BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błażejczak Dariusz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Dawidowski Jan Bronisław (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Comparison of moisture properties of soils in the context of their susceptibility to compaction with wheels of farm vehicles
Porównanie wilgotnościowych właściwości gleb w kontekście ich podatności na ugniatanie kołami pojazdów rolniczych
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (148), s. 5-13, tab., bibliogr. 11 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Gleboznawstwo, Maszyny i urządzenia, Rolnictwo
Soil science, Machinery and equipment, Agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy było porównanie wilgotności optymalnej wyznaczanej metodą Proctora z innymi właściwościami wilgotnościowymi wybranych gleb z rejonu Niziny Szczecińskiej. Badano gleby 1 i 2 kompleksu przydatności rolniczej wykonując pomiary poza uwrociami i ścieżkami technologicznymi. W warstwie podornej gleby oznaczono: wilgotności gleby przy potencjałach wody pF0 i pF2, skład granulometryczny, gęstość fazy stałej, zawartość próchnicy, odczyn, granice plastyczności i płynności oraz maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego i wilgotność optymalną aparatem Proctora. Wykazano, że zmienność wartości wilgotności optymalnej gleby zwiększa się wraz ze wzrostem zawartości cząstek ilastych. Stwierdzono, że dla utworów o składzie granulometrycznym gliny lekkiej lub gliny piaszczysto - ilastej wilgotność optymalna gleby, oznaczona aparatem Proctora, jest zbliżona do wartości jej optymalnej wilgotności uprawowej.(abstrakt oryginalny)

The objective of the studies was to compare optimum moisture content determined with Proctor's method with other moisture properties of the selected soils from the region of Szczecin Lowland (Poland). Soils of the 1st and 2nd complex of agricultural usefulness were investigated by measurements conducted on soil samples collected outside of headlands and technological routes. In the subsoil the following soil properties were determined: current field moisture content, soil moisture at water potentials pF0 and pF2, granulometric composition, density of solid phase, humus content, reaction, limits of plasticity and liquidity, maximum dry density of solid particles and optimal moisture content determined with Proctor's apparatus. It was proved that variability of optimal moisture value increases along with the increase of loamy fractions. It was also found out that for soils of the sandy loam or sandy clay loam granulometric composition the optimal moisture content of soil, determined with Proctor's apparatus is similar to the value of its optimum water content for tillage.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błażejczak, D. (2010). Prognozowanie naprężenia granicznego w warstwie podornej gleb ugniatanych kołami pojazdów rolniczych. Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie. ISBN 978-83-7663-050-2.
 2. Canarache, A. (2001). Research on Soil Mechanical Properties and Related Pedotransfer Functions in Romania - a Review Research Institute for Soil Science and Agrochemistry, Bucharest, Romania.
 3. 221-226. Dexter, A.R.; Bird, N.R.A; (2001). Methods for predicting the optimum and the range of soil water contents for tillage based on the water retention curve. Soil&Tillage Research, 57, 203-212.
 4. Larson, W.E.; Eynard, A.; Hadas, A.; Lipiec, J.; (1994). Control and Avoidance of Soil Compaction in Practice. In: Soil Compaction in Crop Production. 597-601.
 5. Mosaddeghi, M.R.; Hajabbasi, M.A.; Hemmat, A.; Afyuni, M.; (2000). Soil compactibility as affected by soil moisture content and farmyard manure in central Iran. Soil&Tillage Research, 55, 87-97.
 6. Mosaddeghi, M.R.; Morshedizad, M.; Mahboubi, A.A.; Dexter, A.R.; Schulin, R. (2009). Laboratory evaluation of a model for soil crumbling for prediction of the optimum soil water content for tillage. Soil&Tillage Research, 105, 242-250.
 7. Mueller, L.; Schindler, U.; Fausey, N.R.; Lal, R., (2003). Comparison of methods for estimating maximum soil water content for optimum workability. Soil&Tillage Research, 72, 9-20.
 8. Nidzgorska-Lencewicz, J. (2006). Elementy meteorologiczne kształtujące wilgotność gleby w okresach rozwojowych żyta i ziemniaka. Acta Sci. Pol., Agricultura, 5(2), 57-64.
 9. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (2009). Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych - PTG 2008. Roczniki Gleboznawcze, 60(2), 5-16.
 10. Rab, A.; Bradshaw, J.; Campbell, R.; Murphy, S. (2005). Review of Factors Affecting Disturbance, Compaction and Trafficability of Soils with Particular Reference to Timber Harvesting in the Forests of South-West Western Australia. Department of Conservation and Land Management SFM Technical Report No. 2. May 2005. www.dec.wa.gov.au/.../109-review-of-factors-affectingdisturbance-of-soils. Dostęp 23.05.2013.
 11. Szeptycki, A. (2003). Wpływ ciężkich maszyn rolniczych na fizykomechaniczne właściwości gleby. Journal of Research and Application in Agricultural Engineering, 48(3), 5-9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu