BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sujová Erika (Technical University in Zvolen, Slovakia), Čierna Helena (Technical University in Zvolen, Slovakia)
Tytuł
Corporate Culture as a Tool to Improve Safety Culture
Kultura korporacyjna jako narzędzie poprawy kultury bezpieczeństwa
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2013, vol. 3(11), s. 49-52, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Korporacje, Kultura organizacji, Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo i higiena pracy
Corporation, Corporate culture, Security, Health and safety at work
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wyjaśnienie wzajemnych połączeń między kulturą korporacyjną i kulturą bezpieczeństwa, które mają na celu wykorzystanie motywacji w celu zapobiegania wypadkom przy pracy i innych niepożądanych zdarzeń w przedsiębiorstwie. W artykule wskazano na sposoby poprawy podejścia do bezpieczeństwa i higieny pracy, BHP w miejscu pracy, poprzez właściwą stronę kultury korporacyjnej. Wprowadzono wewnętrzne i zewnętrzne determinanty kultury korporacyjnej, które mają znaczący wpływ. W artykule wskazano na wspólne cechy kultury organizacyjnej i kultury bezpieczeństwa, jako element systemu zarządzania BHP z uwzględnieniem efektywności systemu. Końcowa część artykułu przedstawia hierarchię modelu potrzeb, które mogą służyć jako podstawa motywowania pracowników do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to explain interconnectivity between corporate culture and safety culture, which aim to utilize motivation to prevent work accidents and other unwanted events in an enterprise. The article deals with ways how to improve approaches to Occupational Health & Safety, OH&S, at work place through proper direction of corporate culture. It introduces internal and external determinants of corporate culture, which have a significant effect. The article introduces common features of corporate culture and safety culture as an element of the OH&S management system with emphasis on system effectiveness. The final portion of the article presents the hierarchy of needs model, which may serve as a basis motivating employees to follow safety and health rules at work place. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gładysz, W.: The health and safety at work system management as a prevention tool of accidents at work. Management Systems in Production Engineering. No 3 (3), 2011, pp 28-32.
  2. Banski, A.: Hodnotenie rizík v koncepcii bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v SR. [in:] Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva 2008: VI. Medzinárodná vedecká konferencia, Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene. 2008, s. 21.
  3. Hittmár, Š.: Manažment. EDIS - vydavateľstvo. ŽU v Žiline. 2006.
  4. Čihovská, V. et. al.: Firemný Imidž - Kultúra, Identita, Dizajn, Komunikácia. Bratislava: Eurounion, 2001.
  5. Sinaj, J.: Kultúra bezpečnos􀆟 - predpoklad rozvoja modernej spoločnosti. [in:] Aktuálne otázky bezpečnosti prace: XXII. Medzinárodná konferencia, Štrbské Pleso. TU. Košice 2009.
  6. Lebecki, K., Martyka, J.: Safety culture in enterprises. [in:] Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Sborník přednášek XIII. ročníku mezinárodní konference. VŠBTU. Ostrava 2013, s. 62-68.
  7. Fišerová, S.: Adaptability of operators when exposed to hand-transmitted vibration at work with electric handheld tools. [in:] Advances in Human Factors, Ergonomics and Safety in Manufacturing and Service Industries. CRC PRESS-TAYLOR & FRANCIS GROUP, Florida, USA 2010, s. 855-864.
  8. Sujová, E. Podniková kultúra ako nástroj zlepšovania manažérstva BOZP. In Rozvoj manažmentu v teórii a praxi. EDIS. Žilina 2010, s. 179-183.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu