BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kupczyk Teresa (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu), Oleszkiewicz Anna (Uniwersytet Wrocławski), Kubicka Joanna (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu)
Tytuł
Zarządzanie różnorodnością w dolnośląskich przedsiębiorstwach - stan wdrożenia i korzyści
Diversity Management at Lower Silesian Enterprises - Degree of Implementation and Benefits
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 350, s. 237-250, tab., rys., bibliogr. 37 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Zarządzanie różnorodnością, Przedsiębiorstwo, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Diversity management, Enterprises, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania było ustalenie stanu wdrożenia zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwach i wynikających z niego korzyści. Przy prowadzeniu badań posłużono się metodą studium literatury i sondażu diagnostycznego, wykorzystującego technikę ankiety. W opracowaniu przybliżono sposoby definiowania zarządzania różnorodnością, stan jego wdrożenia, a także przedstawiono poglądy na temat wynikających z niego korzyści. Badania empiryczne przeprowadzono w 2014 r. na próbie 247 przedstawicieli przedsiębiorstw z Dolnego Śląska. Były to badania ilościowo-jakościowe. Okazało się, że stan wdrożenia zarządzania różnorodnością w badanych przedsiębiorstwach jest niski, mimo iż ich pracownicy widzą taką potrzebę. Zarządzanie różnorodnością jest realizowane głównie w podstawowych obszarach, takich jak: wiek, płeć, status rodzinny i niepełnosprawność/stan zdrowia. Brakuje uwzględniania różnic wynikających z pochodzenia narodowego i etnicznego, różnic kulturowych, rasy, religii, a nawet talentów. Badania ujawniły, iż zarządzanie różnorodnością przynosi liczne korzyści.(abstrakt oryginalny)

The objective of the present paper is to assess the degree of implementation of diversity management at enterprises and the resultant benefits. It describes different forms of definitions of diversity management, as well as opinions on benefits it brings. It also presents the results of quantitative-qualitative questionnaire research held in 2014 on a sample of 248 representatives of enterprises from Lower Silesia. It revealed that diversity management was implemented in the studied enterprises to a small extent, even though their employees perceived it as needed, and also that the implementation of this management concept brought multiple benefits.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acting Pro(e)quality Quality Standards for Gender Equality and Diversity Training in the EU, 2007, United Nations Development Programme, Warszawa, http://www.berlin-divercity.de/diwiki/images/2/2a/Brochure_wg4.pdf (27.10.2013).
 2. Bassett-Jones N., 2005, The paradox of diversity management, creativity and innovation, Creativity and Innovation Management, no. 14(2), s. 169-175, doi:10.1111/j.1467-8691.00337.x.
 3. Begeç S., 2013, Effective diversity management initiatives, International Review of Management and Marketing, no. 3(2), s. 63-74.
 4. Biuletyn ABC zarządzania różnorodnością, 2013, Wrocław, www.spolecznoscdiversity.pl/aktualnosci.php/358 (27.10.2013).
 5. Branka M., Zielińska H., 2008, Zarządzanie różnorodnością, materiały dla osób uczestniczących w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, www.ideazmiany.pl ( 27.10.2013).
 6. Brdulak H. 2009, Zarządzanie różnorodnością jako model biznesowy, Kobieta i Biznes, nr 1-4, s. 1-7.
 7. Continuing the Diversity Journey. Bussines Practices, Perspectives and Benefits, 2008, European Commission.
 8. Cox T.H., Blake S., 1991, Managing cultural diversity: implications for organizational competitiveness, The Executive, vol. 5, no. 3, s. 45-56.
 9. Discrimination in European Union: Perceptions, Experiences and Attitudes, 2008, European Union, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm (27.10.2013).
 10. Durska M., 2009, Zarządzanie różnorodnością: kluczowe pojęcia, Kobieta i Biznes, nr 1-4, s. 8-9.
 11. Ely R.J., Foldy E.G., 2003, Diversity: overview, [w:] Ely R.J., Foldy E.G., Scully M.A. (eds.), Reader in Gender, Work and Organization, Blackwell Publishing, Oxford.
 12. Gryszko M., 2009, Raport z zarządzania różnorodnością w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, s. 25-28.
 13. Jamka B., 2011, Wartości a model biznesowy zarządzania różnorodnością, Master of Business Administration, no. 6(113), s. 65-75.
 14. Kaczmarek B., Walczak W., 2009, Zarządzanie wiedzą we współczesnych przedsiębiorstwach - ujęcie multidyscyplinarne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 15. Kaczmarek P., Krajnik A., Morawska-Witkowska A., Remisko B.R., Wolsa M., 2009, Firma = różnorodność. Zrozumienie, poszanowanie, zarządzanie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, s. 8.6
 16. Karton G., Greene A.M., 2005, The Dynamics of Managing Diversity: A Critical Approach (2nd ed.), Elsevier Butterworth-Heinemann, Boston, MA.
 17. Kirton G., Greene A.M., 2010, The Dynamics of Managing Diversity. A Critical Aprroach, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford.
 18. Klarsfeld (ed.), 2010, International Handbook on Diversity Management at Work: Country Perspectives on Diversity and Equal Treatment, Edward Elgar Publishing Inc., Northampton.
 19. Komisja Europejska, 2005, Różnorodność w firmach - dobre praktyki w miejscu pracy. Podstawowe prawa i przeciwdziałanie dyskryminacji, Bruksela.
 20. Kupczyk T., 2008, Kobiety w zarządzaniu - równe prawa i kompetencje, nierówne szanse, [w:] Pancer-Cybulska E. (red.), Gospodarka społeczna w Europie, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław.
 21. Kupczyk T., 2009, Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław.
 22. Kupczyk T., 2013, Kompetencje kadry kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.
 23. Lisowska E. (red.), 2007, Gender Index: Monitorowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, EQUAL, UNDP, Warszawa.
 24. Mazur B., 2009, Zarządzanie w warunkach różnorodności zasobów ludzkich, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 25. Nielsen L.B., Nelson R.L. (eds.), 2005, Handbook of Employment Discrimination Research: Rights and Realities, Springer, Dordrecht.
 26. Paliszkiewicz J., 2013, Zaufanie w zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 27. Pitts D., 2009, Diversity management, job satisfaction, and performance: Evidence from U.S. Federal Agencies, Public Administration Review, no. 69(2), s. 328-338, doi:10.1111/j.1540-6210.2008.01977.x.
 28. Prasad P., Mills A.J., 1997, From showcase to shadow: Understanding the dilemmas of managing workplace diversity, [w:] Prasad P., Mills A.J. (eds.), Managing the Organizational Melting Pot. Dilemmas of Managing Workplace Diversity, Thousand Oaks.
 29. Rawłuszko M., 2008, Zarządzanie różnorodnością a przeciwdziałanie dyskryminacji, [w:] Podręcznik trenerski. Zarządzanie firmą równych szans, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa, s. 21-22.
 30. Roosevelt R.T. Jr., 1991, Beyond Race and Gender, Amacom, New York.
 31. Sznajder A., 2013, Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością, Konfederacja Lewiatan, Warszawa.
 32. The Business Case for Diversity. Good Practices in the Work Place, 2005, European Union.
 33. Walczak W., 2011, Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji, e-mentor, nr 3(40), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/40/id/840 (27.10.2013).
 34. Wiktorska-Święcka A. (red.), 2011, Zainwestuj w różnorodność. Logiczna decyzja biznesowa dla rozwoju Dolnego Śląska, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław.
 35. Wiktorska-Święcka A., 2013, Płeć kulturowa a współpraca kobiet i mężczyzn w zarządzaniu z perspektywy koncepcji zarządzania różnorodnością, [w:] Kupczyk T. (red.), Kobiety i mężczyźni w zarządzaniu - korzyści, problemy, dobre praktyki, propozycje zmian, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław.
 36. Wrench J., 2007, Diversity Management and Discimination, Ashgate Publishing Ltd, Aldershot.
 37. Wziątek-Staśko A., 2012, Diversity management. Narzędzie skutecznego motywowania pracowników, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.350.21
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu