BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gonera Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Samodoskonalenie menedżera - korzyści dla organizacji
Manager's Self-Education - Added Value to Organization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 350, s. 146-155, bibliogr. 39 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Samokształcenie, Wartość dodana, Rozwój, Menedżer, Organizacja
Self-education, Value added, Development, Manager, Organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W społeczeństwie postindustrialnym zasoby ludzkie zaczęły mieć coraz większe znaczenie, a rozwój przemysłu i technologii doprowadził do konieczności zwiększania swoich kwalifikacji. Zapoczątkowało to wzrost znaczenia wiedzy w przedsiębiorstwie. Coraz większe znaczenie odgrywa samokształcenie menedżerów. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: jakie warunki samokształcenia powinna tworzyć organizacja kadrze zarządzającej, aby samokształcenie menedżera stanowiło wartość dodaną dla organizacji? Dokonano analizy literatury i przedstawiono, jak proces samokształcenia menedżera wpływa na organizację. Zasugerowano także, jakie działania należy podjąć, aby odpowiednio przeprowadzić ten proces. Samokształcenie przedstawiono jako element ścieżki kariery menedżera, realizowanej samodzielnie od początku do końca. Prowadzi to nie tylko do rozwoju umiejętności menedżera, ale także do rozwoju organizacji.(abstrakt oryginalny)

In the post-industrial society, human resources begin to be increasingly important, and the development of industry and technology has led to the need to increase personal skills and qualifications. This raised an increased importance of knowledge in the enterprise. Every day the term self-improvement is more and more important to managers. The purpose of this article is to answer the question: What conditions of self-improvement should an organization assure for managers to turn this process of learning into an added value to the organization? The analysis of content was shown and the way the process of manager's self-education affected the organization was presented. What actions should be taken in order to properly perform the process? Self-education was shown as an element of the manager's career path, implemented independently from the beginning to the end. This leads not only to the development of a manager, but also to the development of an organization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., 1996, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, tłum. M. Loska, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 2. Armstrong M., 1997, Jak być lepszym menedżerem, tłum. P.M. Zwoliński, P. Turnau, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 3. Armstrong M., Baron A., 2008, Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, tłum. E. Muszczynko, Wolters Kluwer, Kraków.
 4. Babbie E., 2003, Badania społeczne w praktyce, tłum. W. Betkiewicz, A. Kłosowska-Dudzińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Becker B.E., Huselid M.A., Ulrich D., 2012, Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, tłum. I. Sochacka, Wolters Kluwer, Warszawa.
 6. CIPD Report, 2006, Measuring True Employee Engagement.
 7. Constable A., 2002, Samodoskonalenie kierowników, [w:] Stewart D.M. (red.), Praktyka kierowania, tłum. A. Ehrlich, PWE, Warszawa.
 8. Crozier M., 1993, Przedsiębiorstwo na podsłuchu, tłum. K. Bolesta-Kukułka, PWE, Warszawa.
 9. Frąckowiak A., 2005, Ustawiczne samokształcenie, E-mentor, nr 5.
 10. Gomółka Z., 2009, Doskonalenie funkcjonowania organizacji, Difin, Warszawa.
 11. Griffin R.W., 1999, Podstawy zarządzania organizacjami, tłum. M. Rusiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Jamka B., 2011, Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał, Wolters Kluwer, Warszawa.
 13. Kędzierska B., 2007, E-learning w procesie kształcenia ustawicznego, [w:] Kramek Z. (red.), Teoretyczno-metodyczne podstawy rozwoju e-learningu w edukacji ustawicznej, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badaczy w Radomiu, Radom.
 14. Kornikau R., McElroy F., 1975, Communication for the safety professional, National Safety Council Chicago, [w:] Sosińska N., 2007, Magia rozwoju talentów. Jak zdobyć, zatrudnić i zatrzymać właściwych ludzi w firmie, IFC Press, Kraków.
 15. Kubiak M.J., 2000, Wirtualna edukacja, Mikom, Warszawa.
 16. Librachowa M., 1946, Wskazówki w samokształceniu i samouctwie dla kandydatów na nauczycieli, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Okręg Śląski, Katowice.
 17. Matthews J.J., Megginson D., Surtees M., 2008, Rozwój zasobów ludzkich, tłum. M. Strzelecka, A. Czardybon, Helion, Gliwice.
 18. Matulka Z., 1979, Selekcja i synteza informacji w procesie samokształcenia, PWN, Warszawa.
 19. Matulka Z., 1983, Metody samokształcenia, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 20. Motyl P., 2014, Edukacja i rozwój menedżerów: nowe trendy, największe wyzwania, http://www.ican.pl/172,1,edukacja_i_rozwoj_menedzerow_nowe_trendy_najwieksze_wyzwania (10.03.2014).
 21. Nowicki J., 1988, Ekonomia polityczna kapitalizmu, Książka i Wiedza, Warszawa.
 22. Okiński W., 1935, Procesy samokształceniowe, Polski Instytut Socjologiczny, Poznań.
 23. Penc J., 2007, Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji, Difin, Warszawa.
 24. Pietrasiński Z., 1975, Sztuka uczenia się, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 25. Pocztowski A., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi - strategie, procesy, metody, PWE, Warszawa.
 26. Półturzycki J., 1974, Ucz się sam. O technice samokształcenia, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa.
 27. Półturzycki J., 1983, Wdrażanie do samokształcenia, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 28. Raport KPMG, 2011, The real value of engaged employees.
 29. Rylska M., 2010, Badanie opinii i zaangażowania pracowników, http://hrstandard.pl/2010/08/09/badania-opinii-i-zaangazowania-pracownikow/ (30.03.2014).
 30. Senge P., 2006, Piąta dyscyplina, tłum. H. Korolewska-Mróz, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 31. Stolarczyk-Ambrozik E., 2003, Kształcenie ustawiczne w procesie tworzenia społeczeństwa uczącego się i gospodarki opartej na wiedzy, E-mentor, nr 2.
 32. Stoner J.A.F, Freeman R.E., Gilbert D.R., 2011, Kierowanie, tłum. A. Erlich, PWE, Warszawa.
 33. Suchodolski A., 2010, Rozwój i zarządzanie karierą pracowników, [w:] Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa.
 34. Ścisłowicz S., 1992, Koncepcja samokształcenia permanentnego, Toruńskie Studia Dydaktyczne, nr 1(1).
 35. Tokar J., 2013, Samodoskonalenie menedżerów - rozwój kompetencji przywódczych, Difin, Warszawa.
 36. Towers Perrin - ISR, 2006, The ISR Employee Engagement Report.
 37. Zbiegień-Maciąg L., 2006, Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Wolters Kluwer, Kraków.
 38. Zenger J.H., Folkman J.R., Edinger S.K., 2011, Making yourself indispensable, Harvard Business Review.
 39. Zgrzywa-Ziemak A., Kamiński R., 2009, Rozwój zdolności uczenia się przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.350.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu