BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antczak Zbigniew (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Raportowanie kapitału ludzkiego a społeczna odpowiedzialność biznesu (wybrane zagadnienia)
Human Capital Reporting Versus CSR (Selected Topics)
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 144, s. 13-21, bibliogr. 31 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Zarządzanie kapitałem ludzkim, Kapitał ludzki, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Społeczeństwo obywatelskie, Społeczeństwo oparte na wiedzy
Human Capital Management, Human capital, Corporate Social Responsibility (CSR), Civic society, Knowledge-based society
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor zdiagnozował i analitycznie porównał podejście dwóch koncepcji: społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa/biznesu (CSR) oraz kapitału ludzkiego (HC) do zagadnienia informowania (raportowania) społeczeństwa obywatelskiego. Wskazał aksjologiczno-proceduralne uwarunkowania obu koncepcji i możliwe zakresy wspólnego oddziaływania na sferę zarządzania w postaci wspólnych norm międzynarodowych wykorzystanych w procedurze raportowania. Globalno-sieciowe społeczeństwo wiedzy ma prawo do wiedzy (w postaci raportów oraz dialogu/wymiany informacji) o działalności korporacji ponadnarodowych.(abstrakt oryginalny)

The author compares approaches of two concepts: corporate social responsibility (CSR) and human capital (HC) to the topic of informing (reporting) civil society. He pointed out axiological and procedural determinants of both concepts and possible areas of joint sphere of influence on management in the form of common international standards used in the reporting procedure.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antczak Z., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw biznesu (zagadnienia definicyjno-systematyzacyjne), [w:] Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu. Koncepcje zarządzania, E, Weiss, M. Godlewska, A. Bitkowska (red.), Wyd. WSFiZ Vizja Press & IT, Warszawa 2008.
 2. Baron A., Armstrong M., Zarządzanie kapitałem ludzkim, Wolters Kluwer, Kraków 2008,
 3. Bauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, PIW, 2000.
 4. Bontis N., Dragonetti N.C., Jacobsen K., Roos G., The knowledge toolbox: a review of the tools available to measure and manage intangible resources, "European Management Journal" 1999, vol. 17, no 4.
 5. Bontis N., Intellectual Capital: an exploratory study that develops measures and models, "Management Decision" 1998, vol. 36, no 2.
 6. Bontis N., There's a price on your head: managing intellectual capital strategically, "Business Quarterly", summer 1996.
 7. Boxall P., The strategic HRM debate and the resource-based view of the firm, "Human Resource Management Journal" 1996, vol. 6, no 3.
 8. Brohawn D.K., Value-Based Management: A framework for equity and efficiency in the workplace, http://www.eesj.org/vbm/articles-vbm/cwp-vbm.htm.
 9. Cascio W.F., Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 10. Davenport Т.Н., Prusak L., Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston (MA) 1998.
 11. Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego w organizacjach działających w nowej gospodarce, "Organizacja i Kierowanie" 2004 nr 1.
 12. Edvinson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 13. Fitzenz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 14. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników, PWN, Warszawa 2001.
 15. Klimczak В., Etyka gospodarcza, AE, Wrocław 1999.
 16. Koontz H., The management theory jungle revisited, "Academy of Management Review" 1980, vol. 5, no 2.
 17. Krzyżanowski L. J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, PWN, Warszawa 1999.
 18. Lepak D.P., Snell S.A., The human resource architecture: toward a theory of human capital allocation and development, "Academy of Management Review" 1999, vol. 24, no 1.
 19. Lulfesman C., Kessler A.S., The theory of human capital revisited: on the interaction of general and specific investments, "CESifo Working Paper Series" 2000 no 776.
 20. Łukasiewicz G., Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, PWN, Warszawa 2009.
 21. Mroziewski M., Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
 22. Osbert-Pociecha G., Karaś M., Wykorzystanie koncepcji zarządzania zintegrowaną wiedzą pracowników (kapitałem intelektualnym) w reengineeringu przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 1999 nr 3.
 23. Przybyszewski R., Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
 24. Rok В., Audyt etyczny według reguł AA 1000jako narzędzie edukacji menedżerskiej, [w:] Etyka biznesu jako przedmiot nauczania, W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka (red.), Wyd. WSPiZ, Warszawa 2001.
 25. Schuller Т., Social and human capital: the search for appropriate technomethodology, "Policy Studies", 2000 vol. 21, no 1.
 26. Słownik języka polskiego, t.1, PWN, Warszawa 1992.
 27. Słownik wyrazów obcych PWN, PWN, Warszawa 1991.
 28. Ulrich D., A new mandate for human resources, "Harvard Business Review", January-February 1998.
 29. Ulrich D., Brockbank W., Tworzenie wartości przez dział HR, Wolters Kluwer, Krakow 2008.
 30. Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 31. www.worldbank.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu