BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bohdziewicz Jerzy (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Czachor Gabriel (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Grzemski Paskalis (Wrocław University of Environmental and Life Sciences)
Tytuł
Anisotropy of mechanical properties of mushrooms (Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach)
Anizotropia cech mechanicznych owocników pieczarek (Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach)
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (148), s. 15-23, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Warzywa, Badania właściwości fizycznych, Badanie żywności
Vegetables, Physical properties research, Food research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badano właściwości mechaniczne i reologiczne owocników pieczarek w grupach selekcjonowanych pod względem kształtu, rozmiarów oraz terminu zbioru. Przeprowadzono próby doraźne, testy histerezy oraz testy pełzania owocników ściskanych między dwiema równoległymi płytami. Obliczono wartości wskaźnika W P nakładów pracy odkształcenia, współczynnika sprężystości EC oraz naprężenia σobl. Określono podatność na pełzanie poprzez obliczenie liczby dni do podwojenia wartości początkowego odkształcenia, na podstawie równania Mac Leoda. Stwierdzono anizotropię cech mechanicznych, w zależności od kierunku obciążenia i rozmiarów owocnika. Współczynnik sprężystości EC ma wartość rzędu 0,5 MPa przy obciążeniu w kierunku axial oraz 0,3 MPa w kierunku radial, niezależnie od rozmiarów owocnika. Stwierdzono zróżnicowanie wartości wskaźnika Wp od 7 J·kg-1 przy obciążeniu w kierunku axial, do 3 J·kg-1 w kierunku radial. Zwiększenie nacisków dopuszczalnych dla kierunku axial może być przyczyną ograniczenia czasu składowania tego surowca do kilku dni.(abstrakt oryginalny)

Mechanical and rheological properties of mushrooms in groups selected on account of shape, size and the time of cropping were investigated. Strength tests, hysteresis tests and creep tests of mushrooms compressed between two parallel plates were carried out. Values of the index Wp of the work of deformation inputs, modulus of elasticity EC and stress σobl were calculated. Susceptibility to creeping through calculation of the number of days to doubling of the strain value based on MacLeod equation was determined. Anisotropy of mechanical properties was reported, depending on the direction of loading and the size of a mushroom. Modulus of elasticity EC has a value of 0.5 MPa at the load in the axial direction and 0.3 MPa in the radial direction not depending on the size of a mushroom. Diversity of the value of index Wp from 7 J·kg-1 at the load in the axial direction to 3 J·kg-1 the radial direction. Increase of pressures admissible for the axial direction may the reason for limiting the time of storage of this raw material to several days.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bohdziewicz, J. (2008). Ocena możliwości wyznaczenia współczynnika sprężystości warzyw o kształcie kulistym. Inżynieria Rolnicza, 4(102), 133-139.
 2. Bohdziewicz, J.; Czachor, G. (2010). Wpływ obciążenia na przebieg odkształceń warzyw o kształcie kulistym. Inżynieria Rolnicza, 1(119), 85-91.
 3. Burton, K.S. (1989), The quality and storage life of Agaricus bisporus. Mush. Sci. 12(12), 287-293.
 4. Gapiński, M.; Woźniak, W. (1999). Pieczarka technologia w uprawie i przetwarzaniu. PWRiL, ISBN 83-09-0170-06.
 5. Gormley, T. R. (1969), Texture studies on mushrooms. Journal of Food Science&Technology, 4(2), 161-169.
 6. Jaworska, G.; Bernaś, E.; Biernacka, A.; Maciejaszek, J. (2010). Comparison of the texture of fresh and preserved Agaricus bisporus and Boletus edulis mushrooms. Journal of Food Science &Technology, 45(8), 1659-1665.
 7. Mc Garry, A.; Burton, K.S. (1994). Mechanical properties of the mushroom, Agaricus bisporus. Mycol. Res. 98(2), 241-245.
 8. Mac Leod, A.A. (1955). Design of Plastic Structures for Complex Static Stress Systems. Industrial & Engineering Chemistry, 47(7), 1319-1323.
 9. Noble, R. i in. (1997). Influences of compost and casing layer depths on the mechanical properties of mushrooms. Annals of Applied Biology, 131(1), 79-90.
 10. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1863/2004 z dnia 26 października 2004 r. Normy handlowe dla pieczarek hodowlanych. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L325, tom 47, ISSN 1725-5139.
 11. Sakson, N. (2008), Produkcja pieczarki na podłożu fazy III. PWRiL, ISBN 97-88-3090-10-319.
 12. Szudyga, K.; Maszkiewicz, J. (2005). Uprawa pieczarek. Hortpress, ISBN 83-89-2112-70.
 13. Zivanovic, S.; Busher, R.W.; Kim K.S. (2000). Textural changes in mushrooms (Agaricus bisporus) associated with tissue ultrastructure and composition. J. Food. Sci. 65(8), 1404-1408.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu