BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popek Karolina (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska, studentka)
Tytuł
Ochrona dóbr osobistych osób prawnych
Protection of Personal Goods of Legal Persons
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2010, nr 10, s. 41-50, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Dobra osobiste, Ochrona dóbr osobistych, Orzecznictwo sądu, Regulacje prawne
Personal rights, Protection of personal goods, Judicial decision, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autorka w swym referacie porusza problem ochronny dóbr osobistych osób prawnych. Praca zawiera zagadnienia dotyczące przykładowego katalogu dóbr osobistych osób prawnych. Głównie jednak opracowane została ochrona tych dóbr, przedstawione zostały przesłanki ochrony, kryteria naruszenia dóbr osobistych, a następnie przykładowe środki ochrony prawa do firmy, i ochrony przewidzianej w innych przepisach. Praca kończy się krótkim podsumowaniem zobrazowanych wcześniej zagadnień. (abstrakt oryginalny)

The author in her paper will mention the protective problem of personal goods of legal persons. The work contains issues concerning the model catalogue of personal goods of legal persons. Mainly however drawn up a protection of these goods remained, premises of the protection were presented, criteria of violating personal goods, and then model agents of the protection of the law of the company, and the protection predicted in other regulations. The work is ending with short summing up depicted earlier issues. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93).
 2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 83).
 5. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 ze zm.).
 6. Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 49, poz. 408).
 7. Wyrok SN z 16 stycznia 1976 r., II CR 692/75, OSNC 1976, nr 1, poz. 251.
 8. Uchwała SN z 16 lipca 1993 r., I PZP 28/93, OSNC 1994, nr 1, poz. 2.
 9. Wyrok SN z 11 marca 1997 r., III CKN 33/97, OSNC 1997, nr 67, poz. 93.
 10. Wyrok SN z 20 czerwca 2001 r., SN I CKN 1135/98, OSNC 2002, nr 2, poz. 23.
 11. Wyrok SA w Katowicach z 18 lipca 2001 r., I ACa 242/01, OSA 2002, nr 9, poz. 50.
 12. Wyrok SN z 5 kwietnia 2002 r., II CKN 953/00, LEX 55098.
 13. Wyrok SN z 14 maja 2003 r., I CKN 463/01, OSP 2004, nr 2, poz. 22.
 14. Cisek A., Dobra osobiste i ich niemajątkowa ochrona w kodeksie cywilnym, Wrocław 1989.
 15. Granecki P., Dobra osobiste w prawie polskim - zagadnienie dóbr osobistych osób prawnych, "Przegląd Sądowy" 2002, nr 5.
 16. Koczanowski J., Ochrona dóbr osobistych osób prawnych, Kraków 1999.
 17. Koczanowski J., Zakres i środki ochrony dóbr osobistych osób prawnych, [w:] Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym. Zagadnienia wybrane, red. J.S. Piątkowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1986.
 18. Kubiak-Cyrul A., Dobra osobiste osób prawnych, Kraków 2005.
 19. Matys J., Dobra osobiste osób prawnych i ich niemajątkowa ochrona, "Monitor Prawniczy" 2006, nr 10.
 20. Nowacki J., "Odpowiednie" stosowanie przepisów prawa, "Państwo i Prawo" 1964, nr 3.
 21. Panowicz-Lipska J., Majątkowa ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1975.
 22. Radwański Z., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 1999.
 23. Szpunar A., Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową, Bydgoszcz 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu