BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kolanowski Przemysław
Tytuł
Wydatkowa sfera polskich finansów publicznych w 2010 roku. Kierunki reform sektora
Expenditure sphere of Polish public finances in 2010. Trends in sector reform
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2012, nr 29, s. 55-65, tab., rys., bibliogr. s. 64-65
Słowa kluczowe
Budżet państwa, Reforma finansów publicznych, Wydatki publiczne, Dług publiczny
State budget, Public finance reform, Public expenditures, Public debt
Uwagi
summ.
Abstrakt
W Polsce obecnie wydatki przewyższają dochody, a owa tendencja utrzymuje się od dawna. Nie jest to korzystna sytuacja, gdyż utrzymywanie w dłuższej perspektywie ujemnej różnicy wymaga cyklicznego zadłużania się państwa, a to bardzo często powoduje, ze kolejne zadłużenie wynika z konieczności spłaty już istniejącego. Pożądane jest zatem poszukiwanie rozwiązań redukujących dysproporcje sektora finansów publicznych oraz minimalizujących wartość zaciąganego długu publicznego. W niniejszym artykule przedstawiono konstrukcję wydatków publicznych, stan zadłużenia Polski w 2010 roku, a także podjęto próbę wskazania kierunków reform sektora finansów publicznych. (fragment tekstu)

Strength of country depends on its public's finance condition. Recently most of European's governments had a problem with the budget and the public debt. The same circumstances were in Polish public finance. In 2010 expenditures exceeded incomes, value of the budget deficit was about 45 billion zlotys. In compliance with ESA 95 standard the general government deficit reach almost 111.5 billion zlotys. That situation had impact to the public debt which amount 748.5 billion (the general government debt amount 778.2 billion zlotys). Although Poland had met convergence criterion, the public finance need reforms. In the article were presented three solutions. First of all, expenditures connected with the public administration and government consumption should be reduced. Secondly, reasonable cuts of benefits, especially unemployment benefits and groundless benefits, could bring savings which will be transferred to institution that manage the vocational activation. In the third place, the pension system needs intense reforms. System should be standardize and all of privileges have to be eliminated. Those solutions would be the beginning of greater changes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. GUS, 2010a, Praca nierejestrowana w Polsce w 2010 roku, Departament Pracy, Warszawa; http://www.stat.gov.pI/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pw_praca_nierejestrowana_w_2010.pdf
 2. GUS, 2010b, Społeczeństwo informacyjne w Polsce, Warszawa; http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_nts_spolecz_inform_w_polsce_2006-2010.pdf.
 3. Jajko-Siwek A., 2008, Wpływ starzenia się społeczeństwa na poziom wydatków emerytalnych w FUS w Polsce, "Zeszyty Naukowe" nr 103, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 4. Kańduła S., Kotlińska J., Przybylska J., 2010, Racjonalizacja wydatków budżetowych sposobem ograniczenia długu SP w Polsce, "Zeszyty Naukowe" nr 141, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 5. Kijek I., Olejnik I., 2010, Finanse publiczne w państwach Unii Europejskiej - analiza porównawcza "Zeszyty Naukowe" nr 141, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 6. Marchewka-Bartkowiak K., 2010, Problem redefinicji długu publicznego w UE oraz w Polsce, Seminarium Naukowe NBP, Warszawa; http://www.nbp.pl/badania/seminaria_files/14ix2010.pdf.
 7. Marchewka-Bartkowiak K., 2010, Problemy związane z finansowaniem systemu emerytalnego z budżetu państwa w Polsce, "Zeszyty Naukowe" nr 141, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 8. Marchewka-Bartkowiak K., 2008, Ryzyko w zarządzaniu długiem publicznym w świetle teorii finansów i praktyki państw Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe" nr 103, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 9. Miklaszewicz S., 2007, Doświadczenia wybranych krajów Unii Europejskiej w zwalczaniu deficytu budżetowego, "Zeszyty Naukowe" nr 22, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 10. Ministerstwo Finansów, 2010, Raport roczny - dług publiczny 2010; http://www.mf.gov.pl/_files_/dlug_publiczny/obligacje_hurtowe/raporty_roczne/raport_roczny_2010.pdf.
 11. Ministerstwo Finansów, 2011, Informacja kwartalna o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych. Maj 2011, Warszawa; http://www.mf.gov.pl/_files_/kwartalna/informacja_kwartalna_maj_2011. pdf.
 12. Ministerstwo Finansów, 2011, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa, Warszawa; http://www.mf.gov.pl/_files_/budzet_panstwa/sprawozdania_roczne/2010/2011_0601-sprawozd_z_wyk_budzetu_panstwa_za_2010_rok_tom_i_(format_pdf).zip.
 13. Schick A, 2009, Budgeting for Entitlements, Volume 2009/2, OECD Journal on Budgeting, OECD.
 14. Stężewski S., 2010, Planowanie budżetowe. Rozwiązania prawne i praktyka w Polsce, "Zeszyty Naukowe" nr 141, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 15. Tamagno E., 2005, The Canadian Pension System, Ottawa; http://www.ier.hit-u.ac.jp/jprc/soukai2005/tamagno- ppt.pdf.
 16. Tarschys D., 2009, The Challenge of Decremental Budgeting, "Journal on Budgeting" Volume 2009/2, OECD.
 17. Thurley D., 2011, Police Pension Scheme, London; http://www.parliament.uk/briefing-papers/SN00700.pdf.
 18. Uryszek T., 2010, Alokacja dochodów budżetu państwa w Polsce, "Zeszyty Naukowe" nr 141, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 19. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 2009, DzU nr 157 poz. 1240.
 20. Węgrzyn M., 2010, Problemy finansów publicznych a system ubezpieczeń społecznych w Polsce, "Zeszyty Naukowe nr 141", Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 21. Wielądek R., 2011, Doświadczenia wybranych krajów strefy euro w obszarze finansów publicznych i wnioski dla Polski, "Zeszyty Naukowe" nr 30, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu