BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czub Jarosław Filip (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Fundusze Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy europejskiej Polityki Spójności 2014-2020
The European Union Funds under the New European Perspective of the 2014-2020 Cohesion Policy
Źródło
Przegląd Europejski, 2013, nr 4, s. 42-63, tab., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Polityka spójności, Źródła finansowania
EU funds, Cohesion policy, Source of financing
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Artykuł jest próbą przedstawienia zewnętrznych źródeł finansowania pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w ramach europejskiej polityki spójności w latach 2014-2020. Analizie poddano istotę europejskiej polityki spójności, funduszy i ich specyfikę w ramach perspektywy 2014-2020. Przedstawiono typologię funduszy UE, które będą obwiązywać w nadchodzących latach nowej perspektywy 2014-2020. Cel artykułu sprowadza się do analitycznego zobrazowania funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy polityki spójności 2014-2020. (abstrakt oryginalny)

The article attempts to provide information about the sources of external financing from the EU funds under the European Cohesion Policy for 2014-2020. It analyses the essence of European Cohesion Policy funds and their characteristics in the 2014-2020 perspective. The paper presents a typology of 2014-2020 EU funds that will be valid for a new perspective of 2014-2020. The purpose of the article is to analytically visualize EU funds in the new perspective of 2014-2020 Cohesion Policy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czub Jarosław Filip (2012), Lobbing grup biznesu w Unii Europejskiej, Warszawa.
 2. Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu "konwergencja" w latach 2007-2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3475) (2006/595/WE), Dz. Urz. UE L 243/44 z 6.09.2006.
 3. Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu "konwergencja" w latach 2007-2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3474) (2006/594/WE), Dz. Urz.UE L 243/37 z 6.09.2006.
 4. Dokument roboczy służb Komisji Europejskiej z dnia 14.03.2012 Elementy wspólnych ram strategicznych na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, SWD(2012) 61 final, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/csf_part1_pl.pdf (29.01.2014).
 5. Filipek Agnieszka (2009), Fundusze Unii Europejskiej, Warszawa.
 6. Geodecki Tomasz, Gorzelak Grzegorz, Górniak Jarosław, Hausner Jerzy, Mazur Stanisław, Szlachta Jacek, Zaleski Janusz (2012), Kurs na Innowacje: Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Kraków.
 7. http://biznes.gazetaprawna.pl (22.12.2012).
 8. http://ec.europa.eu (22.12.2012).
 9. http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_pl.cfm#3, (22.12.2012).
 10. http://ksu.parp.gov.pl (22.12.2012).
 11. http://list.ovh.org (22.12.2012).
 12. http://msp.money.pl (22.12.2012).
 13. http://www.abc-ekonomii.net.pl (22.12.2012).
 14. http://www.bierzdotacje.pl (22.12.2012).
 15. http://www.europejskiefunduszestrukturalne.yoyo.pl (22.12.2012).
 16. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl (22.12.2012).
 17. http://www.funduszestrukturalne.gov.pl (22.12.2012).
 18. http://www.ipo.pl (22.12.2012).
 19. http://www.kwalifikowalnosc.gov.pl (22.12.2012).
 20. http://www.mir.gov.pl/FUNDUSZE/FUNDUSZE_EUROPEJSKIE_2014_2020/PROGRAMOWANIE_2014_2020/UMOWA_PARTNERSTWA/Strony/glowna.aspx, (29.01.2014).
 21. http://www.mrr.gov.pl (22.12.2012).
 22. http://www.networkmagazyn.pl (22.12.2012).
 23. http://www.parp.gov.pl (22.12.2012).
 24. http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/aktualnosci_pliki/2013_07/UP_12_07_2013.pdf (12.07.2013).
 25. http://www.serwiszoz.pl (22.12.2012).
 26. http://www.verum.net.pl (22.12.2012).
 27. Jankowska Małgorzata, Sokół Aneta, Wicher Anna (2010), Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców, Warszawa.
 28. Kancelaria Sejmu Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. 2007 nr 140, poz. 984.
 29. Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 23.11.2011 r., Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2012 r., KOM(2011) 815 wersja ostateczna, VOL. 1/5, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/annual_growth_survey_pl.pdf (17.12.2013).
 30. Komunikat Komisji z dnia 06.10.2008 r., do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej Przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę, COM(2008) 616 wersja ostateczna, http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/consultation/terco/paper_terco_pl.pdf, (22.12.2012).
 31. Polityka spójności UE na lata 2014-2020: propozycje legislacyjne, http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_pl.cfm, (20.12.2012).
 32. Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, Dz. Urz. UE L 210/1 z 31.07.2006.
 33. Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999, Dz. Urz. UE L 210/12 z 31.07.2006.
 34. Rozporządzenie (WE) nr 1084/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/94, Dz. Urz. UE L 210/79 z 31.07.2006.
 35. Rozporządzenie (WE) nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody, Dz. Urz. UE L 348/19 z 24.12.2008.
 36. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dz. Urz. UE L 210/25 z 31.07.2006.
 37. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych, Dz. Urz. UE L 161/1 z 26.06.1999.
 38. Szymańska Anna (2008) Fundusze UE 2007-2013 dla mikro, małych i średnich firm, Warszawa.
 39. Umowa Partnerstwa (2013), Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - wstępny projekt, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu