BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cichowicz Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Nowak Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w wybranych bankach w Polsce
Operational Risk Management in Selected Banks in Poland
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2015, nr 1, s. 103-128, tab., bibliogr. 36 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Ryzyko bankowe, Ryzyko operacyjne, Pomiar ryzyka
Banking risk, Operational risk, Risk measures
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Z uwagi na narastające znaczenie ryzyka operacyjnego w działalności instytucji sektora finansowego, coraz większa rola zaczęła być przypisywana procesowi skutecznego zarządzania tym ryzykiem. Głównym celem artykułu jest zbadanie, czy kadra zarządzająca bankiem ma świadomość istnienia ryzyka operacyjnego, a jeśli tak, to określenie jak przebiega zarządzanie nim, a w szczególności - w jaki sposób dokonywane są jego pomiar i kontrola. Umożliwić to ma (poprzedzona wstępem teoretycznym) analiza porównawcza przeprowadzona w zakresie identyfikacji ryzyka operacyjnego i systemów zarządzania tym ryzykiem w wybranych bankach komercyjnych w Polsce. Dane do analizy zostały pozyskane ze sprawozdań finansowych za 2013 r. opublikowanych przez 10 banków komercyjnych, wybranych metodą ekspercką. Na podstawie przeprowadzonego badania można stwierdzić, że we wszystkich badanych bankach dostrzegana jest ich ekspozycja na ryzyko operacyjne, przy świadomości braku możliwości jego całkowitego wyeliminowania. Zauważalne jest również to (chociaż występują pewne różnice w zakresie definicji), że banki opierają się na określeniu ryzyka operacyjnego wskazanym przez Komitet Bazylejski. Banki identyfikują także potrzebę posiadania systemów zarządzania tym ryzykiem i dostrzegają konieczność ich systematycznej poprawy, polegającej m.in. na: usprawnianiu procesu zarządzania nim, doskonaleniu metod i narzędzi monitorowania, aktualizacji bazy zdarzeń ryzyka operacyjnego, wdrożeniu systemu samooceny czy regularnej walidacji systemu i modelu wyznaczania wymogu kapitałowego. (abstrakt oryginalny)

The article addresses the growing importance of operational risk and effective risk management in financial institutions. The authors aim to establish whether or not bank managers are aware of the existence of operational risk and how they manage this kind of risk. The authors conduct a comparative analysis of operational risk and risk management in 10 selected banks in Poland. Data for the analysis comes from the banks' financial statements for 2013. On the basis of their study, the authors conclude that all the banks were aware of their exposure to operational risk, and they also realized that such risk could not be eliminated completely. Another conclusion is that banks tend to identify operational risk in line with the recommendations of the Basel Committee on Banking Supervision, the primary global standard-setter for the prudential regulation of banks. According to Cichowicz and Nowak, banks are also aware of the urgency of risk management and recognize the need for consistent improvement of process management and monitoring methods. Moreover, banks are aware of the need to regularly update their databases of operational risk events, and they also make efforts to systematically validate their capital requirement models, the authors say. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bessis J. [2002], Risk Management in Banking, John Wiley&Sons, Chichester.
 2. Chernobai A. S., Rachev S. T., Fabozzi F. J. [2007], Operational Risk. A Guide to Basel II Capital Requirements, Models, and Analysis, John Wiley&Sons, Hoboken.
 3. Doerig H.-U. [2001; 2003], Operational Risk in Financial Services an Old Challenge in a New Environment, Credit Suisse Group, https://www.credit-suisse.com/governance/doc/operational_risk.pdf (10.03.2014).
 4. Gospodarowicz A. [2007], Ryzyko operacyjne w banku, w: Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Holton G. [2004], Defining Risk, "Financial Analysts Journal", November-December.
 6. Hull J. C. [2011], Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.
 7. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework [2004], Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, June.
 8. Kałużny R. [2004], Strzegąc swego banku, "Bank", nr 3.
 9. Krasodomska J. [2008], Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach, PWE, Warszawa.
 10. Lewandowski D. [2004], Ryzyko operacyjne w bankach - zarządzanie i audyt w świetle wymagań Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego, "Bank i Kredyt", nr 4.
 11. Marcinkowska M. [2009], Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa w polskich regulacjach nadzorczych, Regan Press, Gdańsk.
 12. Matkowski P. [2006], Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, Kraków.
 13. Orzeł J. [2005a], Na drodze do zaawansowanych metod ilościowego pomiaru ryzyka operacyjnego - KRI, "Bank i Kredyt", nr 6.
 14. Orzeł J. [2005b], Ilościowe metody pomiaru ryzyka operacyjnego, "Bank i Kredyt", nr 7.
 15. Piołunowicz M. [2006], Kategoryzacja strat operacyjnych w bankowości, "Bank i Kredyt", nr 9.
 16. Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach, załącznik do Uchwały Nr 8/2013 KNF z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie wydania Rekomendacji M dotyczącej zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach (DzUrz KNF, 2013, poz. 6 z dnia 27 lutego 2013 r.), http://www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacja_M_8_01_2013_uchwala_8_tcm75-33017.pdf (15.04.2014).
 17. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012.
 18. Ślązak E. [2007], Ryzyko operacyjne, w: Współczesna bankowość, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa.
 19. Thlon M. [2012], Zarządzanie ryzykiem operacyjnym przedsiębiorstwa. Metoda szacowania ryzyka delta-EVT, Monografie: Prace Doktorskie nr 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 20. Uchwała Nr 76/2010 KNF z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka (DzUrz KNF, 2010, poz. 11 z dnia 9 kwietnia 2010 r. z poź. zm.).
 21. Urbankowska-Bąk K. [2012], Ryzyko operacyjne, w: Zarządzanie ryzykiem bankowym, red. M. Iwanicz-Drozdowska, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 22. Zawadzka Z. [1996], Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, Poltext, Warszawa.
 23. http://media.bgz.pl/1795/pl/presskit/8225 (14.03.2014).
 24. http://www.aliorbank.pl/pl/o_banku/relacje_inwestorskie/raporty_okresowe (7.03.2014).
 25. http://www.bankmillennium.pl/pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-finansowe/ (14.03.2014).
 26. http://www.bosbank.pl/index.php?page=3719 (14.03.2014).
 27. http://www.bph.pl/pl/relacje_inwestorskie (14.03.2014).
 28. http://www.bzwbk.pl/_items/inwestor.bzwbk.pl/pdf/raport_roczny_bzwbk_2013.pdf (14.03.2014).
 29. https://www.credit-suisse.com/governance/doc/operational_risk.pdf (1.03.2013).
 30. http://www.ingbank.pl/relacje-inwestorskie/wyniki-finansowe#tab=1 (14.03.2014).
 31. http://www.knf.gov.pl/index.html (7.03.2014).
 32. http://www.knf.gov.pl/aktualnosci/2013/Przyjecie_nowej_Rekomendacji_M.html (10.10.2014).
 33. http://www.knf.gov.pl/pakiet_crd4.html (15.10.2014).
 34. http://www.mbank.pl/relacje-inwestorskie/ (14.03.2014).
 35. http://www.pekao.com.pl/informacje_dla_inwestorow/informacje_finansowe/sprawozdania_finansowe /(21.03.2014).
 36. http://www.pkobp.pl/media_files/f4f429ae-1140-4585-8af7-ecfc0ee3d45f.pdf (14.03.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu