BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Noga Olga (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska, studentka)
Tytuł
Ochrona dóbr osobistych pracownika
The Protection of Employee Interests
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2009, nr 9, s. 50-60, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Dobra osobiste, Molestowanie seksualne, Mobbing, Ochrona danych osobowych, Monitoring w przedsiębiorstwie, Wynagrodzenia, Orzecznictwo sądu, Prawo pracy, Prawo cywilne, Prawo do prywatności
Personal rights, Sexual harassment, Mobbing, Personal data protection, Workplace monitoring, Remuneration, Judicial decision, Labour law, Civil law, Right to privacy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autorka poddaje analizie niektóre naruszenia dóbr osobistych pracownika: mobbing, molestowanie (seksualne), naruszenie prawa do ochrony danych osobowych, ujawnianie tajemnicy wynagrodzenia, prowadzenie monitoringu w miejscu pracy oraz kontrola osobista pracownika. Wprowadzenie nowych przepisów do kodeksu pracy wzmocniło pozycję pracownika w zakresie ochrony dóbr osobistych. Pracownik zostaje wyposażony w wiele środków prawnych, którymi może się posłużyć w razie zamachu na jego dobra. Dobra osobiste pracownika chroni zarówno kodeks pracy jak i kodeks cywilny. Pomimo tego wydaje się, że pewne zagadnienia (np. monitoring w miejscu pracy, kontrola osobista pracownika) wymagają jednak prawnego uregulowania. (abstrakt oryginalny)

The author analyzed some infringements of employee's interests such as: mobbing, (sexual) harassment, violation of the right to privacy, disclosure of confidentiality of salary, monitoring in the workplace and employee's personal control. The introduction of the new previsions to the Labor Code has reinforced the position of the employee within the domain of the protection of personal rights Employee is granted a number of remedies, which can be used in case of attack on his personal warfare. Personal interests of an employee are protected by both: the Civil Code and the Labor Code. Despite this, it seems like certain issues (e.g. monitoring in the workplace, employees personal control) require some legal regulations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93).
 2. Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym a administracji (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 110, poz. 968).
 3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141).
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.).
 5. Ustawa z 27 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176).
 6. Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 24, poz. 110 ze zm.).
 7. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).
 8. Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95).
 9. Ustawa z 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 213, poz. 2081).
 10. Wyrok SN z 13 kwietnia 1972 r., I PR153/72, OSNC 1972, nr 10, poz. 184.
 11. Uchwała SN z 16 lipca 1993 r., I PZP 28/93, OSNCP 1994, nr 1, poz. 2.
 12. Wyrok NSA z 6 maja 1997 r., II SA/Wr 929/96, ONSA 1998, nr 2, poz. 54.
 13. Wyrok SA w Lublinie z 10 lipca 1998 r., I ACa 202/98, OSA 2000, nr 2, poz. 6.
 14. Wyrok SN z 16 listopada 2000 r., IPKN 537/2000, OSNP 2002, nr 11, poz. 269.
 15. Wyrok SN z 8 grudnia 2005 r., IPK 103/05, niepubl.
 16. Boruta I., Ochrona przed nękaniem i molestowaniem seksualnym w zatrudnieniu, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr 8.
 17. Brol R., Rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia, "Służba Pracownicza" 1999, nr 7-8.
 18. Dörre-Nowak D., Monitoring w miejscu pracy a prawo do prywatności, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 9.
 19. Dörre-Nowak D., Zbieg środków ochronnych przed molestowaniem, molestowaniem seksualnym i mobbingiem, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 11.
 20. Drozd A., Ochrona danych osobowych pracownika (kandydata) po nowelizacji kodeksu pracy, "Praca i Ubezpieczenie Społeczne" 2004, nr 1.
 21. Drozd A., Zasady przetwarzania danych w aktach osobowych pracowników, "Praca i Ubezpieczenie Społeczne" 2005, nr 8.
 22. Florek L., Zieliński T., Prawo pracy, Warszawa 2008.
 23. Gersdorf M., Kilka uwag praktycznych o ochronie danych osobowych pracownika, "Praca i Ubezpieczenie Społeczne 2005", nr 8.
 24. Gładoch M., Mobbing a praca pod kierownictwem pracodawcy, "Praca i Zabezpieczenia Społeczne" 2006, nr 4.
 25. Jończyk J., Zagadnienie ochrony dóbr osobistych w prawie pracy, "Państwo i Prawo" 1963, nr 5-6.
 26. Madej M., Monitorowanie systemu informatycznego w zakładzie pracy a ochrona danych osobowych pracownika, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2009, nr 2.
 27. Roszewska K., Kontrola osobista pracowników, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2008, nr 6.
 28. Szewczyk H., Prawo do prywatności a ujawnianie danych o wynagrodzeniu pracownika, "Monitor Prawniczy" 2001, nr 6.
 29. Wałachowska M., Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, Toruń 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu