BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fatychov Jury (Kaliningrad State Technical University, Russia), Evtropkov Vladimir (Kaliningrad State Technical University, Russia), Ivanow Aleksander (Kaliningrad State Technical University, Russia), Dutkiewicz Daniel (Koszalin University of Technology, Poland)
Tytuł
Mathematical description of technological process for primary fish processing
Matematyczny opis procesu technologicznego obróbki wstępnej ryb
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (148), s. 31-37, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Procesy technologiczne, Przetwórstwo rybne, Analiza funkcjonalna, Linia produkcyjna
Technological processes, Fish processing, Functional analysis, Production line
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy omówiono podejście do kwestii możliwości matematycznego opisu dyskretnych procesów. Na podstawie tych procesów tworzona jest szeroka gama urządzeń przemysłowych - linie produkcyjne i systemy do przetwarzania ryb. Wykorzystanie modeli matematycznych we wczesnych etapach tworzenia może poprawić wydajność i jakość wytwarzanych maszyn i zmniejszenia ryzyka oraz koszty podczas prac projektowych. Zaproponowano opis procesów przetwórstwa ryb z wykorzystaniem modeli topologicznych, które są prezentowane w postaci wykresów funkcjonalnych. Ogólnie rzecz biorąc, proponowane podejście umożliwi opracowanie nowych metod projektowania urządzeń przetwórstwa rybnego.(abstrakt oryginalny)

The paper discusses an approach to the question of the possibility of a mathematical description of discrete processes. On the basis of these processes a large class of manufacturing equipment - production lines and systems for the processing of fish was generated. The use of mathematical models in the early stages of the design will improve the efficiency and quality of the produced equipment and reduce the risks and costs during the design work. We propose to describe the processes of fish processing by topological models that are presented in the form of functional graphs. Overall, the proposed approach will develop new design methods of fish processing equipment.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Meerschaert, M. (2010). Mathematical Modeling (Тeкст): Elsevier, 352c.
  2. Rutherford, A. (2010). Mathematical Modeling (Тeкст): Academic Press, 479c.
  3. Пoл, P. (1976). Moдeлиpoвaниe, плaниpoвaниe тpaeктoий и yпpaвлeниe движением роботама-нипупятора (Тeкст). - M.: Mир, 104c.
  4. Робищ, Л. (1971). Направленные графы и их приложение к злектрическим цепям цепям и машиам (Тeкст) / Л. Робиш, М. Буавер, Ж. Робер. - М.: Мир,557c.
  5. Aлиeв, A. B. (2012). Maтeмaтичecкoe моделирование в технике (Тeкст): монография / A. B. Aлиeв, O. B. Мищункова. - Ижувск: Ин-т компьютер. исслед., 475с.
  6. Харари, Ф. 92009). Теория графов (Тeкст). - М.: Либроком, 302c.
  7. Шахмейстер, А. Х. (2010). Комбинаторика. Статистика. Вероятность (Тeкст). - М.: МЦНМО, 296c.
  8. Bollobas, B. (2001). Random Graphs (Тeкст): Camridge University Press, 518c.
  9. Фатыхов, Ю. А. (2010). Подход к разработке мехатронного устройства для порционирования фил / Ю. А. Фатыхов, О. В. Агеев, А. З. Мацонко, В. М. Евтропков // Инновации в науке и образовании - VIII Междунаодная начная конфеенция, посвященная 80-летию универси-тета: труды. - В з-х частях. - Калиниград, ФГОУ ВПО "КГТУ", Часть 2. - С. 157-160.
  10. Фатыхов, Ю. А. (2010). Основы автоматизированного проктирования технических систем в пищевой инженерин: учеб. пособие / Ю. А. Фатыхов, О. В. Агеев, В. М Евтропков, А. З. М-ацонко. - Калининград: ФГОУ ВПО "КГТУ", 124с.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu