BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartkowiak Grażyna
Tytuł
Uwarunkowania przystosowania do pracy pracowników niepełnosprawnych (w porównaniu z pełnosprawnymi)
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Doktorskie i Habilitacyjne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1992, nr 125, s. 211, bibliogr. 248 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania przystosowania do pracy pracowników niepełnosprawnych (w porównaniu z pełnosprawnymi)
Słowa kluczowe
Zatrudnienie niepełnosprawnych, Osoby niepełnosprawne, Zadowolenie z pracy, Umiejętności pracownicze, Zachowania pracownika, Ocena pracy, Metody badania pracy, Praca
Disabilities employment activity, Disabled people, Job satisfaction, Employee skills, Employee behaviours, Work evaluation, Workresearch methods, Labour
Abstrakt
Prezentowana rozprawa stanowi próbę kompleksowego ujęcia czynników warunkujących przystosowanie do pracy pracowników niepełnosprawnych, badanych na przestrzeni 6-8 lat, w porównaniu z pełnosprawnymi. Wśród determinant tych wymieniono: czynniki wewnętrzne, osobowościowe (poziom aspiracji, możliwości psychofizyczne, zdolności, zainteresowania oraz aktywność własną); czynniki zewnętrzne, środowiskowe, związane z oddziaływaniem rodziny (poziom aspiracji rodziców dotyczący wyboru zawodu przez dzieci, organizacja warunków wychowania, możliwości materialne rodziców), szkoły, grupy rówieśnicze i możliwości kształcenia i pracy w danym regionie; czynniki sytuacyjne, charakterystyczne dla momentu, w którym przeprowadzono badania obejmujące subiektywną percepcję warunków pracy w ocenie pracownika oraz wymagania zakładu pracy i szeroko rozumiane uwarunkowania społeczno-gospodarcze. Postępowanie badawcze zmierza do uzyskania odpowiedzi na następujące pytania: Czy i w jakim stopniu wymienione powyżej czynniki, związane z osobowością i środowiskiem, a także sytuacją, w której przeprowadzono badania, wywierają wpływ na przystosowanie do pracy u osób niepełnosprawnych w porównaniu z pełnosprawnymi, po okresie 6-8 lat od jej podjęcia? Które czynniki oddziaływują w sposób trwały, obserwowany w perspektywie kilkuletniej, które natomiast są przejściowe i zanikają po pewnym okresie czasu? (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allport G.W.: Patern and growth in personality, New York 1961, Hold.
 2. Allport G.W.: Personality, psychological interpretation, New York 1960, Hold.
 3. Altman L.: The enviroment and social behavior privacy, personal space, teritory, crowding, Monterey 1975, Brocks/cole.
 4. Atkinson J.W., Feather N.T. (ed.): A theory of achievement motivation, New York, London, Sydney 1966.
 5. Bales P.B., Reese H.W., Lipsitt L.P.: Lifespan developmental psychology, Annual Review of Psychology, 1980, 3.
 6. Bales P.B., Schaie K.W.: One the plasticity of inteligence in adut-hood, American Psychologist 1976, 31.
 7. Bales P.B., Willis S.L.: The critical importance of appropriate methodology in the study of aging. The simple care of psychometria intelligence (w:) A. Hoffmeister, P. Muller (ed.): Brain function in ad age, Heideberg 1979, Springer.
 8. Banach Cz.: Modyfikacja i rekonstrukcje planów życiowych, Warszawa 1979, WSPS.
 9. Bańka A.: U źródeł psychopatologii pracy, Poznań 1990, Wyd. Politechniki Poznańskiej.
 10. Bańka W.: Psychologiczne uwarunkowania perspektyw zawodowych młodzieży. Studium roli rodziny, Katowice 1983, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.
 11. Barker R.: Ecological psychology. Concepts and methods for studying the enviroment of human behaviour, Stanford 1968, University Press.
 12. Bartkowiak G.: Niepełnosprawni w przemysłowych zakładach pracy, Warszawa 1988, Instytut Wyd. Związków Zawodowych.
 13. Bartkowiak G.: Uwarunkowania rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Studium porównawcze z osobami pełnosprawnymi), Poznań 1990, Wyd. Akademii Ekonomicznej.
 14. Baścik S.S.: Wybór zawodu i szkoły, Warszawa 1974, WSiP.
 15. Baumeister R.F., Tice D.M.: Four selves, two motives and substitute process Self Regulation Model (w:) R.F. Baumeister (ed.): Public self and private self, New York 1987.
 16. Bem D.J.: Self perception (w:) I. Berkowitz (ed.): Advances in experimental social psychology, New York 1972, Academia Press.
 17. Bennigs W.: Teoria i metoda zastosowania nauk w planowej zmianie organizacyjnej (w:) W. Scott, L. Cummings (red.): Zachowanie człowieka w organizacji, Warszawa 1985, PWN.
 18. Blonfield H.H., Kay B.B.: The holistic approach health and happiness, New York 1978, Firside.
 19. Boczar K.: Młodzież umysłowo upośledzona w rodzinie i środowisku pracy, Warszawa 1982, Instytut Wyd. Związków Zawodowych.
 20. Borucki Z.: Krytyczna ocena teorii przystosowania zawodowego, Przegląd Psychologiczny 1977, 3.
 21. Borucki Z.: Stres organizacyjny i jego przyczyny negatywne, konsekwencje i ich zwalczanie, Humanizm Pracy 1986.
 22. Borucki Z.: Stres organizacyjny, Gdańsk 1988, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.
 23. Borzyszkowska H.: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie (w:) A. Hulek (red.): Rewalidacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w rodzinie, Warszawa 1984, PWN.
 24. Borzyszkowska H.: Z doświadczeń nauczania i wychowania upośledzonych umysłowo, Gdańsk, 1989, IKN ODN.
 25. Bovers K.S.: Pain, anxiety and perceived control, Journal consult. Clinical Psychology 1978, 32.
 26. Brehn J., Cohn A.: Exploration in cognitive dissononce, New York 1962.
 27. Brzeziński J.: Elementy metodologii badań psychologicznych, Warszawa 1978, PWN.
 28. Brzozowska W.: Rodzina inwalidzka jako środowisko wychowawcze (w:) H. Hulek (red.): Rewalidacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w rodzinie, Warszawa 1984, PWN.
 29. Canter D.: The physical enviroment of work, Chichester 1983, Wiley.
 30. Capra F.: Punkt zwrotny, Warszawa 1987, PiW.
 31. Cartwright D., Zander A. (ed.): Group dynamics: Research and theory, New York 1968, Harper and Row.
 32. Choynowski M.: Pomiar w psychologii (w:) J. Kozielecki (red.): Problemy psychologii matematycznej, Warszawa 1971, PWN.
 33. Coch L., French J.R.P.: Overcoming resistance to manage, Human Relations 1948, nr 1.
 34. Calquhaun W.P.: Cardian variation in mental efficency (w:) W.P. Calquhaun: Biological rytms and human perfomance, London 1979, Academia Prers.
 35. Darley J.M., Latane B.: Bystander instruction in emergencies: Diffusion of responsibilities, Journal of Personality and Social Psychology 1968, 8.
 36. Davis R.V., Lofquis L.H., Weiss D.J.: A theory of Work adjustment, Minesota Studies in Vocational Rehabilitation 23, Mineapolis 1968, University of Minesota.
 37. Dąbrowski K.: Trud istnienia, Warszawa 1986, WP.
 38. Deci E.L.: Intristic motivation, New York, 1975, Plenum Press.
 39. Deci E.L., Ryan M.: The empirical explanation of intristic motivation process. Advances in experimental, Social Psychology, 1980, 13.
 40. Dołęga Z.: Postawy rodzicielskie, gotowość dzieci do zachowań prospołecznych, Psychologia Wychowania 1990, nr 5.
 41. Doroszewska J.: Pedagogika specjalna, wyd. 2 uzup., tom II, Wrocław 1989. Ossolineum.
 42. Ekel J., Jaroszyński J., Ostaszewska J.: Mały słownik psychologiczny, Warszawa 1965, WP.
 43. Eliasz A., Aranowska E.: Metoda pomiaru osiągnięć u młodzieży i jej rodziców, Psychologia Wychowawcza 1990, nr 5.
 44. Erikson E.H.: Childhood end society, New York, 1950, Norton.
 45. Eysenck H.J.: The structure of human personality, New York 1953, Wiley.
 46. Festinger L.A.: A theory of cognitive dissonance, Stanford 1957, Stanford University Press.
 47. Fishe D.N., Maddi S.R.: Functions of varied experiense, Illinois 1974, Home-wood.
 48. Freyer D.H.: The measurement of interests, New York, 1931, Henry Holt.
 49. From E.: Ucieczka od wolności, 1976, PWN.
 50. Gerstman S.: Rozwój uczuć, Warszawa 1976, PWN.
 51. Gliszczyńska X.: Motywacja do pracy, Warszawa 1981, KiW.
 52. Gliszczyńska X.: Psychologiczne badanie motywacji w środowisku pracy, Warszawa 1981, KiW.
 53. Grzegorzewska M.: Pedagogika specjalna. Skrypt wykładów, Warszawa 1968, PIPS.
 54. Gurycka A.: Błąd w wychowaniu, Warszawa 1990, WSiP.
 55. Gurycka A. (red.): Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży, Warszawa 1989, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.
 56. Gurycka A.: Zainteresowania uczniów, Część II, Warszawa 1964, PZWK.
 57. Hacker W.: Perceptions of rections to work situations. Some implications of an action control approach (w:) D. Magnuson (ed.): Toward a psychology of situation. An international perspective, Hilswale 1981, Lavrence, Erlbaum.
 58. Harris T.A.: W zgodzie z sobą i tobą. Warszawa 1987, PAX.
 59. Van Harrison R.: Indywidualno środowiskowe dopasowanie a stres w pracy (w:) C.L. Cooper, R. Payne: Stres w pracy, Warszawa 1987, PWN.
 60. Henderson H.L.: The relationship between interests of father and sons identification with father, maszynopis, Columbia University 1959, Teacher College.
 61. Herzberg F.: Motivation to work, New York 1960, Wiley.
 62. Herzberg F.: Work and the mature of man, New York 1968, Wiley.
 63. Hilgard E.R.: Wprowadzenie do psychologii, Warszawa 1967, PWN.
 64. Hobachi R.: U źródeł człowieczeństwa, Warszawa 1982, PAX.
 65. Homans C.C.: Social behaviour its elementary forms, New York 1961, Har Court, Brace.
 66. Hoppe F., Dembo T.: Erfolg und mirrerfolg (w:) Psychologische Forschung, 1930, nr 14.
 67. Hornowski B.: Psychologia różnic indywidualnych, Warszawa 1985, WSiP.
 68. Hornowski B.: Rozwój inteligencji i zdolności specjalnych, Warszawa 1976, WSiP.
 69. Horst A.: Ekologia człowieka, Warszawa 1978, WP.
 70. Hulek A. (red.): Czas wolny ludzi niepełnosprawnych - zadania pedagoga, Wrocław 1989, Ossolineum.
 71. Hulek A.: Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie, Materiały z II Kongresu TWK, Warszawa, 1-2, Październik 1983, Warszawa 1986, PZWL.
 72. Hulek A. (red.): Kształcenie zawodowe młodzieży z odchyleniami od normy, Warszawa 1978, PWN.
 73. Hulek A. (red.): Pedagogika rewalidacyjna, Wyd. II, Warszawa 1980, PWN.
 74. Hulek A.: Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Polsce i za granicą w świetle przepisów prawnych, Warszawa 1981, Wyd. Związków Zawodowych.
 75. Hulek A.: Rehabilitacja zawodowa, Warszawa 1976, PZWL.
 76. Hulek A.: Rewalidacja dzieci i młodzieży z odchyleniami od normy w rodzinie. Wspólna i swoista problematyka, Warszawa 1984, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.
 77. Hulek A.: Rodzina istotnym ogniwem rewalidacji (w:) Hulek A. (red.): Rewalidacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w rodzinie, Warszawa 1984, PWN.
 78. Hulek A.: Teoria i praktyka rehabilitacji inwalidów, Warszawa 1969, PZWK.
 79. Hulek A.: Wprowadzenie w problematykę konferencji (w:) J. Sowa (red.): Uwarunkowania kształcenia zawodowego i pracy osób niepełnosprawnych, Rzeszów 1986, Wyd. WSP.
 80. Hunt J. Mc V.: Inteligence and experience, New York 1961, Rondal Press.
 81. Hunt J. Mc V.: Intrinsic motivation and its role in psychological development (w:) Nebraska Symposium of Motivation, Lincon 1965, Nebraska University Press.
 82. Hutton C. W.: Thinking abaut organization, London, 1972.
 83. Jackson S.: Participation in decision making as a strategy of reducting job related strain. Journal of Applical Psychology 1983, vol. 68.
 84. Janowski A.: Aspiracje młodzieży szkół średnich, Warszawa 1977, WPiS.
 85. Jarosińska M.: Niektóre problemy przystosowania do pracy (w:) Socjologiczne problemy przedsiębiorstwa przemysłowego, Warszawa 1965, Inst. Wyd. Związków Zawodowych.
 86. Jarosińska M.: Przystosowanie młodzieży robotniczej do pierwszej pracy, Warszawa 1972, KiW.
 87. Jaroszewski F.M.: Alienacja, Warszawa 1965, KiW.
 88. Jourand S.M.: Healthy personality and selfdisclosure (w:) R.W. Warge (ed.): Personal awarness. A psychology of adjustment, Dallas 1983, Houghton.
 89. Jucknat M.: Leistung Aspruche-niveau und Selbsbewusstsein, Psychologische Forschung, 1937, nr 22.
 90. Kaczor S.: O nowoczesny model szkoły zawodowej, Warszawa 1978, Instytut Kształcenia Zawodowego.
 91. Kaczor S.: Potrzeby kształcenia zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i możliwości ich zaspokojenia (w:) J. Sowa (red.): Uwarunkowania kształcenia zawodowego i pracy osób niepełnosprawnych, Rzeszów 1986, Wyd. WSP.
 92. Kamiński A.: Aktywizacja i uspołecznienie w szkole podstawowej, Warszawa 1966, PZWS.
 93. Kelly H.: Solence of membership and resistance to change of group anchored attituades, Human Relations 1955, 8.
 94. Kendall M.C.: Rank correlation methods, London 1970, Griffin.
 95. Kępiński A.: Psychologia ucznia, Warszawa 1972, PZWK.
 96. Kik G.: Ogólny obraz aspiracji edukacyjnych w realizacji przez szkolę orientacji zawodowej, Oświata i Wychowanie 1986, 1.
 97. Kohn M.L., Schooler: Praca i osobowość, Studium Współzależności, Warszawa 1986, PWN.
 98. Konarzewski K.: Podstawy oddziaływań wychowawczych, Warszawa 1988, PWN.
 99. Konczewski M.H.: Proces integracji a rehabilitacja zawodowa w społeczności inwalidów, Warszawa 1972, Instytut Wyd. CRS.
 100. Kopaliński W.: Słownik wyrazów i zwrotów obcojęzycznych, Wyd. II, Warszawa 1989, PWN.
 101. Korel A.: Społeczne uwarunkowania wyboru szkoły zawodowej, Warszawa 1975, Instytut Badań Pedagogicznych.
 102. Kościelska M.: Upośledzenie umysłowe a rozwój społeczny badanych uczniów szkół specjalnych, Warszawa 1984, PWN.
 103. Kotlarska-Michalska A.: Funkcja opiekuńczo-zabezpieczająca wielkomiejskich rodzin pracowniczych, Poznań 1990, Wyd. Uniwersytetu Poznańskiego.
 104. Kotuszewska K.: Determinanty rozwoju zainteresowań zawodowych młodzieży w okresie dorastania, Oświata i Wychowanie 1986, nr 21.
 105. Kozielecki J.: Psychologiczna teoria decyzji, Warszawa 1975, PWN.
 106. Kozielecki J.: Psychologiczna teoria samowiedzy, Warszawa 1986, PWN.
 107. Kozielecki J.: Transgresywna koncepcja człowieka, Warszawa 1987, PWN.
 108. Kuder G.F.: Identyfying the fale, Personal Psychology 1950 nr 3.
 109. Kulas H.: Samoocena młodzieży, Warszawa 1986, WSP.
 110. Kwieciński Z., Kwiecińska F.E.: Kształtowanie się orientacji zawodowej dzieci i młodzieży - próba analizy badań radzieckich, Kwartalnik Pedagogiczny 1977, nr 8.
 111. Lapis B.: U źródeł polskich refleksji nad pracą, Warszawa 1984, PAX.
 112. Larkowa H.: Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie, Problemy psychologiczne, PWN, 1987.
 113. Larkowa H.: Czynniki warunkujące powodzenie w zawodowej adaptacji niepełnosprawnych pracowników (w:) Materiały do Studiów i Badań nr 50, cz. I, Warszawa 1980, CiOP.
 114. Larkowa H.: Niektóre czynniki warunkujące zawodową rehabilitację osób niepełnosprawnych (w:) J. Sowa (red.): Uwarunkowania kształcenia zawodowego i pracy osób niepełnosprawnych, Rzeszów 1980, Wyd. WSP.
 115. Larkowa H.: Potrzeby, możliwości i formy szkolenia niepełnosprawnych pracowników w zakładach przemysłowych (w:) Materiały do studiów i badań nr 50, część II, Warszawa 1980, CiOP.
 116. Larkowa H.: Zatrudnienie i zawodowa adaptacja absolwentów szkół specjalnych w zwykłych zakładach pracy (w:) Materiały do studiów i badań nr 59, Warszawa 1980, CiOP.
 117. Larkowa H.: Zawodowa rehabilitacja młodzieży niepełnosprawnej (w:) Materiały do studiów i badań nr 64, Warszawa 1984, CiOP.
 118. Lazarus R.S.: Psychological stress and the coping process, New York 1966, Me Grow Hill.
 119. Lejtes N.S.: Problema obszczich sposobnostiej w wozrastnomospiektie, Woprosy Psichologii 1969, 2.
 120. Lejtes N.S.: Wozrastnyje predposyłki obszczich sposobnostiej, Sowietskaja Piedagogika 1974, 1.
 121. Leontiew A.N.: O rozwoju psychiki, Wybór i opracowanie M. Maruszewskiego, Warszawa 1962, PWN.
 122. Levinson D.J.: A conception of adult development, American Psychologist 1986, wol. 41, 1.
 123. Lewicki A.: Niektóre problemy teorii zachowania (w:) A. Lewicki (red.): Psychologia kliniczna, Warszawa 1969, PWN.
 124. Lewin K.: Resolving social conflicts, New York 1948, Harper.
 125. Lewowicki T.: Aspiracje dzieci i młodzieży, Warszawa 1987, PWN.
 126. Lorenz K.: Odwrotna strona zwierciadła. Próba historii naturalnej ludzkiego poznania, Warszawa 1977, PWN.
 127. Łos M.: Aspiracje a środowisko, Warszawa 1972, PWN.
 128. Łuria A.: Podstawy neuropsychologii, Warszawa 1976, PZWL.
 129. Łuria A.: Świat utrwalony i odzyskany, Warszawa 1984, PWN.
 130. Magunson W. (red.): Toward a psychology of situation. An interestional perspective, New Yerrey 1981, Hill-schale Lowrence Erlbaum Associates.
 131. Malewski M.: Przystosowanie pracownika w sytuacji pracy. Psychologiczna analiza procesu i typologia jego stanu, Warszawa 1983, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.
 132. Malinowski J.: Wprowadzenie w próby pracy, Warszawa 1976, Wyd. Związkowe CRZZ.
 133. Maslow A.: Teoria hierarchii potrzeb (w:) J. Reykowski (red.): Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej.
 134. Maslow A.: Toward a psychology of being, New York 1968, Van Hostrand.
 135. Mc Clelland S.C., Atkinson J.N., Clark R.A., Lowell E.L.: The achievement motive, New York 1953, Appleton Cewtury-Crofts.
 136. Meachan J.A.: Politycal valies conceptual models and research (w:) R.M. Lerner, A. Busch-Rossnagel: Individuals as producers of their development. A life - span perspective, New York 1981, Academie Press.
 137. Meulemon-Travesin: Vateur et place d L'interest proffessional dans na psychologie applique, Revue des enquetes et des etudes accomplies ces dernieres annees, "Biotypologie" 1959, 3.
 138. Mika St.: Psychologia społeczna, Wyd. III, Warszawa 1983, PWN.
 139. Mikulski J. (red.), A. Neuman (red.): Rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Poradnik dla służb społecznych. Warszawa 1982, Wyd. Spółdzielcze.
 140. Milgran S.: The experience of living in Cities, Science 1970, 167.
 141. Mischel W.: Personality and assessment, New York 1968, Willey.
 142. Muszyńska Ł.: Rodzice i nauczyciele, Warszawa 1975, PZWS.
 143. Muszyński H.: Wstęp do teorii wychowania, Warszawa 1976, PWN.
 144. Negarten B.L.: Continuities and discontinuities of psychological issues in adultlife, Human development 1969, vol. 12.
 145. Neuman A.: Cele i zadania rehabilitacji (w:) J. Mikulski (red.), A. Neuman (red.): Rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Poradnik dla służb społecznych, Warszawa 1982, Wyd. Spółdzielcze.
 146. Nosal Cz.: Teoria systemów funkcjonalnych i jej znaczenie dla biologii, fizykologii i psychologii, Warszawa 1975, Wyd. Politechniki Wrocławskiej.
 147. Psychologiczne modele umysłu, Warszawa 1990, PWN.
 148. Nowak J.: Adaptacja społeczno-zawodowa młodego pracownika, Warszawa 1971, Instytut Wyd. Związków Zawodowych.
 149. Nuttin J.: Theorie de le motivation humaine. Du besoin au project d'action, Paris, 1985.
 150. Obuchowska I.: Dynamika uczuć, Warszawa 1985, PWN.
 151. Obuchowska I.: Obecne i nieobecne paradygmaty w pedagogice specjalnej (w:) Z. Sękowska: Teoria i praktyka pedagogiki specjalnej, Lublin 1990, wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 152. Obuchowski K.: Kody orientacji i struktura procesów emocjonalnych, wyd. II, Warszawa 1982, PWN.
 153. Obuchowski K.: W poszukiwaniu właściwego człowieka, Warszawa 1989, KiW.
 154. Oleksiak H.: Adaptacja młodych pracowników w środowisku pracy, Katowice 1974, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.
 155. Paluchowski W.J.: Sens teoretyczny i wskaźniki empiryczne skuteczności zachowania (w:) K. Obuchowski, W.J. Paluchowski (red.): Osobowość i efektywność, Wrocław 1981, Ossolineum.
 156. Panow W.: Zmysły, rozum, doświadczenie, Warszawa 1985, PWN.
 157. Piaget J.: Psychologia i epistemologia, Warszawa 1977, PWN.
 158. Piaget J.: Równoważenie struktur poznawczych, Warszawa 1981, PWN.
 159. Pichalski R.: Aspiracje zawodowe i potrzeby kulturalne młodzieży niepełnosprawnej (w:) J.J. Sowa (red.): Rehabilitacja młodzieży w praktyce socjalnej państwa, Rzeszów 1989, Wyd. WSP.
 160. Pichalski R.: Aspiracje zawodowe osób z uszkodzonym narządem ruchu, Warszawa 1978, Zakł. Wyd. CZSR.
 161. Pichalski R.: Cele i aspiracje młodych ludzi niepełnosprawnych, Warszawa 1983, Wyd. Spółdzielcze.
 162. Pichalski R.: Cele życiowe młodych ludzi z uszkodzonym narządem ruchu i pełnosprawnych (w:) A. Hulek (red.): Rewalidacja dzieci i młodzieży z odchyleniami od normy, Warszawa 1984.
 163. Pietrasiński Z.: Myślenie twórcze, Warszawa 1969, PZWS.
 164. Pietrasiński Z.: Rozwój menadżera jako szefa i jako osoby, maszynopis, Warszawa 1991.
 165. Pietrasiński Z.: Rozwój z perspektywy jego podmiotu (w:) M. Tyszkowa (red.): Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Warszawa 1988, PWN.
 166. Pietrasiński Z.: Zdolności (w:) T. Tomaszewski (red.): Psychologia, Warszawa 1975, PWN.
 167. Porter L., Lawler E.E.: Managerial attitudes and performance, Homewood III 1968, Irwin.
 168. Porzęcki R.: Orientacja i poradnictwo pracy szkół zawodowych, Toruń 1985, Wyd. Uniwersytetu M. Kopernika.
 169. Prangiszwili A.S.: Psychologia nastawienia, Warszawa 1969, PWN.
 170. Przetacznikowa M.: Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, Warszawa 1976, PWN.
 171. Przetacznikowa M., Włodarski Z.: Psychologia wychowawcza, Warszawa 1980, PWN.
 172. Rachalska W., Wiatrowski Z.: Pedagogika pracy, Warszawa 1980, WSiP.
 173. Ratajczak Z.: Percepcja zmian w środowisku pracy. Psychologiczne problemy funkcjonowania człowieka w sytuacji pracy. Prace nauk. Uniwersytetu Śląskiego nr 913, T. 7, Katowice 1988, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.
 174. Ratajczak Z.: Psychologia organizacji. Zarys, problematyki, Katowice 1979, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.
 175. Reszke J.: Społeczne uwarunkowania wyboru szkoły zawodowej i odpływu uczniów ze szkół, Wrocław 1972, Ossolineum.
 176. Reykowski J. (red.): Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, Wyd. II rozszerzone, Warszawa 1980, PWN.
 177. Reykowski J.: Osobowość a trwały stres (w:) Psychologiczne problemy rehabilitacji inwalidów, tom II, Warszawa 1971, PZWS.
 178. Reykowski J.: Studia nad teorią czynności ludzkich, Warszawa 1975, PWN.
 179. Ricevile E.: Społeczeństwo: problemy i ich rozwiązania (w:) P.G. Zimbardo, P.L. Ruch: Psychologia i życie, Warszawa 1988, PWN.
 180. Riegel K.F.: The dislectives of human development, American Psychologist 1976, Ostober.
 181. Rotter J.B.: Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement, Psychological Monographs, 1966, 80 vol. 1.
 182. Rotter J.B.: Some problems and miscaperception related to the construct of internal versus external control of reinforcement, Journal of consulting and Clinical Psychology 1973, 43.
 183. Roustang G.: Why study working conditions vice job satisfaction is an area for dirrect analysis, International Labour Review, wol. 115, 1977, nr 3.
 184. Savickas M.L.: Identity in vocational development, Journal of Vocational Psychology 1985, 27.
 185. Schaie K.W., Bales P.B.: On sequention strategies in developmental research: Discription or explanation, Human Development 1975, vol. 18.
 186. Scott W.E., Cummings L.L.: Zachowanie człowieka w organizacji, Warszawa 1983, PWN.
 187. Searson J., Searson B.: The importonce of cognition and moderator variables in stress (w:) S. Magnuson (ed.): Toward a psychology of situation, New Jersey 1981, Hillsdale, Lowrence Erlbaum Associates.
 188. Seligman M.E.: Emocje i kontrola poznawcza (w:) P.G. Zimbardo, F.L. Ruch: Psychologia i życie, Warszawa 1988, PWN.
 189. Siek St.: Autoterapia, Warszawa 1985, Wyd. ATCh.
 190. Skinner B.F.: Poza godnością i wolnością, Warszawa 1978, PiW.
 191. Skorny Z.: Aspiracje młodzieży oraz kierujące nimi prawidłowości, Wrocław 1980, Ossolineum.
 192. Smoleńska Z.: Cele życiowe młodzieży a cele życiowe rodziców, Psychologia wychowawcza, 1988/31.
 193. Sobczak W., Kowalczuk R.: Przystosowanie człowieka do pracy, Wyd. U, Warszawa 1987, KiW.
 194. Sowa J.: Problemy w procesie wyboru zawodu przez młodzież niepełnosprawną (w:) Sowa J.: Młodzież niepełnosprawna a wybór zawodu i jego determinaty, Rzeszów 1987, Wyd. WSP.
 195. Sowa J. (red.): Rehabilitacja młodzieży w polityce socjalnej państwa, Rzeszów 1988, Wyd. WSP.
 196. Spionek H.: Zaburzenia rozwoju ucznia a niepowodzenia szkolne, Warszawa 1975, PWN.
 197. Steers R.S., Porter L.N.: The role of taskgual. Attributes in employee perfomance. Psychological Bulletin 1974, 81.
 198. Stern W.: Psychologie der fruhen Kinderheit, Wyd. V Lipzig 1926, Oruelle und Meyer.
 199. Sternberg R., Beyond I. Oa.: A triarchic theory of human intelligence, Cambridge 1985, Cambridge Uniw. Press.
 200. Strelou J.: Temperament, osobowość działania, Warszawa 1985, PWN.
 201. Strelau J.: Zagadnienia różnic indywidualnych, Warszawa 1971, PWN.
 202. Strong E.K. jr: Vocational interests 18 Years after college, Mineapolis 1955 Uniw. Minescota Press.
 203. Strzałecki A.: Wybrane zagadnienia psychologii twórczości, Waszawa 1968, PWN.
 204. Super D.E.: Appraising vocational fitnestly means of psychological teste, Wyd. II, New York 1962, Harper.
 205. Super D.E.: Psychologia zainteresowań, Warszawa 1972, PWN.
 206. Suszek K.: Społeczne podłoże aspiracji szkolnych młodzieży, Poznań 1970, PWN.
 207. Svenson Os.: Press description of decision making, Organizational Behaviourand Human Perfomance 1979, 23.
 208. Symonds P.: The dynamics of human adjustment, New York 1946, Appleton - Century.
 209. Szajek Sz.: Poradnictwo i orientacja zawodowa, Wyd. U, Warszawa 1989, PWN.
 210. Szajek S.: Rola szkoły zawodowej w orientacji zawodowej, Wyd. II, Warszawa 1987, WSPS.
 211. Szewczuk W.: Psychologia, 1990, PWN.
 212. Szmid J.: Psychologiczna analiza czynników wpływających na przebieg rehabilitacji, Warszawa 1979, Związek Wyd. CZSR.
 213. Szuman S.: Rola działania w rozwoju umysłowym małego dziecka, Wrocław 1955, Ossolineum.
 214. Taraszkiewicz M.: Wartości i cele osobiste młodzieży, Psychologia wychowawcza 1985, 28.
 215. Tiepłow B.M.: Zdolności i uzdolnienia (w:) J. Strelau: Zagadnienia różnic indywidualnych, Warszawa 1971, PWN.
 216. Toda M.: Emotion and decision making, Acta Psychologia 1980, 45.
 217. Toda M.: What happen at the moment of decision? Metadecisions, emotions, and volitions (in:) L. Sjoberg, T. Tyszka, J.A. Wise (ed): Human decision making, Lind Doxa 1983.
 218. Tokarz A.: O wzbudzaniu ciekawości, część I, Przegląd Psychologiczny 1989, 3.
 219. Tokarz A.: Rola motywacji poznawczej w aktywności twórczej, Wrocław 1985, Ossolineum.
 220. Tomaszewski T. (red.): Psychologia, Warszawa 1975, PWN.
 221. Tomaszewski T.: Ślady i wzorce, Warszawa 1984, WSiP.
 222. Trawińska M.: Motywacja decyzji studiowania i wyboru zawodu w okresie przejścia od szkoły średniej do wyższej (w:) J.A. Sarapata: Socjologia zawodów, Warszwa 1965, KiW.
 223. Trzebińska E.: Podzielone "Ja", o dwóch mechanizmach konstruowania "ja", Przegląd Psychologiczny 1989, 3.
 224. Trzebiński J.: Osobowościowe warunki twórczości (w:) J. Reykowski (red.): Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, Warszawa 1976, PWN.
 225. Trzebiński J.: Rola schematów poznawczych w zachowaniach społecznych (w:) J. Trzebiński, M. Lewicka (red.): Psychologia spostrzegania społecznego, Warszawa 1985, KiW.
 226. Trzeciak T.: Podstawy nauki o pracy, Warszawa 1977, PWN.
 227. Tulski J.: Postawy młodych robotników wobec pracy, Warszawa 1970, PWE.
 228. Tyszka Z.: Rodzina i zakład pracy, Warszawa 1972, Instytut Wyd. Związków Zawodowych.
 229. Tyszka Z.: Rodziny współczesne w Polsce, Warszawa 1982, Instytut Wyd. Związków Zawodowych.
 230. Tyszkowa M.: Rozwój psychiczny człowieka w ciągu jego życia. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Warszawa 1988, PWN.
 231. Tyszkowa M.: Zdolności, osobowość i działalność uczniów, Warszawa 1990, PWN.
 232. Uzgins I.C., Wiezman J. (red.): The structuring of experience, New York 1977, Plenum Press.
 233. Wąsowicz-Kiryło G.: Związek samooceny z decyzjami edukacyjno-zawodowymi młodzieży kończących liceum zawodowe, Psychologia Wychowawcza, 1991., 1.
 234. Wielka encyklopedia powszechna, Warszawa 1969, PWN.
 235. White B.L.: Human infants. Experience and psychological development, Englewood Cliffs NY 1971, Prentice Hall.
 236. White B.L.: Motivation reconsidered. A concept of competence, Psychological Review 1959, 66.
 237. Wojcieszke B.: Teoria schematów społecznych. Struktura i funkcjonowania jednostkowej wiedzy o otoczeniu społecznym, Wrocław 1986, Ossolineum.
 238. Wojciechowski F.: Dziecko umysłowo upośledzone w rodzinie. Studium porównawcze, Warszawa 1990, WSiP.
 239. Wojciechowski F.: Środowisko rodzinno-wychowawcze dziecka upośledzonego w stopniu lekkim (w:) A. Hulek (red.): Rewalidacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w rodzinie, Warszawa 1984, PWN.
 240. Zabłocki K.J.: Środowiskowe uwarunkowania stabilizacji zawodowej osób niepełnosprawnych (w:) J. Sowa (red.): Uwarunkowania kształcenia i pracy osób niepełnosprawnych, Rzeszów 1986, Wyd. WSP.
 241. Zabłocki K.J.: Wpływ rodziny na uspołecznienie upośledzonych umysłowo w zakładzie pracy chronionej (w.) A. Hulek (red.): Rewalidacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w rodzinie, Warszawa 1984, PWN.
 242. Zazo R.: Przywiązanie - ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa 1978, PWN.
 243. Ziemska M.: Rodzina i osobowość, Wyd. III, Warszawa 1979, WP.
 244. Zimbardo P.G.; Ruch F.L.: Psychologia i życie, Warszawa 1988, PWN.
 245. Zimbardo P.G.: The cognitive control of motivation, Glenview III, 1969, Scott, Foresman.
 246. Zuboff S.: New words of computer - mediated work, Harvard Business Review 1982, September-October.
 247. Żebrowska M.: Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa 1980, PWN.
 248. Żuraw H.: Udział osób niepełnosprawnych w kulturze (w:) A. Hulek (red.): Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie, Warszawa 1986, PZWL.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-3162
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu