BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarek Piotr (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
The Goals and Results of Auditing Investment Projects Financed by the EU
Cele i rezultaty audytu projektów inwestycyjnych finansowanych z UE
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 145, s. 9-14, bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Quantitative Methods in Accounting and Finance
Słowa kluczowe
Projekty inwestycyjne, Audyt, Fundusze unijne, Środki pomocowe UE
Investment project, Audit, EU funds, EU aid funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nowe regulacje prawne dotyczące zwiększenia nadzoru korporacyjnego w spółkach publicznych w Polsce oraz przepisy Unii Europejskiej określające zasady korzystania z funduszy pomocowych wskazują na potrzebę większej kontroli projektów inwestycyjnych. Niezbędnym elementem tej kontroli jest audyt projektu przeprowadzany przez niezależny podmiot. Cele, zakres i rezultaty tych audytów mogą się różnić w praktyce, ze względu na różne wytyczne instytucji zarządzających programami pomocowymi, różne oczekiwania sponsorów projektu i różne poziomy kompetencji zespołu audytu. (abstrakt oryginalny)

New legal regulations connected with increasing the corporate governance in public corporations in Poland as well as European Union law stipulating the conditions of using the funds allocated to infrastructure development indicate the need for greater control of investment projects. An essential part of this control is the project audit conducted by an independent party. The goals, range and results of these audits vary in practice, due to the differences in the guidelines provided by institutions managing the aid programs, different expectations of the project promoter and various levels of competence of the auditing team. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Internal Auditing: Assurance & Consulting Services, Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs, FL, 2007.
  2. Nalewaik A., Construction audit - an essential project controls function, Cost Engineering 2007, ABI/INFORM Global.
  3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
  4. Ustawa z dnia 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, DzU 2009 nr 77, poz. 649.
  5. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, DzU 2009 nr 152, poz. 1223, nr 157, poz. 1241, nr 165, poz. 1316 oraz 2010 nr 47, poz. 278).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu