BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Keplinger Alicja (Uniwersytet Wrocławski), Frątczak Emilia (Uniwersytet Wrocławski), Ławecka Karolina (Uniwersytet Wrocławski), Stokłosa Paulina (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Zachowania etosowe w kontekście pracy zawodowej
Ethos Behaviours in the Context of Working Life
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 350, s. 202-210, tab., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Zachowania pracownika, Zachowania organizacyjne, Praca
Employee behaviours, Organisational behaviour, Labour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zachowania etosowe w kontekście pracy zawodowej są w literaturze przedmiotu definiowane jako organizacyjne zachowania obywatelskie, które w codziennych sytuacjach przejawiać się mogą np. jako: wzajemne pomaganie sobie w pracy i uprzejmość, lojalność i podporządkowanie organizacyjne, wytrwałość w działaniu, porównywalna do tzw. ducha sportowego, wykazywanie indywidualnej inicjatywy, dbałość o własny rozwój. Przejawianie na co dzień zachowań etosowych jest z pewnością delikatnym problemem ze względu na presję akceptacji społecznej i dążenie do przedstawiania siebie w lepszym świetle. Gerald Blakely i współpracownicy formułują prowokacyjne pytanie: czy "kameleony" mogą być rzetelnymi pracownikami, czy raczej będą przejawiać zachowania etosowe tylko pod tzw. publiczkę? Celem artykułu jest sprawdzenie, czy istnieje związek między zachowaniami etosowymi przejawianymi przez pracowników i ich kadrę a typem samokontroli, a także określenie, co go charakteryzuje. Badania zostały przeprowadzone w 2014 r. w grupie 240 osób. Około 30% stanowili liderzy, kierownicy lub dyrektorzy dolnośląskich organizacji, a pozostała część grupy to ich podwładni. W badaniach zastosowano Kwestionariusz Zachowań Obywatelskich Mary Konovsky i Dennisa Organa we własnej adaptacji oraz metodę służącą do badania obserwacyjnej kontroli ekspresji własnego zachowania (self-monitoring) według Marca Snydera, w adaptacji kulturowej Bogdana Wojciszke, pod nazwą Kwestionariusz Pragmatyzm-Pryncypializm.(abstrakt oryginalny)

In the context of working life and also basing on literature of the subject, ethos behaviors are defined as the Organizational Citizenship Behavior. These behaviors may manifest in casual situations, such as: 1) helping each other at work and courtesy 2) loyalty and organizational subordination 3) assiduity in activity (which can be comparable to sportsmanship), 4) evincing individual initiative and 5) care about personal development. Using OCB everyday may be a sensitive issue - it is connected with the fact that people often quest for presenting themselves in a better light and also with the pressure of social acceptance. Gerald Blakely and others formulate a provocative question i.e. Can the "chameleons" be reliable employees or would they rather use OCB only because they want to play to the grandstand? The main object of this article is checking if there is any relationship between the OCB (presented by the employees and their staff) and the type of self-control. The article also discussesthe characteristics of this relationship. The research was conducted in 2014and the research sample was formed by 240 people. About 30% of them work as leaders or directors in some enterprises in Lubusz and Lower Silesian Voivodenships. Their subordinates are the rest of the group. The Questionnaire of Dispositional and contextual determinants of organizational citizenship behavior intended by Mary Konovsky and Dennis Organ was used in the research. The questionnaire was made on our own. We also used a test which measured Observer Control of Expression Ourselves Behaviors and which was intended by Marc Snyder and translated by Bogdan Wojciszke. In Poland this test is named a pragmatism-principlesquestionnaire.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barabasz A., Chwalibóg E., 2013, Refleksje nad konsekwencjami zachowań obywatelskich w organizacjach, [w:] Czajkowska M., Januszkiewicz K., Kołodziejczak M., Zalewska-Turzyńska M. (red.), Uwarunkowania zachowań ludzi w organizacjach, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 282, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 23-32.
 2. Baron R.A., 1989, Personality and organizational conflict: effects type a behavior pattern and self-monitoring, Organizational Behavior and Human Decision Processes, vol. 44, s. 281-296.
 3. Blakely G., Andrews M., Fuller J., 2003, Are chameleons good citizens? A longitudinal study of the relationship between selfmonitoring and organizational citizenship behavior, Journal of Business and Psychology, vol. 18, no. 2, Winter, s. 131-144.
 4. Caldwell D.F., O'Reilly C.A., 1982, Boundary spanning and individual performance: the impact of self-monitoring, Journal of Applied Psychology, vol. 67, s. 124-127.
 5. Chwalibóg E., 2012, Zachowania etosowe pracowników w kontekście osobowości organizacji, [w:] Wachowiak P. (red.), Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 343-352.
 6. Day D., Schleicher D.J., 2006, Self-monitoring at work: a motive-based perspective, Journal of Personality, June, s. 685-713.
 7. Dobbins G.H., Long W.S., Dedrick E.J., 1990, The role of self-monitoring and gender on leader emergence: a laboratory and field study, Journal of Management, vol. 16, s. 609-618.
 8. Kilduff M., Day D.V., 1994, Do chameleons get ahead? The effects of self-monitoring on managerial careers, Academy of Management Journal, vol. 37, s. 1047-1060.
 9. Konovsky M., Organ D., 1989, Cognitive versus affective determinants of organizational citizenship behavior, Journal of Applied Psychology, vol. 74, no. 1, s. 157-164.
 10. Konovsky M., Organ D., 1996, Dispositional and contextual determinants of organizational citizenship behavior, Journal of Organizational Behavior, vol. 17, s. 253-266.
 11. Larkin J.E., 1987, Are good teachers perceived as high self-monitors?, Personality and Social Psychology Bulletin, vol. 23, s. 64-72.
 12. Mehra A., Kilduff M., Brass D.J., 2001, The social networks of high and low selfmonitors: implications for workplace performance, Administrative Science Quarterly, vol. 46, s. 121-146.
 13. Podsakoff P.M., MacKenzie S.B., Paine J.B., Bachrach D.G., 2000, Organizational citizenship behaviors: critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research, Journal of Management, vol. 26, no. 3, s. 513-563.
 14. Retowski S., Kaźmierczak M., 2008, Personality predictors of organizational citizenship behavior, Annuals of Psychology [Roczniki Psychologiczne], no. 11, s. 87-105.
 15. Rioux S.M., Penner L.A., 2001, The causes of organizational citizenship behavior: a motivational analysis, Journal of Applied Psychology, vol. 86, s. 1306-1314.
 16. Snyder M., 1987, Public Appearances/Private Realities: The Psychology of Self-monitoring, Freeman, New York.
 17. Witkowski S.A., Chwalibóg E., 2010, Zachowania etosowe pracowników - możliwości i potrzeba badań, [w:] Stankiewicz J. (red.), Społeczne wymiary zarządzania przedsiębiorstwami. Ludzie. Kultura organizacji. Społeczna odpowiedzialność, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, s. 558-579.
 18. Wojciszke B., 1984, Skala pragmatyzmu - treść i charakterystyka psychometryczna, Przegląd Psychologiczny, nr 27, s. 725-743.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.350.18
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu