BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rojewska Marta (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Geneza Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych - główne koncepcje i debata do połowy 2005 r.
The Genesis of the European External Action Service - the Main Concepts and a Debate Until the Mid 2005
Źródło
Przegląd Europejski, 2013, nr 4, s. 64-77, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (WPZiB), Dyplomacja
Common Foreign and Security Policy (CFSP), Diplomacy
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W niniejszym artykule zbadano genezę Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) w latach 2002-2005. Postulat utworzenia unijnej dyplomacji pojawił się w trakcie obrad Konwentu Europejskiego w 2002 r. Wraz z przyjęciem traktatu konstytucyjnego w Unii Europejskiej rozpoczęła się dyskusja na temat kształtu nowej instytucji. Ten proces został przerwany w połowie 2005 r., kiedy to Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy został odrzucony. W artykule zostały omówione główne koncepcje, stanowiska państw członkowskich i instytucji Unii Europejskiej oraz przebieg toczącej się w tym okresie debaty. (abstrakt oryginalny)

This article examines the genesis of the European External Action Service (EEAS) between 2002 and the mid 2005. The idea of the creation of the EU diplomacy appeared during the work of the European Convention in 2002. At the time of the adoption of the Constitutional Treaty, the problem of the shape of the new institution had been under discussion in the European Union. This process was interrupted in 2005, when the Treaty establishing a Constitution for Europe was rejected. The article describes the main concepts, the position of Member States, as well as the EU institutions and the course of the ongoing debate in this period. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chojan Adrian, Europejska Służba Działań Zewnętrznych - postęp czy regres w politycznej integracji Europy?, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna" 2012, nr 1(36).
 2. Czaputowicz Jacek, Polityka zagraniczna i dyplomacja Unii Europejskiej a Traktat Konstytucyjny, "Raporty i analizy" 2005, nr 4, http://csm.org.pl/fileadmin/files/Biblioteka_CSM/Raporty_i_analizy/2005/Jacek_Czaputowicz_Polityka_zagraniczna_i_dyplomacja_UE_a.pdf (23.11.2013).
 3. Deklaracja nr 24 odnosząca się do artykułu III-296, [w:] Deklaracje odnoszące się do postanowień Konstytucji, Dz. Urz. UE. C 310 z 16.12.2004.
 4. Deklaracja w sprawie utworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, [w:] Projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy (CONV 850/03), http://european-convention.eu.int/docs/Treaty/cv850PLrev.pdf (23.11.2013).
 5. Donnelly Brendan, Haseler Stephen, Decision-making in European External Policy, "A Federal Trust Report" November 2006, http://www.fedtrust.co.uk/filepool/External.pdf (24.11.2013).
 6. Europejska Służba Działań Zewnętrznych. Wspólne sprawozdanie z postępu prac (9956/05), Bruksela 9 czerwca 2005 r., http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/reports/91089.pdf (24.11.2013).
 7. III część projektu traktatu konstytucyjnego przedmiotem dyskusji Konwentu o przyszłości Europy. Bruksela, opublikowano 04.07.2003, komunikat prasowy, portal internetowy Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/WWW/news.nsf/0/9C60A723C3726460C1256E7C005E7EF3?Open (24.11.2013).
 8. Joint External Action Service. Contribution by Mr Barnier and Mr Vitorino to the European Convention (CONV 839/03), http://european-convention.eu.int/pdf/reg/en/03/cv00/cv00839.en03.pdf (23.11.2013).
 9. Konarzewska Anna, Przyszłość Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej, "Bezpieczeństwo Narodowe" 2007, nr 3-4.
 10. Konkluzje Prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 16 - 17 grudnia 2004 r. w Brukseli (16238/1/04 REV1), http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/04/st16/st16238-re01 .pl04.pdf (23.11.2013).
 11. Kreczmańska Aleksandra, Europejska Służba Działań Zewnętrznych - rozstrzygnięcia i dalsze wyzwania, "Biuletyn PISM" 2009 nr 63(595), http://www.pism.pl/index/?id=3d779cae2d46cf6a8a99a35ba4167977 (24.11.2013).
 12. Maurer Andreas, Reichel Sarah, The European External Action Service. Elements of Three Phase Plan, German Institute for International and Security Affairs, December 2004, http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/comments2004_36_mrr_rhl_ks.pdf (23.11.2013).
 13. Merket Hans, The European External Action Service and the Nexus between CFSP/CSDP and Development Cooperation, "European Foreign Affairs Review" 2012, Volume 17 Issue 4.
 14. Opinia Komisji Spraw Zagranicznych, w: Sprawozdanie w sprawie instytucjonalnych aspektów utworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (AT-0041/2009), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//ONSGML+REPORT+A7-2009-0041+0+DOC+PDF+V0//PL (23.11.2013).
 15. Osica Olaf, Trzaskowski Rafał, Popielawska Joanna, Europejska Służba Działań Zewnętrznych. Implikacje dla instytucji i stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej, "Nowa Europa. Przegląd Natoliński" z 2009, nr specjalny 2(3).
 16. Pietras Emil, Służba Zewnętrzna Unii Europejskiej (EU External Service), "Biuletyn PISM" 2003 nr 48 (152), http://www.pism.pl/index/?id=e07413354875be01a996dc560274708e (22.11.2013).
 17. Podraza Andrzej (2007), Unia Europejska w procesie reform traktatowych, Lublin.
 18. Projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy (CONV 850/03), http://european-convention.eu.int/docs/Treaty/ cv850PLrev.pdf (22.11.2013).
 19. Proposal by Mr Giuliano Amato, Mr Elmar Brok and Mr Andrew Duff. Option 1. Declaration on the Creation of a European External Action Service, http://european-convention.eu.int/docs/treaty/pdf/873/Art%20III%20225%20Amato%20EN.pdf (23.11.2013).
 20. Proposal by Mr Giuliano Amato, Mr Elmar Brok and Mr Andrew Duff. Option 2. Declaration on the Creation of a European External Action Service, http://europeanconvention.eu.int/docs/treaty/pdf/873/Art%20III%20225a%20Amato%20EN.pdf (23.11.2013).
 21. Raport Końcowy Przewodniczącego Grupy Roboczej VII - "Działania Zewnętrzne" dla Konwentu Europejskiego (CONV 459/02), http://oide.test.akonet.pl/images/files/ dokumenty/monitor/ME6703.pdf (23.11.2013).
 22. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie instytucjonalnych aspektów Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (P6_TA(2005)0205), http://www.europarl.europa.eu/sides /getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2005-0205&-format=XML&language=PL (24.11.2013).
 23. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy (2004/2129(INI)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP// TEXT+TA+P6-TA-2005-0004+0+DOC+XML+V0//PL (24.11.2013).
 24. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, Dz. Urz. UE C 310 z 16.12.2004.
 25. Vanhoonacker Sophie, Reslow Natasja, The European External Action Service: Living Forwards by Understanding Backwards, "European Foreign Affairs Review" 2010, Vol. 15 Issue 4.
 26. Wierzchowska Anna (2008), System instytucjonalny Unii Europejskiej, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu