BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiryluk Halina (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Determinanty chłonności i pojemności turystycznej na ekosystemowymi gatunkowym poziomie różnorodności biologicznej
Determinants of Absorption and Tourist Capacity at the Ecosystems and Species Level of Biological Diversities
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2005, nr 2 (28), s. 210-229, tab.,rys.,bibliogr.4 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Turystyka, Ekosystem, Zbiorniki wodne, Zagospodarowanie turystyczne
Tourism, Ecosystem, Water container, Development of tourist facilities
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Obecny poziom rozwoju turystyki i coraz większa presja na obszary przyrodniczo cenne powoduje konieczność pogłębiania studiów nad chłonnością i pojemnością turystyczną. Ustalenie tych wskaźników pozwala określić górne granice użytkowania i zagospodarowania turystycznego, przy których funkcja turystyczna poszczególnych obszarów nie będzie stanowiła zagrożenia ochrony ich różnorodności biologicznej. Problematyka ta jest ważna z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia. W opracowaniu przeprowadzono analizę i ocenę dotychczasowego stanu badań w dziedzinie chłonności i pojemności turystycznej, określono główne czynniki determinujące wielkości tych wskaźników, ukazano sposób ich wyznaczania (przedstawienie procedury badawczej, analiza charakteru możliwych oddziaływań turystyki na przyrodę, głównie na poziomie gatunkowym i ekosystemowym) oraz wskazano ich funkcję stymulującą w sterowaniu popytem i podażą turystyczną (fragment tekstu)

The present level of tourism development and greatest pressure on nature valuable areas cause necessity of deeping studies concerning absorption and tourist capacities. Establishing of this indicators allows to define overhead borders of using and tourist developing at which the tourist function of individual area is not a threat for protection of their biological diversities. This article carries analysis of existing research in sphere of absorption and tourist capacity and also main factors determining largeness of these indicators and presents investigative procedure at their appointments. The last part of this paper is the analysis of possible character of interaction between tourism and nature (at the level of species and ecosystems). The role of this indicators as mechanism helping taking a decision planning and investment is also shown (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Warszyńska, A. Jackowski: Podstawy geografii turyzmu, PWE, Warszawa 1979, s. 31
  2. I. Jędrzejczyk, Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki, Wyd. "Śląsk", Katowice 1995, s. 22
  3. M. Pstrocka: Pojemność turystyczna górskich parków narodowych w Polsce, w: Gospodarka turystyczna na obszarach parków narodowych i krajobrazowych, red. A. Szwichtenberg, Politechnika Koszalińska, Międzyzdroje 2003, s. 70
  4. B. Ważyński: Urządzanie i zagospodarowanie lasu dla potrzeb turystyki i wypoczynku, Wyd. Akademii Rolniczej, Poznań 1997, s. 64
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu