BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Godlewska Sylwia (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Strategie na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) - instrument realizacji polityki rozwoju vs. warunek pozyskiwania funduszy unijnych
Strategies for Smart Specialisation (RIS3) - an Instrument of Realisation of Development Policy vs. Condition of Gaining EU funds
Źródło
Przegląd Europejski, 2013, nr 4, s. 78-93, tab., schematy, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Inteligentna specjalizacja, Innowacje, Region, Strategia Europa 2020
Smart specialization, Innovations, Region, Europe 2020 Strategy
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule omówione zostały podstawy teoretyczne oraz istota inteligentnej specjalizacji (IS) w kontekście wdrażania nowej strategii "Europa 2020". Wskazano mechanizmy warunkujące dofinansowanie przyszłych działań inwestycyjnych opartych na wiedzy i innowacjach, a następnie przedstawiono własne podejście do interpretacji i zakresu pojęcia inteligentnej specjalizacji. Ocenie poddano inicjatywy podejmowane przez Komisję Europejską, których zadaniem jest pomoc poszczególnym członkom Unii Europejskiej (UE) w wyznaczeniu własnej ścieżki dochodzenia do inteligentnej specjalizacji. Zidentyfikowano podstawowe problemy i bariery towarzyszące polskim regionom w tworzeniu strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji oraz przedstawiono wnioski z powyższych rozważań. (abstrakt oryginalny)

The article describes the theoretical fundaments, as well as the essence of smart specialization in the context of implementation of the European Union's new growth and employment strategy - Europe 2020. Main mechanisms, which act as prerequisites for future investment activities based on knowledge and innovation, were pointed out in order to present the author's own approach to the interpretation and scope of the notion of smart specialisation. The initiatives undertaken by the European Commission, aimed at helping individual member states in setting their own approaches to reaching the smart specialisation, have been evaluated. The basic problems and barriers that were encountered by the regions while creating the strategy for smart specialisation were identified and conclusions were formulated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A European strategy for Key Enabling Technologies - A bridge to growth and jobs, COM(2012) 341, Brussels 26.6.2012.
 2. Bukowski Maciej, Szpor Aleksander, Śniegocki Aleksander (2012), Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Warszawa.
 3. Czarny Elżbieta (2004), Dlaczego kraje handlują ze sobą?, [w:] Globalizacja od A do Z, Warszawa.
 4. Europa 2020 Unia Innowacji, COM(20101) 546, Bruksela 6.10.2010.
 5. Europe 2020 - A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM(2010) 2020, Brussels 3.3.2010.
 6. Ficek Agata, Woźniak Krzysztof, Definicje strategii, za: http://mfiles.pl/pl/index.php/Strategia (9.08.2013).
 7. Giedrojć Jakub, Krzysztoszek Maciej, Efektywna współpraca administracji i biznesu. Rekomendacje działań, http://konfederacjalewiatan.pl/wydawnictwa/_files/publikacje/Efektywna_wspolpraca_administracji_biznesu_Poradnik_www.pdf (26.08.2013).
 8. Giza-Poleszczuk Anna, Włoch Renata (2013), Innowacje a społeczeństwo, [w:] Świat Innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, P. Zadura-Lichota (red.), Warszawa.
 9. Grosse Tomasz Grzegorz, Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, "Studia Regionalna i Lokalne" 2002, nr 1.
 10. Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specializations, European Commission, March 2012, http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/en/c/document_library/get_file?uuid=e50397e3-f2b1-4086-8608-7b86e69e8553 (10.08.2013).
 11. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home (10.08.2013).
 12. Innovation Union Scoreboard 2013, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf (26.08.2013).
 13. Kunasz Marek, Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej, za: http://konferencja.edu.pl/ref8/pdf/pl/Kunasz-Szczecin.pdf (26.08.2013).
 14. Malecki Edward (1997), Technology and Economic Development. The Dynamics of Local, Regional and National Competitiveness, London.
 15. Midtkandal Inger, Sörvik Jens, What is smart specialization?, za: http://www.nordregio.se/en/Metameny/Nordregio-News/2012/Smart-Specialisation/Context/ (9.08.2013).
 16. Piech Krzysztof (2009), Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa, Warszawa.
 17. Polska 2030, trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, (2011), KPRM, Warszawa.
 18. Ramy strategiczne dla inteligentnej specjalizacji, zestawienie informacji na temat prac w poszczególnych regionach na zlecenie MRR: Bank Światowy, http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=zestawienie%20lewiatan%20inteligentna%20specjalizacja&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fkonfederacjalewiatan.pl%2Fopinie%2Ffundusze_europejskie%2Fprogramowanie-perspektywy-2014-2020%2F_files%2F2014-2020%2FZa_._PO_IR_-_Informacje_o_inteligentnej_specjalizacji.doc&ei=TowlUq_8CtSQhQep94CYBQ&usg=AFQjCNE8Q0y6CmqirDHawWg2nXgIidrdeg (26.08.2013).
 19. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, http://ris.slaskie.pl/files/zalaczniki/2012/12/21/1356089359/1356089454.pdf (26.08.2013).
 20. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006, KOM(2011) 615, Bruksela 6.10.2011.
 21. Smith Adam (2012), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1, Warszawa.
 22. Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu