszawa 1977.
 69. Kornai J., Niedobór w gospodarce, PWE, Warszawa 1985.
 70. Kostecki M.J., Socjologiczna koncepcja efektywności organizacyjnej, "Problemy Organizacji" 1980, nr 1.
 71. Kostera M.M., Piąta funkcja zarządzania, "Przegląd Organizacji" 1990, nr 1.
 72. Kot W., Podstawy marksistowsko-leninowskiej filozofii, cz. 1-3, AE, Poznań 1980.
 73. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, wyd. 6, Warszawa, Wrocław, Kraków, Gdańsk 1975.
 74. Kotler Ph., Marketing Management Analysis, Planning and Control, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs 1980.
 75. Kownacki St., Miary efektywności organizacyjnej, "Problemy Organizacji" 1976, nr 2.
 76. Koźmiński A.K., Zarządzanie w przyszłości, "Przegląd Organizacji" 1986, nr 2.
 77. Kramer T., Żabiński L., Przedsiębiorstwo, konflikt czy wspólnota interesów, w: Przedsiębiorstwo na rynku - tereźniejszość i przyszłość, materiały na seminarium naukowe, IRWiK, Kazimierz Dolny 1989.
 78. Kramer J., Kramer T., Żabiński L., Rynkowe struktury organizacyjne w warunkach reformy gospodarczej, AE, Katowice 1987.
 79. Krzysztofiak M., Luszniewicz A., Statystyka, PWE, Warszawa 1981.
 80. Krzyżanowski L., Podstawy nauki zarządzania, PWN, Warszawa 1985.
 81. Kurnal J., Zarys teorii organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1970.
 82. Kwiatkowski St., Wawrzyniak B., Zasady kierowania przedsiębiorstwem handlowym, CZSS, Warszawa 1971.
 83. Kwiatkowski St., Wawrzyniak B., Zasady organizacji w przedsiębiorstwie handlowym. Ośrodek Doskonalenia Kadr Kierowniczych i Szkolenia Zawodowego MHW, Warszawa 1969.
 84. Lange O., Ekonomia polityczna, t. 1, PWN, Warszawa 1971.
 85. Lutosławski J., Sprawne kierownictwo, TNOiK, Warszawa 1959.
 86. Madej T., Rutkowski J., Socjalistyczny system gospodarki, PWE, Warszawa 1971.
 87. Matejko A., Kultura pracy zbiorowej, Wydawnictwo Związkowe, Warszawa 1962.
 88. Metody ilościowe i modele w geografii, pr. zbior. pod red. Chojnickiego Zb., PWN, Warszawa 1977.
 89. Michalak A., Organizacja koordynacji administracyjnej w handlu w warunkach nierównowagi rynku w: Przedsiębiorstwo usługowe w warunkach nierównowagi rynkowej. Zeszyty Naukowe AE, Poznań 1982, z. 103.
 90. Michalak A., Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym na zasadach rozrachunku gospodarczego w planowo regulowanej gospodarce rynkowej, ZN, AE Poznań 1986, Seria II, z. 90.
 91. Milinier B.Z., Jawienko L.J., Rapoport W.S., Organizacja zarządzania, a podejście systemowe, PWE, Warszawa 1986.
 92. Mintzberg H., The Structuring of Organizations, Englewood Cliffs 1979.
 93. Molo M., Mierniki oceny działalności przedsiębiorstw handlowych, IHWiU, Warszawa 1978.
 94. Moszkowicz R., Koncepcje metody oceny sprawności systemu B + R + produkcja, "Doskonalenie Kadr Kierowniczych" 1982, nr 10.
 95. Mreła K., Struktury organizacyjne - analiza wielowymiarowa, PWE, Warszawa 1983.
 96. Mreła K., Zmienne strukturalne jako problem badawczy w socjologii organizacji, "Organizacja i Zarządzanie" 1975, nr 1-2.
 97. Nalewajko E., Niektóre teoretyczne ujęcia efektywności organizacyjnej, "Organizacja i kierowanie" 1983, nr 1.
 98. Nasierowski W., Mierzenie efektów działania organizacji, "Przegląd Organizacji" 1986, nr 3.
 99. Naukowa organizacja i kierowanie, PWN, Warszawa 1971.
 100. Niederer W., Salwa na cześć błędu, "Przegląd Organizacji" 1988, nr 1.
 101. Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, PWN, Warszawa 1970.
 102. Nowoczesna teoria organizacji, PWN, Warszawa 1965.
 103. Nowoczesne teorie organizacji, pr. zbior. pod red. Koźmińskiego A.K., PWN, Warszawa 1983.
 104. Obłój K., Dostosowanie przedsiębiorstwa do nowego otoczenia, "Przegląd Organizacji" 1990, nr 2-3 i 4.
 105. Obłój K., Koncepcje strategii organizacyjnej, "Przegląd Organizacji" 1988, nr 1.
 106. Obłój K., Prywatyzacja, polityka, rynek, "Przegląd Organizacji" 1990, nr 5.
 107. Odiorne G.S., The management theory and the existential manager, Akademy of Management Journal 1966. t. 9, nr 2.
 108. Okoń J., Analiza czynnikowa w psychologii, PWN, Warszawa 1968.
 109. O'shaugnessy J., Organizacja zarządzania w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1975.
 110. O sprawności i niesprawności organizacji, pr. zbior, pod red. Kurnala J., PWE, Warszawa 1972.
 111. Pańków W., Międzyorganizacyjne stosunki a struktura organizacyjna, "Przegląd Organizacji" 1979, nr 2.
 112. Pańków W., Uwarunkowania struktur organizacyjnych a podejście sytuacyjne, "Problemy Organizacji" 1979, nr 1.
 113. Perlaki J., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 1983.
 114. Peters T.J., Waterman R.H. Jr., In search of excellence-lesson from America the best run companies, New York 1982.
 115. Peters T.J., Waterman R.H. Jr., W poszukiwaniu doskonałości z najlepszych amerykańskich firm, "Wektory" 1986, nr 7-8.
 116. Pietrasiński Zb., Sprawne kierownictwo, WP. Warszawa 1962.
 117. Pietrasiński Zb. Twórcze kierownictwo, PWN. Warszawa 1975.
 118. Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, PWE, Warszawa 1977.
 119. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa 1988.
 120. Pohorille M., Cele produkcji socjalistycznej w: Ekonomia polityczna - wybór tekstów, PWN, Warszawa 1971.
 121. Polanowski L., Mierniki pracy przedsiębiorstw handlowych, "Handel Wewnętrzny" 1970, nr 6.
 122. Prek K., Matematyczna ocena sprawności struktury organizacyjnej, "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw" 1959, nr 4.
 123. Pugh D.S., Hickson D.J., Hinings C.R., Turner C., Dimensions of Organizations Structure, ASQ 1968, nr 15-1.
 124. Pszczołowski T., Zasady sprawnego działania, WP, Warszawa 1967.
 125. Rojek-Groszewska A., Zalewski A., Gromadzenie danych do elektronicznego przetwarzania, PWE, Warszawa 1976.
 126. Rozporządzenie przewodniczącego Komisji Planowania przy RM z 13 lutego 1988 r. w sprawie metodyki oceny działalności jednostek gospodarki uspołecznionej, Reforma Gospodarcza nr 125 dodatek do "Rzeczpospolitej" z dnia 3.03. 1988 r.
 127. Rynkowe struktury organizacyjne w warunkach reformy gospodarczej, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1987.
 128. Rutkowski I., Wrzosek W., Strategia marketingowa, PWE, Warszawa 1985.
 129. Sadownik H., Cele organizacji przemysłowej "Zarządzanie" 1974, nr 7.
 130. Sadownik H., Kierownicy i specjaliści w usprawnianiu zarządzania, PWE, Warszawa 1983.
 131. Sadownik H., Metody oceny sprawności funkcjonowania organizacji gospodarczej, "Materiały i Studia IDKKAP", Warszawa 1976.
 132. Schwertfeger B., Wahrer Schrecken "Wirtchaftswoche" 1990, nr 44.
 133. Seashore S.E., Kryteria efektywności organizacji, "Prakseologia" 1966, nr 23.
 134. Sherman H., It All Depends. A Pramgatic Approach to Organisation, Montgomery 1966.
 135. Simon H.S., Działanie administracji. Proces podejmowania decyzji w organizacjach administracyjnych, PWN, Warszawa 1976.
 136. Sławińska M., Urbanowska-Sojkin E., Przedsiębiorstwo handlowe jako podmiot podejmujący decyzje rynkowe, Poznań 1991 (maszynopis).
 137. Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1981.
 138. Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980.
 139. Solarz J., Zmienne socjologicznego opisu organizacji, "Studia socjologiczne" 1972, nr 3.
 140. Sosnowska K., Dyrektor przedsiębiorstwa przemysłowego, jego funkcje i metody pracy, "Przegląd Organizacji" 1969, nr 5-6.
 141. Sprawność systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa, WIT CINTE, Warszawa 1970.
 142. Stabryła A., Proces zarządzania jako przedmiot organizowania, pr. zbior. z zakresu organizacji i zarządzania, ZN, AE Kraków 1981, nr 195.
 143. Stabryła A., Trzcieniecki J., Zagadnienia metodologii badania systemów zarządzania, Zeszyty Naukowe AE Kraków 1980.
 144. Staniszkis J., Struktura jako rezultat procesów adaptacyjnych organizacji W: Organizacje, socjologia struktur, procesów i ról, pr. zbior. pod red. Morawskiego W. PWN, Warszawa 1976.
 145. Staniszkis J., O doborze personelu kierowniczego przedsiębiorstwa, "Materiały i Studia", TNOIK 1959.
 146. Staniszkis J., Patologie struktur organizacyjnych, Ossolineum, Warszawa, Wrocław 1972.
 147. Sterniczuk H., Decyzje w organizacjach gospodarczych, PWE, Warszawa 1980.
 148. Strużycki M., Drogi dojścia do do "sprawnego" rynku, "Handel Wewnętrzny" 1990, nr 1-3.
 149. Strużycki M., Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesach zmian strukturalnych, "Handel Wewnętrzny" 1990, nr 4.
 150. Strużycki M., Przedsiębiorstwo rynkowe jako podmiot kreujący gospodarkę lokalną, materiały na seminarium naukowe pt. "Przedsiębiorstwo na rynku, teraźniejszość i przyszłość", Kazimierz Dolny 1989.
 151. Strużycki M., Wpływ rozwiązań organizacyjnych na efektywność gospodarowania przedsiębiorstw handlowych, "Handel wewnętrzny" 1988, nr 1.
 152. Style zarządzania: teoria i praktyka, KiW, Warszawa 1976.
 153. Stypułkowski C., Zakres i przesłanki zmian w rozwiązaniach prawnych reformy gospodarczej, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1984, nr 2 i 3.
 154. Szczepański J., Szyszko L., System finansowy handlu wewnętrznego, PWE, Warszawa 1981.
 155. Szpaderski A., Organizacja handlu i przedsiębiorstwa handlowego, SU, AE Poznań 1974, z. nr 176.
 156. Szpaderski A., Podstawy organizacji handlu i przedsiębiorstw handlowych, SU AE Poznań 1977, z. 216.
 157. Sztucki T., Kierowanie przedsiębiorstwem handlowym, PWE, Warszawa 1975.
 158. Sztucki T., Kryteria i metody oceny sprawności organizacji przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa 1967.
 159. Szybiński L., Kryteria oceny struktur organizacyjnych, "Organizacja-Metody-Technika" 1987, nr 7.
 160. System podatkowy spółek kapitałowych. Oficyna Wydawnicza Instytutu Gospodarki Rynkowej, Poznań 1990.
 161. Teoria organizacji i kierowania, pr. zbior. pod red. Ostapczuka B., PWN, Warszawa 1981.
 162. Uchwała nr 182 R.M. z dnia 19 grudnia 1983 zmieniająca uchwałę w sprawie umów sprzedaży umów dostawy między j.g.u. M.P. 1984 nr 1 poz. 2.
 163. Uchwała nr 207 R.M. z dnia 27 września 1982 w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między j.g.u., M.P. 1982, nr 32.
 164. Umacnianie zasad i usprawnienie mechanizmów reformy gospodarczej, IWZZaw., Warszawa 1984.
 165. Unternehmer sein, Unternehmer werden, B.G.S.; der Wiener Handelskammer, Wein 1989.
 166. Urbanowska-Sojkin E., Oddziaływanie na nierównowagę rynkową za pomocą środków pozaekonomicznych, ZN, AE Pozanń 1987, nr 152.
 167. Urbanowska-Sojkin E., Psychologicznaa sylwetka pracownika handlu, "Handel Wewnętrzny" 1987, nr 2.
 168. Urbanowska-Sojkin E., Zarządzanie handlem w systemie gospodarki narodowej, referat na kolokwium niemiecko-polskie, Baranowo, kwiecień 1987.
 169. Ustawa z dnia 13 lipca 1990 o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, "Rzeczpospolita" 1990, nr 169.
 170. Ustawa z dnia 28.12.1989 o uporządkowaniu stosunków kredytowych, Dz.U. 1989, nr 74, poz. 440.
 171. Ustawa z dnia 28.12.1989 o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania, Dz.U. 1989, nr 74, poz. 443.
 172. Ustawa z dnia 28.12.1989 o zmianie ustaw Prawo bankowe i o Narodowym Banku Polskim, Dz.U. 1989, nr 74, poz. 439.
 173. Ustawa z dnia 27.12.1989, o zmianie ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych, Dz.U. 1989, nr 74, poz. 437.
 174. Ustawa z dnia 26 lutego o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych, Dz.U. 1982, nr 7, poz. 54.
 175. Ustawa z dnia 25 września 1981 o przedsiębiorstwie państwowym, Dz.U. 1981, nr 24, poz. 122.
 176. Ustawa o samorządzie załogi przedsiębiorstwa z dnia 25 września 1981, Dz.U. 1981, nr 24, poz. 123.
 177. Ustawa "prawo spółdzielcze", Dz.U. 1982, nr 30, poz. 210.
 178. Wawrzyniak B., Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1989.
 179. Wawrzyniak B., Zmiany trzeba zaczynać od ludzi, "Przegląd Organizacji" 1988, nr 4.
 180. Weber R.A., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1984.
 181. Wersty B., Ocenić firmę, "Zarządzenie" 1986, nr 12.
 182. Więckowski J., Mechanizmy sterowania organizacjami przemysłowymi, PWE, Warszawa 1975.
 183. Wilczyński W., Kryteria wyboru w skali makro i mikroekonomicznej w: Studia nad zewnętrznie zgodnym mechanizmem funkcjonowania gospodarki socjalistycznej, pr. zbior. pod red. St. Nowackiego i S. Dulskiego, PWE, Warszawa 1982.
 184. Wiszniewski J., Przedsiębiorstwo państwowe, Studium prawne, PWN, Warszawa 1988.
 185. Współczesne teorie organizacji, pr. zbior. pod red. Koźmińskiego A.K., PWN, Warszawa 1983.
 186. Wróbel A., Pojęcie regionu a metoda regionalna, "Przegląd Geograficzny" 1967, t. 39.
 187. Zarządzania, wzory, formularze i instrukcje dotyczące srawozdań obowiązujących jednostki handlu wewnętrznego, GUS, Warszawa 1985.
 188. Zarządzanie przedsiębiorstwami uczestnikami rynku dóbr konsumpcyjnych, pr. zbior. pod kier. nauk. Beksiaka J., PWN, Warszawa 1978.
 189. Zbiór ustaw. Reforma gospodarcza, IW Zw. Zaw. Warszawa 1982.
 190. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzania, PWN, Warszawa 1975.
 191. Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa 1967.
 192. Zieliński J.G., Cel gospodarki socjalistycznej a zagadnienia rachunku ekonomicznego, "Gospodarka planowa" 1960, nr 5.
 193. Zmiany w strukturze konsumpcji 1986-1990, Mechanizmy ekonomiczne kształtowania spożycia, pr. zbiorowa pod red. Żabińskiego L., IRWiK, AE, Katowice 1991.
 194. Zmiany w strukturze konsumpcji 1986-1990 cz. 1 i 2 pr. zbiorowa, PR.III.39, AE, Katowice 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-3162
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu