BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwasiński Łukasz (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Co to znaczy konsumować? : próba definicji pojęcia konsumpcji
What Does It Mean to Consume? : an Attempt to Define the Notion of Consumption
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2014, nr 4 (9), s. 14-23, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Zakup, Rynek, Przegląd literatury
Consumption, Purchasing, Market, Literature review
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Konsumpcja stała się jednym z centralnych pojęć w zachodniej kulturze. Kategorię tę, choć tak istotną dla współczesnej kultury, trudno jednoznacznie zdefiniować. Opierając się na literaturze przedmiotu, w artykule przeprowadzono dyskusję nad znaczeniem tego pojęcia. Stwierdzono, że nie ma zgody co do definicji konsumpcji. W różnych jej ujęciach nacisk kładziony jest na jeden z trzech czynników: zaspokajanie potrzeb; utratę wartości konsumowanego dobra, jego zużycie; akt kupna. Wartość artykułu wynika ze wskazania różnych sposobów pojmowania konsumpcji i zwrócenia uwagi na możliwość szerokich zastosowań tej kategorii dla opisu współczesnej rzeczywistości społecznej. (abstrakt oryginalny)

Consumption has become one of the central notions in the western culture. This category, though so important for the contemporary culture, can hardly be defined explicitly. Based on the subject literature, the author in his article carried out discussion on the importance of this notion. He stated there was no consent as to the definition of consumption. In different approaches to it, an emphasis is made on one of the three factors: meeting needs; loss of value of the consumed good, its depletion; act of purchase. Value of the article results from the indication of various ways of understanding consumption and paying attention to the possibility of wide applications of this category for description of the contemporary social reality. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldridge A. (2006), Konsumpcja, Sic!, Warszawa.
 2. Bauman Z. (2006), Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, WAM, Kraków.
 3. Bauman Z. (2007), Płynne życie, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 4. Bauman Z.(2009), Konsumowanie życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 5. Bell D. (1975), Nadejście społeczeństwa postindustrialnego. Próba prognozowania społecznego, Instytut Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu, Warszawa.
 6. Bylok F. (2005), Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie transformacji, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 7. Bywalec C., Rudnicki L. (2002), Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 8. Gołka M. (red.) (2004), W cywilizacji konsumpcyjnej, UAM, Poznań.
 9. Hostyński L. (2006), Wartości w świecie konsumpcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 10. Klak M. (2010), Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce.
 11. Krajewski M. (1997), Konsumpcja i współczesność. O pewnej perspektywie rozumienia świata społecznego (w:) "Kultura i Społeczeństwo", nr 3.
 12. Lewicka-Strzałecka A. (2003), Konsumeryzm kontra konsumeryzm, "Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym", nr 6.
 13. Rifkin J. (2003), Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 14. Romaniszyn K. (2004), Konsumuję więc jestem. Kim właśnie? (w:) M. Flis (red.), Etyczny wymiar tożsamości kulturowej, Nomos, Kraków.
 15. Say J.B. (1960), Traktat o ekonomii politycznej, czyli prosty wykład sposobu, w jaki się tworzy, rozdziela i spożywa bogactwa, PWN, Warszawa.
 16. Szczepański J. (1981), Konsumpcja a rozwój człowieka, PWE, Warszawa.
 17. Williams R. (1976), Keywords: a vocabulary of culture and society, Fontana, Glasgow.
 18. http://pl.wikipedia.org/wiki/Bank_czasu
 19. http://pl.wikipedia.org/wiki/Car-pooling
 20. http://pl.wikipedia.org/wiki/CouchSurfing
 21. http://www.facebook.com/group.php?gid=299991127726&v=info
 22. http ://www. freecycle. org/
 23. http://zdrowy.tarnow.pl/trudna-do-przelkniecia-prawda-o-powszednim-chlebie/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu