BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Madeja-Bień Kamila (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Modyfikacja samooceny jednostki pod wpływem wybranych autoprezentacji
Modification of Self-Evaluation Affected by Selected Auto-Presentations
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 350, s. 251-260, rys., bibliogr. 28 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Samoocena, Rozwój, Pracownicy w organizacji
Self-esteem, Development, Employees in the organization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opisany eksperyment został zaplanowany w celu przetestowania skutków podejmowanych przez jednostkę pozytywnych zachowań autoprezentacyjnych o charakterze sprawnościowym i moralnym. Badani wcielali się w role osób sprawiedliwych versus szczerych, versus energicznych, versus wytrwałych. Wyniki potwierdziły hipotezy o dostosowawczych zmianach szczegółowych samoocen aktorów w kierunku zgodnym z autoprezentacją. Efekt ten był widoczny niezależnie od tego, czy prezentowana rola miała charakter sprawnościowy, czy też moralny, oraz niezależnie od płci osoby dokonującej autoprezentacji. W przypadku odegrania osoby energicznej wykazano także wzrost ogólnego ustosunkowania do siebie aktorów. Zdobyta tym samym wiedza ukazuje, iż skutki podejmowanych przez jednostkę zachowań autoprezentacyjnych mogą stanowić element procesu wyposażenia jej potencjału zawodowego we właściwości niezbędne do wykonywania obecnych i przyszłych zadań, a w efekcie przyczyniać się do osiągnięcia zarówno celów przedsiębiorstwa, jak i indywidualnych celów pracownika.(abstrakt oryginalny)

This experiment was designed to test the effects of the positive autopresentative behaviors, both of competent and moral nature. Participants being tested impersonated fair versus sincere versus energetic versus tenacious ones. The results confirmed the hypotheses about adaptation changes in actors' specific self-evaluations towards auto-presentation. This effect was visible regardless of role's competent or moral character and irrespective of actor's gender. In the case of performing an energetic person, an increase of general self-esteem was revealed. The gained knowledge shows that the effects of the autopresentative behaviours may be part of the process of providing the individual's professional potential with attributes necessary for the performance of current and future tasks, and thus to contribute to the achievement of both; the company's and the individual's objectives.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk O., 2005, Kształtowanie przekonań o własnej agresywności, niepublikowana rozprawa doktorska, Uniwersytet Opolski, Opole.
 2. Cisek S., 2003, Spostrzegana efektywność autoprezentacji a pojmowanie siebie, niepublikowana rozprawa doktorska, Uniwersytet Opolski, Opole.
 3. Dymkowski M., 1989, Samowiedza a psychologiczne konsekwencje ocen, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 4. Dymkowski M., 1996, Samowiedza w okowach przywdziewanych masek, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa.
 5. Dymkowski M., Cisek S., 1998, The impact of self-presentation effectiveness on subsequent self-beliefs, Polish Psychological Bulletin, vol. 29, s. 181-197.
 6. Eagly A.H., Chaiken S., 1993, The Psychology of Attitudes, Harcourt Brace Jovanovich, Orlando, FL, US.
 7. Fazio R.H., Effrein E.A., Falender V.J., 1981, Self-perceptions following social interaction, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 41, s. 232-242.
 8. Goffman E., 1981, Człowiek w teatrze życia codziennego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 9. Grodzicki J., 2003, Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 10. Jones E.E., Rhodewalt F., Berglas S., Skelton J.A., 1981, Effects of strategic self-presentation on subsequent self-esteem, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 41, s. 407-421.
 11. Kinder D.R., Sears D.O., 1985, Public opinion and political action, [w:] Lindzey G., Aronson A. (eds.), Handbook of Social Psychology, Random House, New York, s. 659-741.
 12. Lachowicz-Tabaczek K., Śniecińska J., 2011, Self-concept and self-esteem: How the content of the self-concept reveals sources and functions of self-esteem, Polish Psychological Bulletin, vol. 42, s. 24-35.
 13. Listwan T., 1998, Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wydawnictwo Kadry, Wrocław.
 14. Łaguna M., Lachowicz-Tabaczek K., Dzwonkowska I., 2007, Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga - polska adaptacja metody, Psychologia Społeczna, nr 2(02), s. 164-176.
 15. Marchewka K., 2000, Główne nurty w teorii kapitału, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, z. 3, s. 105-120.
 16. Pocztowski A., 1998, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Antykwa, Kraków.
 17. Rhodewalt F., Agustsdottir S., 1986, Effects of self-presentation on the phenomenal self, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 50, s. 47-55.
 18. Rosenberg S., Nelson C., Vivenkanathan P.S., 1968, A multidimensional approach to the structure of personality impressions, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 9, s. 283-294.
 19. Schlenker B.R., 1980, Impression Management: The Self - Concept, Social Identity, and Interpersonal Relations, Brooks/Cole, Monterey, CA.
 20. Schlenker B.R., Britt T.W., Pennington J., 1996, Impression regulation and management: Highlights of theory of self-identification, [w:] Sorrentino R.M., Higgins E.T. (eds.), Handbook of Motivation and Cognition: The Interpersonal Context, vol. 3, Guilford, New York, s. 118-147.
 21. Schlenker B.R., Dlugolecki D.W., Doherty K., 1994, The impact of self presentations on self-appraisals and behavior: The power of public commitment, Personality and Social Psychology Bulletin, vol. 20, s. 20-33.
 22. Tice D.M., 1992, Self-concept change and self-presentation: The looking glass self isalso a magnifying glass, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 60, s. 435-451.
 23. Wojciszke B., 1991, Procesy oceniania ludzi, Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 24. Wojciszke B., 1994, Multiple meanings of behavior: Construing actions in term of competence or morality, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 67, s. 222-232.
 25. Wojciszke B., 2010, Sprawczość i wspólnotowość. Podstawowe wymiary spostrzegania społecznego, GWP, Gdańsk.
 26. Wojciszke B., Baryła W., 2006, Perspektywa sprawcy i biorcy w spostrzeganiu siebie i innych, Psychologia Społeczna, nr 01(01), s. 9-32.
 27. Wojciszke B., Dowhyluk M., Jaworski M., 1996, Moral and competence - related traits: How do they differ?, Polish Psychological Bulletin, vol. 37, s. 213-220.
 28. Wojciszke B., Kłusek B., 1996, Moral and competence - related traits in political perception, Polish Psychological Bulletin, vol. 27, s. 319-325.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.350.22
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu