BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopeć Mirosław (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Odpowiedzialność karna powoda w elektronicznym postępowaniu upominawczym
Criminal Responsibility of Petitioner in Electronic Civil Proceedings
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2010, nr 11, s. 46-55, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Kodeks postępowania cywilnego, Orzecznictwo sądu, Odpowiedzialność karna
Code of Civil Procedure, Judicial decision, Criminal liability
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmiany postępowania cywilnego poprzez wprowadzenie elektronicznego postępowania upominawczego do kodeksu postępowania cywilnego mają za zadanie przyspieszenie rozpoznawania i rozstrzygania spraw rozpoznawanych w tym trybie oraz mają zapewnić łatwiejszy dostęp do sądy w tym zakresie. Jednak poczynione uproszczenia w postępowaniu stwarzają możliwość nadużyć poprzez wprowadzanie sądu w błąd co do posiadanych dowodów w sprawie oraz ich treści, co może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności karnej nieuczciwego powoda za popełnienie przestępstwa oszustwa. Wydaje się, iż ustawodawca nie przewidział sytuacji, w której wydane zostaną nakazy zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym na podstawie fałszywego oświadczenia powoda o posiadaniu dowodów o treści pozwalających na dochodzenie roszczenia. W obecnym stanie prawnym wydaje się uzasadniony pogląd zmiany przepisów tak, aby sąd mógł odebrać od powoda w elektronicznym postępowaniu upominawczym oświadczenia o posiadanych dowodach i ich treści pod groźbą pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. (abstrakt oryginalny)

This article treats about a new sort of civil judicial proceedings - electronic judicial proceedings. The purpose of this publication is to show that a new electronic judicial proceeding is a opportunity to commit a crime by petitioner who gives false gathered. Author of this article shows possibility of criminal responsibility in situation when petitioner use false gathered in electronic judicial proceedings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 17 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 33, poz. 186).
 2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296).
 3. Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398).
 4. Ustawa z dnia 6 czerwcam1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88. poz. 553).
 5. Wyrok TK z dnia 26 listopada 2003 r., SK 22/02, OTK 2003, nr 9, poz. 97.
 6. Wyrok SN z dnia 30 września 2000 r., V KKN 267/2000, OSNKW 2000, nr 9-10, poz. 85.
 7. Wyrok SN z dnia 18 sierpnia 2005 r., WA 21/2005, KZS 2005, nr 12, poz. 18.
 8. Wyrok SN z dnia 19 marca 2007r., V KK 363/2007, KZS 2008, nr 6, poz. 28.
 9. Wyrok SN z dnia 16 maja 2008 r., II KK 356/2007, KZS 2008, nr 12, poz. 21.
 10. Wyrok SN z dnia 11 lutego 2009 r., III KK 245/2008, KZS 2009, nr 6, poz. 29.
 11. Postanowienie SN z dnia 1 kwietnia 2005 r., IV KK 42/05, OSNKW 2005, nr 7-8, poz. 66. Postanowienie SN z dnia 25 maja 2006 r., IV KK 403/2005, LexPolonica nr 1935613.
 12. Postanowienie SN z dnia 25 czerwca 2008 r., V KK 1/08, OSNKW 2008, nr 9, poz. 75.
 13. Postanowienie SN z dnia 21 stycznia 2009r., II KK 200/2008, KZS 2009, nr 7-8, poz. 36.
 14. Uchwała SN z dnia 29 grudnia 1976r., VII KZP 19/76, OSNKW 1977, nr 3-4, poz. 34.
 15. Cieślak M., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1995.
 16. Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2004.
 17. Kardas P., Glosa do post. SN z dnia 9.1.1996r., II KRN 159/95, "Palestra" 1997, nr 1-2.
 18. Królikowski M., Kodeks karny, część ogólna, t. I, Warszawa 2010.
 19. Kunicka-Michalska B., Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wymiarowi sprawiedliwości, Warszawa 2000.
 20. Marek A., Prawo karne, Warszawa 2009.
 21. Młynarczyk Z., Fałszywe zeznania w polskim prawie karnym, Warszawa 1971.
 22. Siwek M., Glosa do post. SN z dnia 23.04.2002r., I KZP 10/2002, "Prokuratura i Prawo" 2004, nr 3.
 23. Skorupka J., Wady oświadczeń woli w wybranych przestępstwach gospodarczych, "Przegląd Sądowy" 2000, nr 4.
 24. Szewczyk M., Kilka uwag dotyczących przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, "Prokuratura i Prawo" 2000, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu