BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gil Damian (Katolicki Uniwersytet Lubelski Filia w Stalowej Woli)
Tytuł
Wszczęcie postępowania przygotowawczego jako forma ingerencji prokuratora na podstawie art. 60 § 1 k.p.k.
The Beginning of Preparatory Conduct as Form of the Procurator's Interference on Basis the Art. 60 § 1 Code of Criminal Procedure
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2009, nr 9, s. 25-39, bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Prawo karne, Orzecznictwo sądu, Regulacje prawne
Criminal Law, Judicial decision, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ingerencja prokuratora stanowi wyjątek od inicjacji postępowania przez pokrzywdzonego. Problematyka wszczęcia postępowania została opracowana przez W. Daszkiewicza i K. Marszała jeszcze w czasie obowiązywania kodeksu postępowania karnego z 1969 r. Obecnie ta problematyka wydaje się zapomniana w procesie karnym. Autor przybliżając szereg rozwiązań prawnych i problemów orzeczniczych, chciał ponownie zwrócić uwagę na węzłowy charakter interesującego zagadnienia procesowego. Zwrócono także uwagę na poglądy doktryny i judykatury i dokonano analizy porównawczej. (abstrakt oryginalny)

It procurator's interference state except from initiation of conduct by wronged. The problems of beginning of became conduct worked out by W. Daszkiewicz and K. Marszał of in time being in force the Code of Criminal Procedure of 1969 yet. This problems seems forgotten in penal process at present. The author bringing closer the row of legal solutions and the problems the judicial he wanted again to turn on nodal character of interesting the law the suit question the attention. It falls out to remember also, it that attention was turned was on opinions of tenet and judiciary and comparative analysis was executed (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z 20 kwietnia 1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 7, poz. 39, ze zm.).
 2. Wyrok SN z 8 października 1955 r., IV K Rn 555/55, OSN 1956, nr 3, poz. 48.
 3. Uchwała SN z 15 kwietnia 1971 r., OSNKW 1971, nr 6, poz. 84.
 4. Postanowienie SN z 19 grudnia 1972 r., V KRN 436/72, OSNKW 1973, nr 9, poz. 114.
 5. Uchwała SN z 24 listopada 1995 r., I KZP 28/95, OSNKW 1996, nr 1-2, poz. 1.
 6. Uchwała SN z 27 października 1999 r., I KZP 35/99, OSNKW 1999, nr 7-12, poz. 70.
 7. Postanowienie SN z dnia 25 marca 2003 r., I KZP 5/03, "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 2004, nr 1.
 8. Uchwała SN z 30 czerwca 2004 r., I KZP 8/04, OSNKW 2004, nr 7-8, poz. 81.
 9. Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1971.
 10. Czekaj M., Ingerencja prokuratora w sprawach o przestępstwa prywatnoskargowe, "Prokuratura i Prawo" 1999, nr 7-8.
 11. Daszkiewicz W., Wszczęcie postępowania prywatnoskargowego, "Palestra" 1974.
 12. Dudka K., Anonim a wszczęcie postępowania karnego, "Prokuratura i Prawo" 2005, nr 4.
 13. Dudka K., Wybrane problemy dochodzenia w sprawach o przestępstwa prywatnoskargowe, "Prokuratura i Prawo" 2005, nr 6.
 14. Gawroński T., Uprawnienia prokuratora w sprawach z oskarżenia prywatnego, "Nowe Prawo" 1971, nr 4.
 15. Grajewski J., Przebieg procesu karnego, Warszawa 2004.
 16. Grzegorczyk T., Komentarz do Kodeksu postępowania karnego i ustawy o świadku koronnym, Warszawa 2008.
 17. Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2003.
 18. Huber B., The Office of the State Prosecutor in Europe: An Overwiew, "Revue Internationale de Droit Penal" 1992, nr 63, nr 3-4.
 19. Kala D., Tryby szczególne w kodeksie postępowania karnego w świetle poglądów prezentowanych w doktrynie i judykaturze, Toruń 2005.
 20. Kmiecik R., Skrętowicz E., Proces karny: część ogólna, Warszawa 2006.
 21. Koper R., Dopuszczalność stosowania instytucji skazania bez rozprawy, w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego, [w:] Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości. Księga ku czci Profesora Kazimierza Marszała, red. P. Hofmański, K. Zgryzek, Katowice 2003.
 22. Krzemiński Z., Adwokat w procesie cywilnym: z wyboru i z urzędu, Zakamycze 1999.
 23. Kurowska K., Konsensualne sposoby zakończenia postępowania karnego a sytuacja procesowa pokrzywdzonego, "Prokuratura i Prawo" 2002, nr 4.
 24. Lipczyńska M., Oskarżenie prywatne, Warszawa 1977.
 25. Lipczyńska M., Zawiadomienie o przestępstwie, "Problemy Kryminalistyki" 1965, nr 56-57.
 26. Łupiński J., W kwestii reasumpcji postanowienia o wszczęciu postępowania przygotowawczego, "Prokuratura i Prawo" 2006, nr 1.
 27. Marszał K., Ingerencja prokuratora w ściganie przestępstw prywatnoskargowych w polskim procesie karnym, Warszawa 1980.
 28. Nowak T., Postępowanie szczególne w polskim procesie karnym, Poznań 1976.
 29. Rogacka-Rzewicka M., Oportunizm ścigania przestępstw - wybrane aspekty teoretyczne, "Prokuratura i Prawo" 2004, nr 11-12.
 30. Schaff L., Objęcie oskarżenia przez prokuratora w postępowaniu prywatnoskargowym (wybrane zagadnienia), "Nowe Prawo" 1955, nr 12.
 31. Schaff L., Wszczęcie postępowania karnego a problematyka podstawy i przedmiotu procesu, "Państwo i Prawo" 1959.
 32. Stachowiak S., Funkcje zasady skargowości w polskim procesie karnym, Poznań 1975.
 33. Stefański R.A., Prokurator w stadium jurysdykcyjnym postępowania karnego, "Prokuratura i Prawo" 1996, nr 12.
 34. Waltoś S., Prokuratura - jej miejsce wśród organów władzy, struktura i funkcje, "Państwo i Prawo" 2002, nr 4.
 35. Wiewiórka S., Kontrola instancyjna postanowień prokuratora o umorzeniu lub odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego, "Prokuratura i Prawo" 2002, nr 12.
 36. Zawistowski K., Mediacja w postępowaniu przygotowawczym, "Prokuratura i Prawo" 2005, nr 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu