BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tylec Grzegorz
Tytuł
Zasady eksploatacji wizerunku sportowca członka kadry narodowej
Principles of a Sportsman - a Member of the National Team Image Exploitation
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2009, nr 9, s. 13-24, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Sport, Prawo autorskie, Prawo własności intelektualnej, Sponsoring, Orzecznictwo sądu
Sport, Copyright law, Intellectual property law, Sponsoring, Judicial decision
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor koncentruje się na kwestii ochrony prawnej wizerunku sportowca. Przedstawia definicję i zasady prawne ochrony wizerunku oraz problemy związane z wykorzystaniem wizerunku sportowca, w szczególności wynikające z umowy sponsoringu. (abstrakt oryginalny)

The article focuses on issues of the legal protection of a sportsman's image. The author presented definitions and legal principles of protection of a person's image and problems arising within the area of sportsmen image. The article presents methods of interpretation of regulations connected with sportsman image publishing especially under a sponsorship contract. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 83).
 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r., Nr 155, poz. 1298 ze zm.).
 3. Wyrok SN z dnia 16 listopada 2009 r., I CSK 160/09, niepublikowany.
 4. Wyrok SA w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2004 r., VI ACa 709/2003, "Wokanda" 2005, nr 10.
 5. Wyrok SA w Warszawie z dnia 13 maja 2004 r., VI ACa 909/2003, LexPolonica.
 6. Balcarczyk J., Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja, Oficyna 2009, Lex Omega, Rozdział VI. 1.1.
 7. Barta J., Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E., Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 1999.
 8. Bianca M., Sponsorizzazione, [w:] Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione Commerciale, t. XV, Tortno 1998.
 9. Czajkowska-Dąbrowska M., Wiszniewska I., Merchandising - czyli komercjalizacja popularnych symboli, "Przegląd Prawa Handlowego" 1998, nr 10.
 10. Gatti S., Sponsorizzazione, Enciclopedia del diritto, t. XLIII, Giuffr Editore 1990.
 11. Grabowski M., Sponsorowanie przez prowadzących działalność związaną z produktami (usługami), objętymi zakazem reklamy, [w:] "Studia Prawnicze" 1995, nr 1-4.
 12. Grzybowski S., Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego, Warszawa 1957.
 13. Mechowska A., Lasota A., Wybrane aspekty sponsoringu i umowy sponsoringu, "Monitor Prawniczy" 2002, nr 18.
 14. Media - leksykon, red. E. Banaszkiewicz-Zygmunt, Warszawa 2000.
 15. Nowińska E., Sponsoring, reklama - widowisko sportowe, [w:] Sport i media - problemy prawne, red. M. Kępiński, Poznań 1997.
 16. Prawo mediów, red. A. Matlak, R. Markiewicz, J. Barta, Warszawa 2005.
 17. Radwański Z., Prawo cywilne - cześć ogólna, Warszawa 1993.
 18. Sadomski J., Naruszenie dóbr osobistych przez media, Warszawa 2003.
 19. Sośniak M., Bezprawność zachowania jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej za czyny niedozwolone, Kraków 1959.
 20. Sośniak M., Funkcje i skuteczność zgody osoby uprawnionej w zakresie ochrony dóbr osobistych, [w:] Prace z prawa cywilnego: wydane dla uczczenia pracy naukowej Profesora Józefa Stanisława Piątkowskiego, red. B. Kordasiewicz, E. Łętowska, Wrocław-Warszawa 1985.
 21. Stefaniuk K., Naruszenie prawa do wizerunku przez rozpowszechnianie podobizny, "Państwo i Prawo" 1970, nr l.
 22. Szczepaniak R., Problematyka prawa do wizerunku sportowca - reprezentanta kraju, "Monitor Prawniczy" 2007, nr 17.
 23. Szpunar A., Zgoda uprawnionego w zakresie ochrony dóbr osobistych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1990, nr 1.
 24. Szpunar A., Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979.
 25. Traple E., Prawne ramy sponsoringu w środkach masowego komunikowania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" 1993, nr 62.
 26. Wasyliszczak A., Jacyszyn J., Umowa sponsoringu, "Prawo Spółek" 1998, nr 9.
 27. Wojnicka E., Prawo do wizerunku w ustawodawstwie polskim, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" 1990, nr 56.
 28. Maciej Żurawski przegrał z TP SA i PZPN, "Rzeczpospolita" z dnia 18 grudnia 2009 r., s. C3.
 29. Michalski B., Glosa do orzeczenia SN z dnia 15 kwietnia 1965 r., "Państwo i Prawo" 1967, nr 4-5.
 30. Odszkodowanie za bezprawne działanie związku sportowego, "Gazeta Prawna" z dnia 28 września 2007r.
 31. Wiejak G., ABC sponsoringu radiowego, www.sponsoring.com.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu