BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kanafa-Chmielewska Dorota (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Uwarunkowania i konsekwencje politycznych zachowań organizacyjnych
Antecedents and Consequences of Political Organizational Behaviors. Theory and a Research Method
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 350, s. 179-189, bibliogr. 38 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Zachowania organizacyjne, Polityka, Władza, Manipulacja społeczna
Organisational behaviour, Politics, Power, Social manipulation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja koncepcji poświęconych zachowaniom politycznym w organizacji. Zachowania polityczne w organizacji są działaniami polegającymi na wywieraniu wpływu społecznego, który w pewnych warunkach może przerodzić się w manipulację. Na poziomie organizacji do warunków tych zalicza się niedobór zasobów, brak jasnych reguł postępowania i związku poziomu wykonania zadań z nagrodami lub karami. Również niektóre cechy pracowników mogą predysponować ich do przejawiania zachowań politycznych. Wśród nich czołowe miejsca zajmują: potrzeba władzy, makiawelizm, wysoka obserwacyjna samokontrola, zwana pragmatyzmem, umiejscowienie poczucia kontroli oraz skłonność do podejmowania ryzyka. Politycznych zachowań organizacyjnych nie da się uniknąć, ponieważ łączą się nierozerwalnie ze sprawowaniem władzy lub z dążeniem do jej uzyskania.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the concepts referring to political behavior in organizations. Political behavior in organization are actions that exert some social influence, which under certain circumstances can transform into manipulation. At the organizational level these circumstances include the deficiency of resources, lack of clear rules of behavior and lack of link between performance and rewards or punishment. Some employees' traits can predispose them to manifest political behavior as well. Among these traits need for power, Machiavellianism, self-monitoring of expressive behavior, also called pragmatism, locus of control and propensity to risk-taking hold the prominent place. Political behavior in organizations seems to be unavoidable as they are interlinked with the exertion of power and pursuing to be in charge.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bacharach S.B., Lawler E.J., 1998, Political alignments in organizations, [w:] Kramer R.M., Neale M.A. (eds.), Power and Influence in Organizations, Sage, Thousand Oaks, California, s. 68-73.
 2. Bandura A., 1982, Self-efficacy mechanism in human agency, American Psychologist, vol. 37(2), s. 122-147.
 3. Bandura A., 2000, Self-efficacy, [w:] Kazdin A.E. (ed.), Encyclopedia of Psychology, vol. 7, American Psychological Association, Washington, DC, US, s. 212-213.
 4. Beeman D.R., Sharkey T.W., 1987, The use and abuse of corporate politics, Business Horizons, vol. 2, s. 26-30.
 5. Buchanan D., Badham R., 1999, Power, Politics, and Organizational Change, Sage, London.
 6. Cialdini R., 2007, Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i praktyka, tłum. B. Wojciszke, GWP, Gdańsk.
 7. Cole D.L., 1972, Machiavellianism and political behaviour, The Journal of Social Psychology, vol. 87, s. 159-160.
 8. Czarny B., Czarny E., Bartkowiak R., Rapacki R., 2000, Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa.
 9. Ferris G.R., Frink D.D., Bhawak D.P.S., Zhou J., Gilmore D.C., 1996, Reactions of diverse groups to politics in the workplace, Journal of Management, vol. 22, s. 23-44.
 10. Furnham A., Taylor J., 2011, Bad Apples Identify, Prevent & Manage Negative Behavior at Work, Palgrave MacMillan, London.
 11. Gioia D.A., Longenecker C.O., 1994, Delving into the dark side: the politics of executive appraisal, Organizational Dynamics, vol. 22, s. 47-58.
 12. Griffin R., 2007, Podstawy zarządzania organizacjami, tłum. M. Rusiński, PWN, Warszawa.
 13. Kanafa-Chmielewska D., 2009, Poczucie kontroli socjopolitycznej - wybrane korelaty i konsekwencje, praca doktorska, Instytut Psychologii UWr., Wrocław.
 14. Kożusznik B., 2005, Wpływ społeczny w organizacji, PWE, Warszawa.
 15. Kożusznik B., 2010, Zagrożenia wpływu społecznego w organizacji, [w:] Kożusznik B., Chrupała-Pniak M. (red.), Zastosowania psychologii w zarządzaniu, Wyd. UŚ, Katowice, s. 191-209.
 16. Kożusznik B., 2011, Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa.
 17. Lane R.E., 1959, Political Life, Free Press, NY.
 18. Madison D.L., Allen R.W., Porter L.W., Renwick P.A., Mayes B.T., 1980, Organizational politics: an exploration of managers' perceptions, Human Relations, vol. 33, s. 79-100.
 19. McClelland D.C., Burnham D.H., 2003, Power is the great motivator, Harvard Business Review, vol. 81, s. 117-126.
 20. Oade A., 2009, Managing Politics at Work, Palgrave MacMillan, NY.
 21. Paulhus D.L., 1983, Sphere specific measures of perceived control, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 44, s. 1253-1265.
 22. Pfeffer J., 1993, Managing with Power: Politics and Influence in Organizations, Harvard Business School Press, Boston.
 23. Ragins B.R., Sundstrom E., 1989, Gender and power in organizations: a longitudinal perspective, Psychological Bulletin, vol. 105, s. 51-88.
 24. Ranker G., Gautrey C., Phipp M., 2008, Political Dilemmas at Work: How to Maintain Your Integrity and Further Your Career, John Wiley & Sons, New Jersey.
 25. Rauthmann J.F., Will T., 2011, Proposing a multidimensional machiavellianism conceptualization, Social Behavior and Personality, vol. 39(3), s. 391-404.
 26. Sitkin S.B., Pablo A.L., 1992, Reconceptualizing the determinants of risk behavior, Academy of Management Review, vol. 17, s. 9-38.
 27. Snyder M., 1974, Self-monitoring of expressive behavior, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 30(4), s. 526-537.
 28. Sobkowiak L., 1996a, Manipulacja, [w:] Antoszewski A., Herbut R. (red.), Leksykon politologii, atla2, Wrocław, s. 201-202.
 29. Sobkowiak L., 1996b, Polityka, [w:] Antoszewski A., Herbut R. (red.), Leksykon politologii, atla2, Wrocław, s. 296-297.
 30. Stasser G., 1992, Pooling of unshared information during group discussion, [w:] Worchel S., Wood W., Simpson J. (eds.), Group Process and Productivity, Sage, Newburry Park, CA, s. 48-57.
 31. Verba S., Nie N.H., 1972, Participation in America. Political Democracy and Social Equality, The University of Chicago Press, Chicago.
 32. Verba S., Nie N.H., Kim J., 1971, Modes of Democratic Participation: A Cross-National Comparison, Sage, Beverly Hills, California.
 33. Witt L.A., 1998, Enhancing organizational goal congruence: a solution to organizational politics, Journal of Applied Psychology, vol. 83, s. 666-674.
 34. Wojciszke B., 1983, Konsekwencje treściowego zróżnicowania struktury "Ja" - koncepcja Marka Snydera i jej implikacje teoretyczne, Przegląd Psychologiczny, t. XXVI(1), s. 71-91.
 35. Wojciszke B., 1984, Skala Pragmatyzmu - treść i charakterystyka psychometryczna, Przegląd Psychologiczny, t. XXVII(3), s. 724-743.
 36. Wojciszke B., 2002, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Scholar, Warszawa.
 37. Zimmerman M.A., 1989, The relationship between political efficacy and citizen participation: construct validation studies, Journal of Personality Assessment, vol. 53, s. 554-566.
 38. Zimmerman M.A., Rappaport J., 1988, Citizen participation, perceived control, and psychological empowerment, American Journal of Community Psychology, vol. 16, s. 725-750.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.350.16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu